Bây Giờ đơn và bây giờ tiếp nối là hai trong những phần đa thì phổ biến vào giờ Anh với có khá nhiều điểm như là nhau. man-city.net đã chia sẻ đến bạn phần lớn bài xích tập thì hiện nay solo với hiện thời tiếp nối bao gồm lời giải tiếp sau đây sẽ giúp chúng ta đối chiếu chi tiết nhì thì qua kết cấu, phương pháp sử dụng, tín hiệu nhận ra với cách phân phát âm của 2 thì vào tiếng Anh quan trọng vào ngữ pháp tiếng Anh cơ bản tác dụng.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn


*

Phần 1: Ôn tập thì ngày nay 1-1 với hiện tại tiếp diễn

Bây Giờ đơnHiện tại tiếp diễn
Cấu trúcS + V(s, es)/is/are/am + …S + is/am/are + Ving + …
Cách dùng+ Hành cồn xẩy ra thường xuyên xuyênVí dụ: He rides his xe đạp every day.+ Diễn tả sự thật, chân lý hiển nhiênVí dụ: The sun rises in the east. (Mặt ttránh mọc làm việc đằng đông)+ Lịch trình, thời hạn biểuVí dụ: The flight leaves at 6 am tonight+ Hành rượu cồn đã xảy ra sống thời khắc nóiVí dụ: He is riding his bike.+ Diễn tả hành vi mang ý nghĩa tạm thờiVí dụ: She is cooking at present.+ Kế hoạch được sắp tới sẵn lịchVí dụ: We are joining a conference tomorrow.
Các động từ bỏ thường được sử dụng ở thìGiác quan(Senses): see, smell, taste, feelhearOpinion(Quan điểm): agree, disagree, consider, believe sầu, thinkEmotion(Cảm xúc): dislượt thích, lượt thích, enjoy, love sầu, hateOther: appear, want, need, wishbelongĐộng từ sử dụng chỉ sự thế đổi: get, change, increase, improve sầu, fall, become, begin
Các trạng trường đoản cú chỉ thời gian hay đi kèm để thừa nhận biếtAlways, usually, often, sometimes, every day, every month, once a week, occasionally, seldom/rarely, neverNow, right now, Listen!, Look!at present, at the moment,

Phần 2: những bài tập phối kết hợp thì bây chừ đối kháng và hiện tại tiếp diễn

Bài 1.

Chia cồn từ dưới đây sinh hoạt Thì Lúc Này đối kháng hoặc Thì Lúc Này tiếp diễn

1. Listen! My sister (sing)________________________a song.

2. Every night, We (go)________________________to lớn bed at 11p.m

3. Minch (like)_______________Music but I (like)____________________ Physics.

4. Now, they (stay)___________________________in Ha Noi .

5. My grandfather (read)__________________________a newspaper in the morning.

6. Look! Hoa (run)______________________.

7. Thuy usually (listen)____ khổng lồ the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your brother (be)?He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

9.____________they (go) to lớn school by oto today?

10.There(be)___________many trees in our garden.

11.Everyday,Mr. Hoang (not go)_______________________to work by car.

12.In the autumn, I rarely (go)_______ sailing and (go)________ to school.

13.I (write)_____________________ a letter to my best frikết thúc now.

14.At 11 a.m every day, I (have)_______ lunch & (go)________ to bed.

15.On Tuesday, I (have)____________ Math & Art.

16.On Thursday, I (have)____________ English.

17.At the moment, I (eat)_______an orange and My brother (play) ___Tennis.

18.Now, she (look)_______ her cát . It (eat)______ a mouse in the garden.

19. Minh, Thanh, Lan, Mai (be)__________________ cthảm bại friend.

20.___________your mother(walk)_________khổng lồ market?

21.It (be)__________10.00.We (learn)___________________our lesson.

22.What___________you (do)____________now?

23.__________your mother (walk) lớn work every day?

24.They (not play)________________volleyball in the morning.

25____________Duc(work)____________in the garden at the moment?

26.My sister (do)___________________her homework in her room now. She does it every

day.

27. John and his brother (play)__________________basketball at the moment. They (play)

_________________ it every afternoon.

28.Where________________the old man (live)___________now?

29.Mrs.Lisa often (teach)____ class 3A,but this morning she (teach)_____class 3B.

