The government bans all political parties, unions, and human rights organizations that are independent of the government or the Party.

Bạn đang xem: Banned là gì


Chính quyền cấm mọi đảng phái chính trị, công đoàn và tổ chức nhân quyền độc lập với chính phủ hay Đảng Cộng sản.
Their new residents were English migrants, with the local Welsh banned from living inside them, and many were protected by extensive walls.
Những cư dân mới là người gốc Anh, và người Wales bản địa bị cấm cư trú ở những thị trấn này, và phần nhiều vùng được bao bọc bởi các bức tường rộng lớn.
And second, banning a musician for expressing "opinions that some believe to be offensive" shows an utter failure to grasp the concept of free speech."
Và thứ hai, cấm một nhạc sĩ biểu diễn "vì bày tỏ quan điểm mà một số người cho là xúc phạm" cho không có hiểu biết gì về khái niệm tự do ngôn luận."
Some MCN partners can block videos by country (e.g., if a video is uploaded with a banned or unlicensed logo).
Một số đối tác MCN có thể chặn video theo từng quốc gia (ví dụ như nếu một video được tải lên với một logo bị cấm hoặc chưa có giấy phép).
Salman"s orders gave responsible departments 30 days to prepare reports for implementation of this, with the target of removing the ban on women"s drivers licenses by June 2018.
Lệnh của vua Salman ban ra yêu cầu các cơ quan hữu quan trong vòng 30 ngày phải chuẩn bị các báo cáo để thực hiện điều này, với mục tiêu loại bỏ lệnh cấm về giấy phép lái xe nữ vào tháng 6 năm 2018.
Initially, sanctions were focused on trade bans on weapons-related materials and goods but expanded to luxury goods to target the elites.
Ban đầu, các lệnh trừng phạt tập trung vào các lệnh cấm thương mại đối với các vật liệu và hàng hóa liên quan đến vũ khí nhưng mở rộng sang hàng hóa xa xỉ nhằm nhắm vào giới tinh hoa.
Following the District Court of Guam"s June 2015 ruling permanently enjoining Guam officials from enforcing the 1994 law banning same-sex marriage and the U.S Supreme Court"s ruling in Obergefell v. Hodges, Guam legislators on August 12, 2015 passed the Guam Marriage Equality Act of 2015, which created legal equality in civil marriage.
Sau phán quyết của Tòa án quận Guam vào tháng 6 năm 2015, vĩnh viễn không cho các quan chức đảo chính Guam thi hành luật năm 1994 cấm kết hôn đồng giới và phán quyết của Tòa án tối cao Hoa Kỳ trong Obergefell v. Hodges, các nhà lập pháp đảo Guam ngày 12 tháng 8 năm 2015 đã thông qua Đạo luật bình đẳng hôn nhân năm 2015, tạo ra sự bình đẳng hợp pháp trong hôn nhân dân sự.
The ban was not a complete ban; two Buddhist temples were permitted in both the main capital Chang"an and the subsidiary capital Luoyang, and the large municipalities and each circuit were each allowed to maintain one temple with no more than 20 monks.
Lệnh cấm không phải là một lệnh cấm hoàn toàn, hai ngôi chùa được phép trong cả thủ đô chính Trường An và thành Lạc dương, các thành phố lớn và vùng phụ cận được phép để duy trì một ngôi chùa không nhiều hơn 20 nhà sư.
They stated that they were there to search my house for literature produced by Jehovah’s Witnesses —a banned organization.
Họ cho biết có lệnh khám xét nhà để tìm các sách báo do Nhân Chứng Giê-hô-va—một tổ chức bị cấm đoán—ấn hành.
“The army” of Kingdom proclaimers and their work of preaching “the good news” were banned in almost all of the British Commonwealth.
“Cơ-binh” những người rao giảng Nước Trời và công việc rao giảng “tin mừng” của họ bị cấm đoán trong hầu hết các quốc gia thuộc Khối Thịnh Vượng Chung Vương Quốc Anh.

Xem thêm: Giới Thiệu Chủ Thớt Là Gì? Đừng Lo Tiếng Việt Lệch Chuẩn!


As a courier, I picked up supplies in the western section of Berlin, where our literature was not banned, and transported them across the border.
Là người đưa tin tức, tôi có trách nhiệm qua lại biên giới để nhận sách báo từ phía tây bức tường Berlin, nơi không bị cấm đoán.
Thousands of political prisoners remain in detention, with many belonging to the banned Muslim Brotherhood and the Communist Party.
Hàng ngàn tù nhân chính trị bị cầm tù, nhiều người thuộc đảng Anh em Hồi giáo và đảng Cộng sản bị cấm.
The previous conservative Howard Government banned its departments from making submissions to the HREOC inquiry regarding financial discrimination experienced by same-sex couples.
Chính phủ Howard thận trọng trước đây đã cấm các phòng ban của mình đưa ra đề xuất đối với cuộc điều tra của HREOC về phân biệt đối xử về tài chính mà các cặp vợ chồng cùng giới tính đã trải nghiệm.
Internet cafe owners are required to obtain photo identification from internet users, monitor and store information about their online activities, and block access to banned websites.
Chủ các quán cà phê internet bị yêu cầu phải kiểm tra chứng minh thư của khách hàng sử dụng internet, giám sát và lưu giữ các thông tin về hoạt động truy cập internet của khách hàng, và ngăn chặn kết nối với các trang web trong danh sách cấm.
Russia"s athletics team was banned from competing at the 2016 Summer Olympics on June 17, 2016, when the IAAF voted unanimously to prevent them from competing.
Các vận động viên của Nga bị cấm thi đấu tại Thế vận hội Mùa hè 2016 vào ngày 17 tháng 6 năm 2016, khi IAAF bỏ phiếu nhất trí không cho phép họ thi đấu.
Internationally, rodeo is banned in the United Kingdom and the Netherlands, with other European nations placing restrictions on certain practices.
Rodeo còn bị cấm tại Vương quốc Anh và Hà Lan, trong khi một số quốc gia châu Âu hạn chế một số nội dung.
The import of gold to India had been banned and so the trade was characterised as smuggling, although Dubai"s merchants were quick to point out that they were making legal deliveries of gold and that it was up to the customer where they took it.
Việc nhập khẩu vàng từ Ấn Độ đã bị cấm và vì vậy việc buôn bán được xem là buôn lậu mặc dù các thương nhân của Dubai chỉ ra rằng họ đang giao hàng vàng hợp pháp.
The Committee questioned the intent on changing the Civil Code, focusing on the 2006 constitutional same-sex marriage ban and how far-reaching the benefits of a "marriage-like" partnership would be, while suggesting that any new form of relationships may need to start from the ground up.
Ủy ban đặt câu hỏi về ý định thay đổi Bộ luật Dân sự, tập trung vào lệnh cấm kết hôn đồng giới theo hiến pháp năm 2006 và mức độ lợi ích của mối quan hệ "giống như hôn nhân", trong khi đề xuất rằng bất kỳ hình thức quan hệ mới nào có thể cần phải bắt đầu từ đầu.
In May 2007, UN Secretary-General Ban Ki-moon named Brundtland, as well as Ricardo Lagos (the former president of Chile), and Han Seung-soo (the former foreign minister of South Korea), to serve as UN Special Envoys for Climate Change.
Tháng 5 năm 2007, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon bổ nhiệm bà cũng như Ricardo Lagos (cựu tổng thống Chile), và Han Seung-soo (cựu bộ trưởng ngoại giao của Hàn Quốc) làm Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về vấn đề Biến đổi Khí hậu.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M