Cấu trúc về sự việc tương phản bội bao hàm các từ Although, In spite of cùng Despite được áp dụng tương đối phổ hải dương trong ngữ pháp Tiếng Anh. Trong bài viết này man-city.net đưa ra các lý thuyết tổng quát và bài xích tập về Although In spite of Despite bao gồm đáp án sẽ giúp chúng ta nhuần nhuyễn rộng.

Bạn đang xem: Bài tập về although in spite of despite có đáp án

các bài luyện tập về Although In spite of Despite

Lý thuyết

Cấu trúc Although/In spite of/Despite

Although+ S + V, S + V.

Despite/In spite of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Ex: Although Nam wasn’t intelligent, he passed the exam easily.

(Mặc dù Nam không sáng dạ, anh ấy sẽ quá qua bài soát sổ một biện pháp dễ dàng)

➔ Despite of not being intelligent, Nam passed the exam easily.

(Mặc mặc dù ko hoàn hảo, Nam vẫn quá qua bài bác kiểm soát một biện pháp dễ dàng dàng)


*

bài tập về Although In spite of Despite


Bài tập

Bài 1: Điền In spite/Despite/Although vào khu vực trống

1.Salyên wnet to lớn school alone, ________ she knew that it was very unsafe.

2. They liked their camping holiday, ________ of the rain.

3. ________ the pain in her leg, she still won the maraeo hẹp excellent.

4. My father decided lớn buy the car ________ he didn’t really have sầu enough money.

5. _______ she was very sick, she still try lớn complete this job.

6. ________ his age, he still plays badminton every morning.

7. ________ Land & Mike went lớn university together, they weren’t cthua trận friend.

8. We still play football outside _______ of the heavily rain.

9. ________ her illness, she must go khổng lồ school.

10. Loan knew what he wanted ________ of not understanding anything.

Bài 2: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa ko đổi

1.Although his friover was sichồng, she still went khổng lồ work yesterday.

➔ __________________________________________________.

2. In spite of the dirty room, Salyên ổn didn’t clean it.

➔ __________________________________________________.

3. Despite her unkind behavior, we still love sầu her.

➔ __________________________________________________.

4. Although there was the traffic jam, they went khổng lồ the post office.

➔ __________________________________________________.

5. Despite the fact that Tony learnt very hard, he failed this chạy thử.

➔ __________________________________________________.

6. Although my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers khổng lồ the next đô thị.

➔ __________________________________________________.

7. Her brother really enjoy this job although the salary was very low.

➔ __________________________________________________.

8. The film poster is wonderful. I don’t lượt thích lớn see it.

➔ __________________________________________________.

Bài 3: Tìm với sửa lỗi sai (ví như có)

1.Although being a poor, Binch learnt very well.

2. Although the heavily storm, I still went lớn school last Monday.

3. Despite Soni had completed this project, he went khổng lồ sleep.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Từ Tmd Là Gì ? Từ Lóng Từ Viết Tắt Trong Truyện Tiếng Trung

4. Despite Minh Anh was thirsty, she didn’t drink much.

5. The flight wasn’t postponed although his foggy.


Bài 4: Hoàn thành câu bên dưới chính xác bằng phương pháp sử dụng Although, despite/in spite of.

1.______ the story of the film was good, I didn’t like the acting.

2. I went to lớn see the film ______ feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War______ most of my friends said it wasn’t a very good film.

4.______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5.______ the film was gripping, Tom slept from beginning to over.

Bài 5: Viết lại câu với although/in spite of/despite

1. She didn’t eat much though she was hungry.

Despite…

2. My mother told me to lớn go lớn school although I was sick

In spite of…

3. Mary was admitted to the university although his grades were bad

Despite…

4. In spite of his god salary, Mary gave sầu up his job.

Although…

5. I accepted the job although the salary was low

In spite of….

6. Even though it was cold, I went swimming.

In spite of….

7. Although they study hard, they can’t get good marks.

In spite of…

8. Although the streets are narrow, many people drive cars in this thành phố.

In spite of…

Đáp án bỏ ra tiết

Bài 1:

1.Salyên wnet to school alone, ____although____ she knew that it was very unsafe.

➔ Vì tiếp đến là mệnh đề ‘S + V’

2. They liked their camping holiday, ____in spite____ of the rain.

➔ Vì theo sau là of

3. ____Despite____ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

➔ bởi theo sau là một trong những các danh từ

4. My father decided to buy the car ____although____ he didn’t really have enough money.

➔ Vì kế tiếp là mệnh đề ‘S + V’

5. ___Although____ she was very siông chồng, she still try lớn complete this job.

➔ Vì tiếp nối là mệnh đề ‘S + V’

6. ____Despite____ his age, he still plays badminton every morning.

➔ vì theo sau là một các danh từ

7. ____Although____ Lvà và Mike went to lớn university together, they weren’t cthảm bại friend.

➔ Vì sau đó là mệnh đề ‘S + V’

8. We still play football outside ____in spite___ of the heavily rain.

➔ Vì theo sau là of

9. ____Despite____ her illness, she must go lớn school.

➔ vày theo sau là một trong những cụm danh từ

10. Loan knew what he wanted _____in spite___ of not understanding anything.

➔ Vì theo sau là of

Bài 2:

1.Despite the fact that his frikết thúc was sichồng, she still went to lớn work yesterday.

2. Although the room was dirty, Sallặng didn’t clean it.

3. Although she behaves unkind, we still love her.

4. Despite the traffic jam, they went to lớn the post office.

5. Although Tony learnt very hard, he failed this chạy thử.

6. In spite of the fact that my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers khổng lồ the next thành phố.

7. Her brother really enjoy this job despite the low salary.

8. Although the film poster is wonderful, I don’t like lớn see it.

Bài 3:

1. Although ➔ In spite of (bởi vì kế tiếp là một trong Ving)

2. Although ➔ Despite/In spite of (bởi sau đó là 1 các danh từ)

3. Despite Although (bởi sau đó là 1 trong những mệnh đề S + V)

4. Despite ➔ Although (bởi vì tiếp nối là một trong những mệnh đề S + V)

5. although ➔ despite/in spite of (vì sau đó là 1 cụm danh từ)

Bài 4: 

1.Chọn Although

2.Chọn despite/ in spite of

3.Chọn although

4.Chọn Despite/In spite of

5.Chọn Although

Vừa rồi Shop chúng tôi sẽ reviews về một vài triết lý cơ bạn dạng và bài xích tập về Although In spite of Despite tổng đúng theo. Điều đặc biệt đó là lúc nắm vững định hướng bạn sẽ giải quyết phần bài bác tập một biện pháp tác dụng. Hy vọng với phần đa bài tập này đang có thể khiến cho bạn gọi sâu rộng về phần đông cấu trúc tương bội phản.