Chúng ta đang khám phá về các trường hòa hợp quan trọng của câu tiêu cực (Câu gồm nhị tân ngữ, bị động knghiền,...)


 

*

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA CÂU BỊ ĐỘNG

 (Special cases of passive sầu voice)

I- Bị hễ với động từ tất cả 2 tân ngữ

Ta thường chạm chán một vài câu bao gồm 2 tân ngữ đi sau hễ từ:

Ví dụ:

- He gave me a book.

Bạn đang xem: Câu bị động dạng đặc biệt

Ta thấy sau cồn từ: “gave” bao gồm 2 tân ngữ là “me” với “a book”. Trong 2 tân ngữ này thì “a book” được Hotline là tân ngữ trực tiếp (thẳng chịu ảnh hưởng của cồn từ “gave” – đưa.) Còn “me” được hotline là tân ngữ loại gián tiếp (ko trực tiếp chịu đựng ảnh hưởng tác động của rượu cồn từ).

Ta đọc đụng từ “đưa” làm việc đó là ta “thế, nắm” “CÁI GÌ” ở bên trên tay rồi đứa “NÓ” đến “AI ĐÓ”. Và “CÁi GÌ” tại chỗ này vẫn thẳng chịu ảnh hưởng của động tự nên được gọi là tân ngữ thẳng. Còn “AI ĐÓ” ko thẳng chịu đựng tác động ảnh hưởng của động trường đoản cú nên người ta gọi là tân ngữ con gián tiếp.

Ta bao gồm cấu tạo câu chủ động cùng với cồn từ gồm 2 tân ngữ:

 S + V + Oi + Od

Trong đó: S (subject): Chủ ngữ

V (verb): Động từ

Oi (indirect object): tân ngữ con gián tiếp (Không thẳng chịu đựng ảnh hưởng của cồn từ)

Od (direct object): tân ngữ thẳng (Tân ngữ thẳng Chịu ảnh hưởng tác động của đụng từ)

Câu bị động sẽ sở hữu 2 ngôi trường hợp nhỏng sau:

- TH1: ta đem tân ngữ con gián tiếp lên làm chủ ngữ trong câu bị động

S + be + VpII + Od

- TH2: Ta đem tân ngữ trực tiếp lên cai quản ngữ trong câu bị động:

S + be + VpII + giới tự + Oi

Ví dụ:

- Chủ động: She gave me an apple yesterday. (Cô ấy chuyển cho tôi một trái táo ngày hôm qua.)

S V Oi Od

 (me: tân ngữ con gián tiếp; an apple: tân ngữ trực tiếp)

- Bị động: TH1: I was given an apple yesterday. (Tôi được cho 1 quả hãng apple ngày hôm qua)

S be VpII Od


Ta lấy tân ngữ gián tiếp lên cai quản ngữ nên “me” chuyển thành “I”.

TH2: An apple was given khổng lồ me yesterday. (Một trái táo khuyết được đưa cho tôi ngày ngày qua.)

S be VpII

Ta lấy tân ngữ thẳng “an apple” lên thống trị ngữ và sau động từ phân từ 2 ta sử dụng giới trường đoản cú “to”.

lấy một ví dụ 2:

- Her mother bought her a book yesterday.

S V Oi Od

-> She was bought a book yesterday.

S be VpII Od

-> A book was bought for her yesterday.

S be VpII giới tự Oi

II- Bị cồn với rượu cồn từ bỏ kmáu thiếu

Các cồn trường đoản cú kngày tiết thiếu hụt (modal verb)O: Can, could, would, should, may, might, need, must, ought to

Chủ cồn : S + Modal V + V(ngulặng thể) + O

Bị động: S + modal V + be + VpII + (+ by + O)

Ví dụ:

- Chủ động: She can speak English fluently.

- Bị động: English can be spoken fluently.

III- Bị hễ cùng với “be going to”

Chủ động: S + be + going lớn + V + O

Bị động: S + be + going to lớn + be + VpII + (by + O)

Ví dụ:


- My father is going to vày the gardening.