30.It’s 7.00 now. He (study)_______________ science in the classroom.

Bài 2.

Chia cồn từ sau đây ngơi nghỉ thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where ___________you (live)____________?

I (live)______________in Bac Ninch town.

2. What ______________she (do) ______________now?

She (water)_________________trees in the garden.

3. What _______________he (do)_____________?

Mai (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play) ____________ badminton and my brother (play) ______________basketball.

6. It is 8.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go) ______________ to lớn the theater with my friends, và in the spring, we (have) ___________Tet Holiday; I (be) ________ happy because I always (visit) ______________ my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________khổng lồ work by car?

9. How ___________your borther (go)___________to school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the autumn?

12. Today, we (have)______________Math class.

13. His favorite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating strawberry.

15. Look! Tom (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen)____________________to the radio.

17. ______________ you (play)_________________soccer now?

18. Everyday, my father (get up)_________________ at 5.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 5.30 am.

19. Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00, but today I (Listen) ________________ khổng lồ music at 11.00.

trăng tròn. Everyday , I (go) __________to lớn school by bike but today I go to school by motorxe đạp.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk.

22. At the moment, I(read)_______________a book và my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, and Ha (live)________________in TP HCM City.

24. Tam and his friover (play)_______________soccer.

25. They usually (get up)___________________at 7.00 in the morning.

26. Vinc never (go)______________fishing in the winter but he always (do)_____________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do) _________________at 8.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (go)________________khổng lồ school by bus.

34. We (go)_______________to supermarket khổng lồ buy some fruit.

35. Mr. Nam (go)________________on business khổng lồ Hai Duong every month.

36. Lien (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. He (like)________________cream, but he (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday ,I (go)______________lớn school on foot, but today I (go)________________khổng lồ school by xe đạp.

40. Who you _________________(wait) for Minh?

– No, I _______________________(wait) for Mr. Thanh hao.

41. My sister (get)______________ dressed và (brush)_______________her teeth herself at 6.20 everyday.

42. Mrs. Lisa (not live)____________in downtown. She (rent)___________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________lớn school everyday?

44. It’s 8 o’cloông xã in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to lớn music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ to work by oto. Sometimes he(walk)______________.

47. _________you (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)_____________the cooking while Huong (listen)_______________khổng lồ music.

49. At the moment, Minch và his friends (go)_______________________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)______________sailing and (go)__________lớn school.

51. I (write)_____________________________ a letter lớn my frikết thúc now.

52. At 12 a.m every day, I (have)______________lunch and (go)____________lớn bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math & Art.

54. On Friday, I (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)______________an táo, & my brother (play)_______ Tennis.

56. _______her bags (be)?

– No, they(not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ to lớn school?

58. He (live)________________in Ha Noi.

59. What time___________your sister usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the thành phố & it (be)_________small.

61. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.30 am.

62. This (be)________a book and there (be)_________pens.

63. Mr. Quan (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. Jame (not have)______________Physics lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 11A7?

67. Mrs. Hue (learn)__________________in Tkhô hanh Hoa, but she (not live)__________________ there.

68. My sister (not live)____________________in London; she (live)_______________ in Manchester.

69. Now Mr. Thanh (design) ____________________his dream house.

70. He (like)_____________peaches, but he (not like)_____________________bananas.

71. __________________she (like)______________bananas?

72. Usually, I (have)_________________lunch at 11.00.

-__________________you (have) ___________________lunch at 12.00?

73. She can (swim)_______________but I can’t(swim)_____________________.

74. At the moment, my farther (read)___________________ a comic book.

75. I (like)__________________ice-cream.

76. What ___________________Mr. Hau (live)_______________?

77. Monkeys can (climb)_________________ the tree.

78. Anna (go)__________________khổng lồ the bookshop now because she (want) ___________to lớn buy some books.

79. We (go) ______________to lớn market và (buy)_________________some fruits.

80. Now, Hanh (study)________________English and Thu (listen)______________to lớn music.

81. Every night , she (have)____________________dinner at 6.30 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________ThaiLvà.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching TV.

85. Huong (have)_______________breakfast and (go)___________to school at 6.20 a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friend. He (play)______________soccer everyday.

88. ______________your students (play)__________basketball every afternoon?

89. She (go)_____________khổng lồ bed at 11.00 p.m.

90. They (go)___________trang chính & (have)___________lunch.

91. ___________he (play)__________sports?

