In true bad guy fashion, a traveling salesman appears and truths about the baby"s origin start to unravel.
By now translation is a bad guy if you are a serious foreign language teacher, but can we banish it out of our classrooms altogether?
Although the patients did not have voluntary access to the biographical information, 78% of these had more favorable impression ratings of the good guy than of the bad guy.
The good guy blames the bad guy for all the difficulties while trying to get concessions and agreement from the opponent.
Another weekly bad guy was a corrupted car mechanic that tasered people with a calculator and would be destroyed by seeing his own reflection.
Albano then resumed his role as the mastermind trying to lead his latest bad guy protege to the gold.
In soap operas, the villain, sometimes called a bad guy, is an antagonist, tending to have a negative effect on other characters.

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press hay của các nhà cấp phép.


{{#message}}

{{message}}

{{/message}} {{^message}}

Vui lòng chọn một phần của bài phát biểu và gõ gợi ý của bạn trong phần Định nghĩa.

Bạn đang xem: Bad guy là gì

{{/message}}
Trợ giúp chúng tôi cải thiện man-city.net man-city.net

bad guy Chưa có định nghĩa nào. Bạn có thể giúp đỡ!


*

*

Trang nhật ký cá nhân

‘Cooking up a storm’ and ‘faces like thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Thêm đặc tính hữu ích của man-city.net man-city.net vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Điện Ác Mộng Bns - Garena Blade & Soul Vietnam


Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập man-city.net English man-city.net University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Cảm ơn bạn đã gợi ý một định nghĩa ! Chỉ bạn có thể nhìn thấy định nghĩa cho đến khi nhóm man-city.net man-city.net chấp thuận nó, sau đó những người dùng khác sẽ có thể nhìn thấy định nghĩa này và bỏ phiếu cho nó.