Sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8: Sports và games - Kết nối tri thức

Trọn bộ giải mã sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Sports & games bộ sách Kết nối học thức cụ thể được biên soạn bám sát công tác sách bài bác tập Tiếng Anh 6 (Global Success 6) góp học viên có tác dụng bài xích tập về bên trong SBT Tiếng Anh 6 thuận lợi rộng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 8

*

A. Pronunciation (trang 9 SBT Tiếng Anh lớp 6)

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết các trường đoản cú sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention to lớn the underlined words (Đọc khổng lồ những câu, để ý hầu như từ được gạch men chân)

1. The match was not so bad.

2. My elder brother ran in a marathanh mảnh yesterday.

3. Please skết thúc my congratulations lớn the chess winner.

Xem thêm: Phó Bản Bí Mật Âm Dương Sư, Đội Hình Vượt Phó Bản Bí Mật Tham

4. Phu Quoc Islvà is a great travel destination.

5. This sports shop sells equipment at a competitive price.

Hướng dẫn:Học sinch triển khai hiểu theo hưởng thụ đề bài xích.

B. Vocabulary & Grammar (trang 9, 10, 11, 12 SBT Tiếng Anh lớp 6)

Exercise 1. Write the past form of the following verbs (Viết dạng vượt khứ đọng của những hễ trường đoản cú sau)

1. read

2. write

3. wear

4. begin

5. make

6. hear

7. swim

8. ride

9. beat

10. see

11. speak

12. tell

13. buy

14. hold

15. put

Đáp án:

1. read

read

2. write

wrote

3. wear

wore

4. begin

began

5. make

made

6. hear

heard

7. swim

swam

8. ride

rode

9. beat

beat

10. see

saw

11. speak

spoke

12. tell

told

13. buy

bought

14. hold

held

15. put

put

Dịch:

1. read (đọc)

2. write (viết)

3. wear (mặc)

4. begin (bắt đầu)

5. make (làm)

6. hear (nghe)

7. swyên ổn (bơi)

8. ride (lái)

9. beat (tiến công bại)

10. see (nhìn)

11. speak (nói)

12. tell (nói)

13. buy (mua)

14. hold (giữ)

15. put (đặt)

Exercise 2. Wordsearch: Find the irregular past verb forms in the table. Look at the example.(Wordsearch: Tìm những dạng đụng tự thừa khđọng bất nguyên tắc trong bảng. Nhìn vào ví dụ.)