-> The gardening is going to be done by my father.

IV- Bị cồn với câu nghĩa vụ thức

Ta hay chạm mặt các câu trách nhiệm thức như:

- Close the door! (Đóng cửa ngõ vào)

V O

- mở cửa the book! (Msinh hoạt sách ra)

V O

Ta thấy cấu tạo của của câu bổn phận thức kia là:

Dạng chủ động: V + O

Bị động: S + should/must + be + V-pII

Ví dụ:

- Chủ động: Clean the floor! (Hãy vệ sinh sàn bên đi!)

- Bị động: The floor should be cleaned! (Sàn nhà nên được vệ sinh đi)

V- Cấu trúc bị động cùng với nhà ngữ giả “it”.

It + be + adj + (for sb) + to vị st

-> It + be + adj + for st khổng lồ be done

Ví dụ:

- It is easy to lớn make this cake.

-> It is easy for this exercise to lớn be made.

VI- Cấu trúc câu tiêu cực cùng với “make”, “let”, “have”, “get”

Ta có:

* Make sb bởi st -> Make st done (by sb): bắt ai kia làm gì

Ví dụ:

- I made my son clean the floor.

-> I made the floor cleaned by my son.

* Let sb vì chưng st -> let st done (by sb): chất nhận được, làm cho ai đó có tác dụng gì

Ví dụ:


My father let me cook the dinner yesterday.

-> My father let the dinner cooked by me yesterday.

* Have khổng lồ vì chưng st -> St have to be done: bắt buộc có tác dụng gì

Ví dụ:

- My mother has lớn wash the clothes every day.

-> The clothes have lớn be washed by my mother every day.

Xem thêm: Diễn Viên Hài Quốc Khánh - Cuộc Sống Kỳ Lạ Của Quốc Khánh

* Have sầu sb vày st -> have sầu st done (by sb): Nhờ ai kia có tác dụng gì

- I have the hairdresser cut my hair every month.

-> I have sầu my hair cut by the hairdresser every month.

* Get sb to lớn do st -> get st done (by sb): Nhờ ai kia làm cho gì

- She got her father turn on the TV.

-> She got the TV turned on by her father.

VII- Bị rượu cồn kép

1. lúc V1 phân tách nghỉ ngơi các thì bây giờ nhỏng bây giờ solo, ngày nay tiếp tục, bây giờ dứt.

S1 + V1 + that + S2 + V + …

* TH1: It is + V1-pII that + S2 + V + …

* TH2: lúc V2 chia sinh hoạt thì hiện thời đối chọi hoặc sau này đơn

S2 + is/am/are + V1-pII + khổng lồ + V2(nguyên ổn thể) +….

* TH3: Lúc V2 phân chia sống thì thừa khđọng đối kháng hoặc hiện thời hoàn hành

 S2 + is/am/are + V1-pII + khổng lồ have sầu + V2-PII + …

Ví dụ:

They think that she works very hard.

-> It is thought that she works very hard.


-> She is thought to work very hard.

They think that she worked very hard last year.

-> It is thought that she worked very hard last year.

-> She is thought to lớn have worked very hard last year.

2. lúc V1 phân tách nghỉ ngơi các thì vượt khđọng (vượt khứ đọng 1-1, quá khđọng tiếp tục, quá khứ trả thành).

S1 + V1 + that + S2 + V + ….

* TH1: It was + V1-pII + that + S2 + V + …

* TH2: lúc V2 chia sống thì quá khứ đọng đơn:

S2 + was/were + V1-pII + to + V2 (nguim thể) + …

* TH3: Khi V2 chia nghỉ ngơi thì thừa khứ đọng trả thành:

S2 + was/ were + V1-pII + khổng lồ + have sầu + V2-pII + …

Ví dụ:

People said that she was very kind.

-> It was said that she was very kind.

-> She was said khổng lồ be very kind.

People said that she had been very kind.

-> It was said that she had been very kind.

-> She was said to lớn have been very kind.

Tải về