Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (188.56 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Bản nhận xét đánh giá của thủ trưởng đơn vị

Mẫu bản nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác, Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. (1) (2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……… , ngày … tháng … năm 20… BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NƠI CÁN BỘ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM ĐANG CÔNG TÁC I- Sơ lược về lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc 1- Họ và tên: 2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức. 3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ. 4- Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay. II- Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu; triển vọng 1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách. b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.
2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật. b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ. c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. d) Tính trung thực, khách quan trong công tác. đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. e) Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở cơ quan, đơn vị đang công tác; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ. 3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) (3)
(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác. (2) Tên cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác. (3) Người đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác.


*
Bản nhận xét đánh giá của giáo viên 2 17 61
*
Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ cho cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ trong và ngoài ngành y tế ppt 4 433 0
*
Mẫu bản nhận xét, đánh giá đối với người được đề nghị bổ nhiệm (của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm) doc 2 12 43
*
Mẫu bản nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác pot 2 16 57
*
Mẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ) pps 2 6 20

Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa "Korea" Và " Korean Là Gì, Korean Là Gì

*
Mẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc; Mẫu số 18: Ban hành kèm doc 2 4 12
*
Nhận xét đánh giá của Hội đồng khoa học 1 711 0
*
Đọc Truyện Kiều, người đời thường chê Thúy Vân, Em có tán thành điều đó,em hãy nêu nhận xét, đánh giá của em về nhân vật. 3 500 0
*
MAU BANG NHAN XET, DANH GIA, XEP LOAI GIAO VIEN 4 557 0
*
Bản nhận xét đánh giá thanh niên ưu tú 2 758 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(188.56 KB - 2 trang) - Mẫu bản nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác pot