92. She (teach)_______________English in a big school in town.

93. Everyday he (go)____________lớn work by bike.

94. We usually (read)_________books, (listen)_________to lớn music or (watch)_______TV.

95. Sometimes, I (play)__________ volleyball.

96. Hamãng cầu (like)____________her job very much.

97. ___________your mother (walk)_________to the market?

98. Look! They (run)_________________________together.

Bài 3.

Chia hễ trường đoản cú dưới đây ngơi nghỉ thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where’s Jame? He ________(listen) to lớn a new CD in his room.

2. Don’t forget to lớn take your umbrella with you to London. You know it always

________ (rain) in England.

3. Lisa ________(work) hard all day but she ________(not work)

at the moment.

4. Look! That girl ________ (run) after the bus. She________(want) khổng lồ catch it.

5. She ________(speak) German so well because she ________(come) from Germany.

6. Shh! The boss ________(come). We ________(meet) her in an hour and nothing is ready!

7. ________you usually ________(go) away for Birthday các buổi tiệc nhỏ or________ you ________(stay) at home?

8. He ________(hold) some roses. They________(smell) lovely.

9. Oh no! Look! It ________(snow) again. It always________(snow) in this country.

10. Tam ________ (swim) very well, but he ________(not run) very fast.

11. ________ you ________(enjoy) this party? Yes, I ________(have) a great time!

12. Sorry I can’t help you. I ________(not know) where she keeps her files.

13. What ________you________(do) next Sunday? Nothing special. I ________

(stay) at home page.

14. I ________ (think) your new dress ________(look) nice on you.

15. I ________ (live) with my parents but right now I ________(stay) with some friends for a few days.

16. I can’t talk on the phone now. I ________ (drive) trang chính.

17. Where are the children? They ________ (lie) on the beach over there.

18. You never ________(listen) to lớn a word I say! You ________always ________ (listen) khổng lồ that mp3 player!

19. She ________ (not understand) what you ________ (talk) about. She’s foreign.

đôi mươi. How much ________your suitcase ________(weigh)? It ________ (look) really heavy.

Bài 4.

bài tập hiện thời đối chọi, hiện thời tiếp diễn

Put the verbs inkhổng lồ the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He (leave) _________the house.

2. Quiet please! I (write) ________ a chạy thử.

3. She usually (walk) ________to school.

4. But look! Today she (go)________ by bike.

5. Every Sunday we (go) ________to lớn see my grandparents.

6. He often (go) ________khổng lồ the cinema.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Repertoire Là Gì, Nghĩa Của Từ Repertoire

7. We (play) ________Monopoly at the moment.

8. The child seldom (cry)________ .

9. I (not/ do) ________anything at the moment.

10. (watch/ he) ________the news regularly?

Bài 5.

Look at the picture on the right & complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be)________ Marc.

2. He (wear)________ a t-shirt and shorts today.

3. He (eat)________ an apple at the moment.

4. Marc (like)________ fruits & vegetables.

5. He (eat)________ some every day.

6. Marc (know) ________that apples (be) good for his health.

Bài 6.

Look at the picture on the right & complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be)________ Caroline.

2. Caroline (have)________ long blond hair.

3. She usually (wear) ________glasses, but now she (wear) tương tác lenses.

4. Caroline (like) ________sports.

5. She (play) ________handball every Monday & Thursday.

Bài 7.

Exercise on Simple Present – Present Progressive

Look at the picture on the right and complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. Jenny and Dennis (be)________ best friends.

2. They often (meet)________ in the afternoon.

3. What (do/ they)________ at the moment?

4. They (play) ________football.

5. They (love) ________football.

6. Jenny (practise)________ with his father every weekover, but Dennis (not/ play)________ football very often.

Bài 8.

Những bài tập thì hiện giờ đơn với hiện thời tiếp diễn

It (0. be) ………is Sunday evening and my friends và I (1. be)……. at Jane’s birthday buổi tiệc ngọt. Jane (2. wear)……. a beautiful long dress và (3. stand)……. next lớn her boyfriover. Some guests (4. drink)……. wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance)……. in the middle of the room. Most people (6. sit)……. on chairs, (7. enjoy)……. foods & (8. chat)……. with one another. We often (9. go)……. to our friends’ birthday parties. We always (10. dress)……. well and (11. travel)……. by taxi. Parties never (12. make)……. us bored because we lượt thích them.

