*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang chủ Tin tức trong huyện Tin chính trị

Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017, mà trọng tâm là các lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân, đã phát huy được sức mạnh của nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Như Xuân.

Bạn đang xem: Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ năm 2017


Xác định tầm quan trọng trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trong các loại hình mới do huyện ban hành nên ngay từ đầu năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện, BCĐ thực hiện QCDC huyện Như Xuân đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai tới chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các chi bộ trực thuộc và tổ chức niêm yết, tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn các quy chế dân chủ trong các loại hình mới để thực hiện và giám sát. UBND đã nghiêm túc xây dựng các kế hoạch triển khai, đặc biệt chú trọng: Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị, trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất, trong công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, công tác vệ sinh môi trường. Công tác tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là các quy chế dân chủ trên các lĩnh vực mới do huyện ban hành được quan tâm; đề cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở huyện, tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; cùng với đó là sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ huyện đến các tổ dân cư, các cơ quan, đơn vị trực thuộc từng bước mạnh mẽ hơn, nên trong năm 2017 việc thực hiện quy chế dân chủ của huyện Như Xuân đã đạt được những kết quả đáng khích lệ:

Ban chỉ đạo huyện đã tham mưu cho cấp ủy huyện lãnh đạo tổng kết công tác XDCS và thực hiện QCDC năm 2016, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC năm 2017; kiện toàn, phân công Ban chỉ đạo huyện phụ trách cơ sở; xây dựng báo cáo sơ kết theo quy định, tổ chức giao ban ban chỉ đạo; thành lập 02 đoàn kiểm tra tình hình XDCS và thực hiện QCDC tại 06 xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC năm 2017.

Xem thêm: Xấp Xỉ 40 Tuổi, Mỹ Tâm Có Trong Tay Khối Tài Sản Khổng Lồ Cỡ Nào?

Về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt: Ban Chỉ huy Quân sự huyện quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện năm 2017 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017; phối hợp chặt chẽ với Công an và các ban, ngành bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ. Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất đạt 100% kế hoạch; dân quân cơ động, dân quân tại chỗ tại các xã, thị trấn, có 100% đạt yêu cầu. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Cụm II tại 04 xã Thanh Lâm, Thanh Hòa, Thanh Quân, Thanh Sơn. Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3; chỉ đạo cơ sở tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 4. Công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm; 17/18 xã, thị trấn đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, vượt kế hoạch; vận động được 770 lao động trái phép tại Trung Quốc trở về địa phương; theo dõi 235 người nước ngoài lưu trú tại địa phương; đưa đi cai nghiện 18 đối tượng; thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể triển khai thực hiện nhiệm vụ về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp tổ chức thành công diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” ở cơ sở năm 2017, qua diễn đàn giải quyết nhiều vướng mắc trong nhân dân về thủ tục liên quan đến hộ tịch, xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ. Trong năm, xảy ra 58 vụ, 109 đối tượng liên quan đến trật tự an toàn xã hội, tăng 02 vụ, 10 đối tượng so với năm 2016; xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, tăng 06 vụ, 07 người chết so với năm 2016.

Phát huy vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, công tác tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể: HĐND huyện đã tổ chức 18 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện tại các xã, thị trấn; 02 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, 02 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh. Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong trường học tại 05 đơn vị; giám sát việc thực hiện hỗ trợ đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo theo Quyết định số 755-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 05 đơn vị. Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã Thanh Sơn, Thanh Xuân, Cát Tân, Thượng Ninh, Xuân Bình.UBND từ huyện đến cơ sở đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, tập trung điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương; kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh cấp huyện. Phối hợp tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC năm 2017, hướng dẫn, phê duyệt kế hoạch XDCS và thực hiện QCDC năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Công an huyện đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ đạo 138, Ban an toàn giao thông huyện ban hành 29 văn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. MTTQ, các đoàn thể tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của huyện; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; thực hiện các chương trình hỗ trợ đoàn viên, hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Việc thực hiện và phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới được tăng cường. Trong năm 2017, vận động nhân dân và các doanh nghiệp được gần 50 tỷ đồng, huy động được trên 20.000 ngày công lao động, hiến trên 5 ha đất; làm 45 km đường giao thông nông thôn, 25 km đường điện chiếu sáng; sửa chữa, làm 12 nhà văn hóa thôn; 35 cổng chào; xây trên 1.000 hố rác; chỉnh trang hơn 520 căn nhà để đạt tiêu chuẩn về nhà ở dân cư; thẩm định đề nghị và công nhận 12 thôn và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Qua việc triển khai thực hiện đã phát huy dân chủ trong nhân dân, góp phần củng cố cơ sở vững mạnh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền.

Công tác triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở huyện Như Xuân năm 2017 cho thấy ý thức tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, Đảng viên được nâng cao; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ đảng, chính quyền huyện luôn có sự đổi mới; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức đối với nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực...

Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mà trọng tâm là các lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân, đã phát huy được sức mạnh của nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng với nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 được xây dựng với các nội dung cụ thể, triển khai thực hiện một cách toàn diện sẽ là điểm tựa để cán bộ và nhân dân huyện Như Xuân hoàn thành xuất sắc nhiện vụ trong năm cụ thể: trong tổng số 28 chỉ tiêu mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra, có 18 chỉ tiêu vượt kế hoạch,10 chỉ tiêu đạt kế hoạch; trong đó nổi bật là: (1) Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17,3%, vượt mục tiêu kế hoạch; (2) chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đã có thêm 2 xã, 12 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; (3) các thiết chế văn hóa được tăng cường đầu tư, đặc biệt là đã khánh thành Đền Chín gian, xã Thanh Quân; (4) giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tốt nhất trong những năm gần đây, xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt kết quả tích cực, thành lập Trường THCS và THPT Như Xuân; (5) công tác giảm nghèo có nhiều chuyển biến, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 22,22%; (6) quốc phòng – an ninh tiếp tục được giữ vững, an ninh trật tự được bảo đảm; (7) công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, hoạt động hiệu quả hơn./.