Trong những kỳ thi vào cuối kỳ trung học ít nhiều, trung học các đại lý giỏi những kỳ thi review năng lượng giờ đồng hồ anh nlỗi Ielts, Toeic,… thường mở ra câu ĐK một số loại hai. Để rất có thể hiểu về câu điều kiện một số loại 2, bạn phải học tập lý thuyết thuần thục với thực hành có tác dụng bài xích tập câu điều kiện loại 2 tiếp tục. Dưới đấy là kim chỉ nan cơ bạn dạng và những dạng bài bác tập câu ĐK loại 2 bao gồm câu trả lời.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 2

*

Câu điều kiện một số loại 2 là gì?

Câu ĐK các loại 2 là câu điều kiện nói về một vụ việc quan yếu thực sự xảy ra trong ngày nay nếu như gồm một điều kiện như thế nào đó. Ta còn có thể Call câu ĐK nhiều loại 2 là câu ĐK hiện giờ không thực sự.

Cấu trúc câu ĐK loại 2:

If + S + V_ed/V2, S + would / could / should + V1 (wouldn’t / couldn’t + V1)

( IF + S + Động từ bỏ phân tách sinh hoạt thì vượt khứ solo, S + WOULD/ COULD + Động từ bỏ nguyên ổn chủng loại.)

Ví dụ câu điều kiện nhiều loại 2:

If I were you, I wouldn’t go to lớn the cinema.

Cách sử dụng câu ĐK nhiều loại 2:

– Câu ĐK một số loại 2 dùng làm mô tả sự việc, tài năng trái ngược hoặc bắt buộc ra mắt nghỉ ngơi thực trên hoặc tương lai.

– Câu ĐK nhiều loại 2 dùng để làm giải đáp.

Một số chú ý về câu điều kiện loại 2:

– Tại mệnh đề IF, nếu đụng trường đoản cú là TO BE thì ta sử dụng WERE cho toàn bộ những nhà ngữ.

– Trong mệnh đề thiết yếu của câu ĐK loại 1, quanh đó trợ hễ từ would, ta còn có thể dùng could, might,…

– Sự Việc vẫn xẩy ra không có thật: 

If + thì vượt khứ đọng tiếp nối, S + would/could/might + V-bare

– Nhấn dũng mạnh hành vi đã diễn ra: 

If + thì vượt khứ đọng 1-1, S + would be + V-ing

*

Một số dạng bài xích tập câu ĐK nhiều loại 2 gồm đáp án:

các bài luyện tập về câu ĐK nhiều loại 2 dạng phân tách rượu cồn từ:

1/ If I (have)……….. a typewriter, I could type it myself.

2/ If he (be)………… here now, the các buổi party would be more exciting.

3/ You could make much progress if you (attend)………….. class regularly.

4/ If we (live)…………. in a big đô thị, we could get access khổng lồ the Internet easily.

5/ If you (arrive)…………. ten minutes earlier, you would have sầu got a seat.

Đáp án:

1 – had; 2 – were; 3 – attended; 4 – lived; 5 – arrived

*

Bài tập về câu điều kiện các loại 2 dạng chọn giải đáp đúng

1. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.

A. would have visited

B. visited

C. had visited

D. visit

2. __________more help, I would Điện thoại tư vấn my neighbor.

A. needed

B. should I need

C. I have sầu needed

D. I should need

3. __________more help, I would Call my neighbor.

A. needed

B. should I need 

C. I have needed 

D. I should need

4. Had you told me that this was going to lớn happen, I __________it.

A. would have never believed

B. don’t believe

C. hadn’t believed

D. can’t believe

5. If Jake __________lớn go on the trip, would you have sầu gone?

A. doesn’t agree

B. didn’t agree

C. hadn’t agreed

D. wouldn’t agree

6. If you __________, I would have sầu brought my friends over khổng lồ your house yesterday lớn watch T.V, but I didn’t want lớn bother you.

A. had studied

B. studied

C. hadn’t studied

D. didn’t study

7. The death rate would decrease if hygienic conditions __________improved.

A. was

B. is

C. were

D. had been

8. If Jake __________khổng lồ go on the trip, would you have gone?

A. doesn’t agree

B. didn’t agree

C. hadn’t agreed 

D. wouldn’t agree

9. The patient will not recover unless he __________ an operation.

Xem thêm: Powerlifting Là Gì - Lịch Tập Powerlifting Tăng Sức Mạnh

A. had undergone

B. would undergo

C. undergoes

D. was undergoing

10. If it __________convenient, let’s go out for a drink tonight,

A. be

B. is

C. was

D. were

Đáp án

 1.A 2.B 3.B 4.A 5.C 6.C 7.C 8.C 9.C 10.B

*

bài tập viết lại câu điều kiện nhiều loại 2: 

1) I’m not going lớn buy that điện thoại phone because it’s too expensive sầu.

2) If he wasn’t very ill, he would be at work ( Unless)

3) He is fat but he doesn’t play sport.

4) He is ill. He can’t go skiing.

5) I can’t see you this Friday because I have to work.

6) My oto is out of order. I won’t drive sầu you there.

7) Mary is sad because she has a small flat.

8) I don’t know his tin nhắn so I can’t sover hlặng an invitation.

9) You aren’t lucky. You won’t win.

10) I lượt thích to lớn buy a new car but I don’t have sầu enough money.

*

Đáp án bài tập viết lại câu điều kiện các loại 2:

1) If that mobile phone weren’t so expensive, I would buy it.

2) Unless he was very ill, he would be at work.

3) If he played sports, he wouldn’t be fat.

4) If he wasn’t ill, he could go skiing.

5) If I didn’t have khổng lồ work, I could be able to see you tomorrow.

6) If my car wasn’t out of order, I would drive you there.

7) If Mary didn’t have a small flat, he wouldn’t be sad.

8) If I knew his gmail, I could send hlặng an invitation.

9) If you were lucky, you would win

10) If I had enough money, I would buy a new car.

Trên đấy là một trong những bài xích tập câu ĐK một số loại 2 để các bạn luyện tập nhằm mục tiêu ráng chắc chắn kiến thức về câu điều kiện này. Bên cạnh Việc nắm Chắn chắn triết lý câu điều kiện loại 2 các bạn hãy siêng năng rèn luyện các bà tập về câu ĐK nhiều loại 2 và vẻ bên ngoài tra giải đáp lại nhé!