Bài 9.

các bài luyện tập ngày nay đối chọi, hiện thời tiếp diễn

1. Sit down! A strange dog (run)________ lớn you.

2. My mom often (buy)________ meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) ________coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) ________the mountain so fast.

5. That girl (cry) ________loudly in the các buổi party now.

6. These students always (wear) ________warm clothes in summer.

7. What (you/ do)________ in the kitchen?

8. I never (eat)________ potatoes.

9. The 233 bus (phối off)________ every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) ________lớn our teacher’s wedding buổi tiệc nhỏ.

Bài 10

Những bài tập hiện thời đối chọi, hiện tại tiếp diễn

1. He/ often/ have/ breakfast/ late.

2. You/ do/ the housework/ at the moment?

3. I/ not/ go/ to school/ on weekends.

4. John’s girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

5. They/ like/ beer or wine?

6. What/ he/ usually/ do/ at night?

7. The teacher/ never/ lose/ his temper.

8. Why/ you/ listen/ to music/ loudly now?

Bài 11

a/ Cho dạng đúng của hễ trường đoản cú trong ngoặc ở thì hiện nay đơn

a/ Điền vào vị trí trống

1. The Earth (go) _______ around the Sun.

2. My mother (sweep) _______ the floor every morning.

3. We often (be) _______ at trang chủ on Tet holiday.

4. I (not use) _______ this car regularly.

5. Thu (drive) _______ to work every day.

6. They often (not watch) _______ TV.

7. My cousin (study) _______ Math every night.

8. _______ the plane (take) _______ off Maths at 6 pm this weekend?

9. My sister (not love) _______ Maths.

10. _______ Nam and Trang usually (go) _______ to the cinema together?

b/ Xây dựng câu sử dụng thì bây chừ tiếp nối phụ thuộc vào các từ nhắc nhở đến sẵn.

1. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

2. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

3. Tam/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. My/ daughter/ draw/ a/ beautiful/ picture.

5. My/ mother/ clean/ kitchen.

c/ Chia dạng đúng của động trường đoản cú trong ngoặc (thì Lúc Này Đơn hoặc thì Lúc Này Tiếp diễn)

1. He always (go) _______ class lately.

2. Sit down! A strange dog (run) _______ lớn you.

3. That baby (cry) _______ loudly in the buổi tiệc ngọt now.

4. Lien (travel) _______ lớn London every weekkết thúc.

5. My sisters (not/drink) _______ tea at the moment.

6. We (have) _______ a holiday in June every year.

7. You (play) _______ football once a week.

8. The moon (circle) _______ around the earth.

9. You always (teach) _______ me new things.

10. Look! Those people (climb) _______ the mountain so fast.

Bài 12.

Chia rượu cồn tự vào ngoặc đúng nhằm dứt đoạn văn sau (thì hiện tại 1-1 hoặc bây chừ tiếp diễn)

Dear Editor!

I ____________(1. write) this letter because it ___________ (2. seem) lớn me that far too many changes ___________ (3. take) place in my country these days, &, as a result, we __________ (4. lose) our identity. I _________ (5. live) in a small town but even this town ___________ (6. change) before my eyes. For example, town authorities ______________ (7. build) a burger place where my favourite restaurant used to lớn be.

Our culture __________ (8. belong) to everybody, and I __________ (9. not understand) why the town leaders ________ (10. not do) khổng lồ preserve it. They simply __________ (11. not care). In fact, I ________ (12. think) of starting an action group. I _________ (13. appear) on a TV show on Friday evening khổng lồ make people aware of how important this issue is. It’s time for us to start doing something before it _____________________ (14. get) too late.

Bài 13.

Chia rượu cồn từ bỏ trong ngoặc sinh hoạt dạng đúng (thì ngày nay 1-1 hoặc hiện giờ tiếp diễn)

1. Look. He _______ (listen) to lớn us.

2. We ________ (stay) at a hotel this week.

3. I _________ (go) lớn bed early on Sundays.

4. My mum is at the cửa hàng. She _______ (buy) a new dress.

5. Jill _____ (have) a lot of money.

6. They usually _____ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _____ (drive) so fast!

8. We ______ (meet) in Berlin each year.

9. We ______ (go) khổng lồ discos on Fridays.

10. He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

11. I _____ (have) a shower

12. Sam ____ (do) his homework at night.

Bài 14:

Complete the sentences using the correct khung of verbs

1. It often __________________ in Ireland. That’s why they Call it the “Green Island”. But it __________________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behavior normally __________________ me furious. (make)

3. Stop right now! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I __________________ he __________________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He __________________ Spain at the moment. (tour)

Đáp án bài xích tập thì hiện tại đối kháng với ngày nay tiếp diễn

Bài 1

1 – is singing2 – go3 – likes – doesn’t like4 – are staying5 – reads
6 – is running7 – listens – isn’t listening8 – is – is – is watching9 – Do … go10 – are
11 – doesn’t go12 – go – go13 – am writing14 – have – go15 – have
16 – have17 – am eating – is playing18 – is looking – is eating19 – aređôi mươi – Does … walk
21 – is – are learning22 – are you doing23 – Does … walk24 – don’t play25 – Is … working
26 – is doing27 – are playing – play28 – is … living29 – teaches – is teaching30 – is studying

Bài 2:

1 – vị … live sầu – live;2 – is …. doing – is watering;3 – does … vì chưng – is;4 – are;5 – is playing – is playing;6 – is watching;7 – go – have sầu – am – visit;8 – Does … go;9 – does … go;10 – vị … get up;11 – bởi … do;12 – have;13 – is;14 – likes;15 – is calling;16 – am listening;17 – Are… playing18 – gets up – gets up;19 – watch – am listening;trăng tròn – go;21 – drinks – drinks;22 – am reading – is watching;23 – lives – lives;24 – play;25 – get up;26 – goes – does;27 – tells;28 – are;29 – Does … watch;30 – does… do;31 – is;32 – is;33 – go;34 – go;35 – goes;36 – likes – don’t like;37 – likes – doesn’t like;38 – love sầu – don’t love;39 – go – go;40 – Are … waiting – am waiting;41 – gets – brushes;42 – doesn’t live – rents;43 – bởi … go;44 – is – is listening;45 – are playing;46 – goes – walks;47 – Do … live – is;48 – am dong – is listening;49 – are going;50 – go – go;51 – am writing;52 – have – go;53 – have;54 – have;55 – am eating – is playing;56 – Are – aren’t;57 – vì chưng … go;58 – lives;59 – does … get;60 – is – is;61 – have;62 – is – are;63 – live sầu – has;64 – doesn’t have;65 – vì chưng … start;66 – Are;67 – learn – doesn’t live;68 – doesn’t live – lives;69 – is designing;70 – likes – doesn’t like;71 – Does … like;72 – have sầu – Do … have;73 – swlặng – swim;74 – is reading;75 – like;76 – does – live77 – climb;78 – is going – wants;79 – go – buy;80 – is studying – is listening;81 – has;82 – go;83 – go;84 – likes;85 – has – goes;86 – don’t read;87 – is – plays;88 – Do … play;89 – goes;90 – go – have;91 – Does … play;92 – teaches;93 – goes;94 – read – listen – watch;95 – play;96 – likes;97 – Does … walk;98 – are running;

Bài 3. Chia hễ từ bỏ sau đây nghỉ ngơi thì HTĐ hoặc HTTD

1 ‘s listening

2. is raining

3. Works, Is not working

4. ‘s running, wants

5. Speaks, comes

6. Is coming, ‘re meeting

7. Do, Go, vì chưng, stay

8. ‘s holding, smell

9. ‘s snowing, snows

10. Swims, doesn’t run

11. Are, enjoying, ‘m having

12. Do not know

13. Are, doing, ‘m staying

14. Think, looks

15. Live sầu, ‘m staying

16. ‘m driving

17. ‘re lying

18. Listen, are listening

19. Does not underst&, ‘re talking

đôi mươi. Does, weigh, looks

Bài 4. Put the verbs inlớn the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He is leaving the house.

2. Quiet please! I am writing a test.

3. She usually walks to lớn school.

4. But look! Today she is going by bike.

5. Every Sunday we go lớn see my grandparents.

6. He often goes khổng lồ the cinema.

7. We are playing Monopoly at the moment.

8. The child seldom cries.

9. I am not doing anything at the moment.

10. Does he watch the news regularly?

Bài 5

1. This is Marc.

2. He is wearing a t-shirt and shorts today.

3. He is eating an táo bị cắn at the moment.

4. Marc likes fruits and vegetables.

5. He eats some every day.

6. Marc knows that apples are good for his health.

Bài 6

1. This is Caroline.

2. Caroline has long blond hair.

3. She usually wears glasses, but now she is wearing liên hệ lenses.

4. Caroline likes sports.

5. She plays handball every Monday và Thursday.

Bài 7

1. This is Caroline.

2. Caroline has long blond hair.

3. She usually wears glasses, but now she is wearing liên hệ lenses.

4. Caroline likes sports.

5. She plays handball every Monday & Thursday.

Bài 8

It (0. be) is Sunday evening và my friends & I (1. be) are at Jane’s birthday buổi tiệc nhỏ. Jane (2. wear) is wearing |’s wearing a beautiful long dress & (3. stand) standing next lớn her boyfriover. Some guests (4. drink) are drinking wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance) are dancing in the middle of the room. Most people (6. sit) are sitting on chairs, (7. enjoy) enjoying foods and (8. chat) chatting with one another. We often (9. go) go to our friends’ birthday parties. We always (10. dress) dress well and (11. travel) travel by xe taxi. Parties never (12. make) make us bored because we like them.

Bài 9

1. Sit down! A strange dog (run) is running to you.

2. My mom often (buy) buys meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) aren’t drinking|are not drinking coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) are climbing the mountain so fast.

5. That girl (cry) is crying loudly in the buổi tiệc nhỏ now.

6. These students always (wear) wear warm clothes in summer.

7. What (you/ do) are you doing in the kitchen?

8. I never (eat) eat potatoes.

9. The 203 bus (set off) sets off every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) aren’t going|are not going khổng lồ our teacher’s wedding party.

Bài 10:

1. He often has breakfast late.

2. Are you doing the housework at the moment?

3. I vày not go to school on weekends. I don’t go to school on weekends.

4. John’s girlfrikết thúc is wearing a red T-shirt now.

5. Do they like beer or wine?

6. What does he usually do at night?

7. The teacher never loses his temper.

8. Why are you listening to lớn music loudly now?

Bài 11

a/

goessweepsaredon’t usedrives
don’t watchstudiesDoes…takedoesn’t loveDo/go

b/

1. They are asking a woman about the way to lớn the railway station.

2. My father is watering some plants in the garden.

3. Tam is having lunch with her friends in a restaurant.

4. My daughter is drawing a beautiful picture.

5. My mother is cleaning kitchen

c/

is goingis runningis cryingtravelsisn’t drinking
haveplaycirclesteachare climbing

Bài 12

1 – am writing; 2 – seems; 3 – are taking; 4 – are losing; 5 – am living; 6 – is changing;

7 – are building; 8 – belongs; 9 – don’t understand; 10 – aren’t doing; 11 – don’t care;

12 – am thinking; 13 – am appearing; 14 – gets

Bài 13

1. Look. He ____is listening___ (listen) to us.

2. We ___are staying_____ (stay) at a khách sạn this week.

3. I ______go___ (go) lớn bed early on Sundays.

4. My mum is at the siêu thị. She __is buying_____ (buy) a new dress.

5. Jill __has___ (have) a lot of money.

6. They usually ___leave__ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _are driving__ (drive) so fast!

8. We __meet___ (meet) in Berlin each year.

9. We ____go__ (go) to lớn discos on Fridays.

10. He normally __comes_ (come) on time. I can’t hear you!

11. I __am having__ (have) a shower

12. Sam __does__ (do) his homework at night.

Bài 14

1. It often _________rains_________ in Irel&. That’s why they Hotline it the “Green Island”. But it _______isn’t raining___________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behavior normally ________makes__________ me furious. (make)

3. Stop right now! You ________break__________ the flowers every time the ball _____is landing_____________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I _________think_________ he _______is playing___________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________enjoy________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He _____is touring_____________ Spain at the moment. (tour)

Link tải bài tập thì bây giờ 1-1 cùng ngày nay tiếp nối gồm giải đáp full


*

Trên đấy là một vài bài tập thì bây chừ 1-1 và ngày nay tiếp diễn mà man-city.net hy vọng share đến bạn. Hy vọng để giúp đỡ bạn nắm rõ cách áp dụng các thì, man-city.net chúc bạn thành công!