Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Chance là gì

*
*
*

chance
*

chance /tʃɑ:ns/ danh từ sự may rủi, sự tình cờby chance: tình cờ, ngẫu nhiên sự hoàn toàn có thể, sự có tác dụng, kỹ năng bao gồm thểthe chances are against such an attempt: có công dụng là sự việc cố gắng ấy sẽ không thành cônghe has a chance of winning the prize: anh ta hoàn toàn có thể giành giải cơ hộithe chance of a lifetime: cơ hội nghìn năm bao gồm mộtkhổng lồ stvà a good chance: được thời cơ thuận tiệnto đại bại a chance: bỏ qua cơ hội số phậnto take one"s chance: phó mặc định mệnh, đành liều xem saoon the chance hoạ chăng bao gồm thểI"ll điện thoại tư vấn at his house on the chance of seeing hlặng before he leaves home: tôi vẫn lại bên hắn hoạ chăng rất có thể gặp mặt hắn trước lúc hắn đithe main chance cơ hội làm cho giàu, cơ hội nhằm phấtthe capitalist always has an eye lớn the main chance: đơn vị tứ bản luôn luôn luôn luôn tìm kiếm thời cơ để phất tính từ vô tình, ngẫu nhiênthere is a chance likeness between the two boys, but ráng are not brothers: nhị đứa ttốt vô tình như thể nhau nhưng lại bọn chúng chưa hẳn là anh em cồn từ vô tình, tình cờ, may màto lớn chance to lớn meet someone: tình cờ chạm mặt lại aiit chanced that my friend was at trang chính when I came: may nhưng mà bạn tôi lại có đơn vị dịp tôi đến (thông tục) liều, tấn công liềulet us chance it: chúng ta cứ liềulớn chance upon vô tình nhưng mà tra cứu thấy, vô tình mà gặpkhổng lồ chance one"s arm (thông tục) liều có tác dụng mà thành côngkhổng lồ chance one"s luck cầu may
cơ hộisự ngẫu nhiênxác suấtchance of acceptance: xác suất thu nhậnLĩnh vực: xây dựngdịpLĩnh vực: toán & tintrường vừa lòng ngẫu nhiênchance causenguyên nhân ngẫu nhiênchance causesnguyên ổn nhân ngẫu nhiênchance mechanismcơ cấu tổ chức chọn ngẫu nhiênchance movenước đi ngẫu nhiênchance observationsự quan tiền ngay cạnh ngẫu nhiênchance variabletrở thành ngẫu nhiênchance variationsự biến đổi ngẫu nhiêngame of chancetrò đùa may rủipure chance trafficlưu lượng bỗng nhiên thuần túy
*

Xem thêm: Dubstep Là Gì - Phân Biệt Dubstep Và Trap

*

*

chance

Từ điển Collocation

chance noun

1 possibility

ADJ. excellent, good, high, svào | fair, fighting, sporting, realistic, reasonable There"s a fair chance that notoàn thân will come khổng lồ the talk. | little, the merest, million-to-one, minimal, outside, slender, slyên, slight There was only a million-to-one chance of it happening. As long as there is an outside chance, we will go for it. | fifty-fifty, one-in-three, -four, etc., 10, 20, etc. per cent They have a 90 per cent chance of success. | survival What are his survival chances? | election, electoral

VERB + CHANCE give sb The doctors gave hyên ổn (= said that he had ) little chance of surviving the night. | be in with, have, stvà After a poor start, they are now in with a chance of winning the league. He doesn"t stand a chance of winning against such an experienced player. | assess, rate How do you rate our chances of finding her? | fancy I don"t fancy our chances of getting there on time. | boost, enhance, improve sầu, increase, maximize | compromise, jeopardize, lessen, minimize, prejudice, reduce, ruin, scupper, spoil

PREP.. by any ~ Are you by any chance Mr Ludd? | ~ of The missing climber"s chances of survival are sllặng.

PHRASES fat chance (informal) Fat chance (= there is no chance) of hlặng helping you! | have sầu every chance She has every chance of passing the exam if she works hard. | no chance! ‘Will he lend us his car?’ ‘No chance!’ | on the off chance (= just in case) I rang the firm just on the off chance that they might have sầu a vacancy.

2 opportunity

ADJ. fair, good, great, igiảm giá, wonderful She played left-handed to give sầu her opponent a fair chance. This is the igiảm giá khuyến mãi chance for him lớn show his ability. | big This is your big chance?grab it with both hands. | once-in-a-lifetime | last, second The teacher gave sầu her one last chance lớn prove she could behave. There are no second chances in this business. | educational, life The new college is intended khổng lồ improve sầu the life chances of children in the inner đô thị. | clear, clear-cut, scoring (sport)

QUANT. element There is always an element of chance in buying a used car.

VERB + CHANCE get, have sầu I finally had the chance khổng lồ meet my anh hùng. | deserve He deserves the chance khổng lồ give sầu his side of the story. | welcome I would welcome the chance to give my opinion. | give sầu sb, offer (sb), provide (sb with) | deny sb No child should be denied the chance of growing up in a family. | wait for | create, make (sport) The team created several clear chances but failed khổng lồ score. | spot She spotted her chance of making a quiông chồng profit. | grab, grasp, jump at, seize, take Travis had left the door open?she seized her chance & was through it lượt thích a shot. Take every chance that comes your way. | blow, miss, pass up, squander, throw away, turn down, waste They blew their chance to go second in the league. I wouldn"t pass up the chance of working for them.

CHANCE + VERB arise, come up, come your way When the chance came up khổng lồ go to Paris, she jumped at it.

PHRASES given the chance Given the chance, I"d stop work tomorrow. | half a chance The dog always runs off when it gets half a chance. | let a chance slip (by) If she let this chance slip, she would regret it for the rest of her life.

3 risk

VERB + CHANCE take The guide book didn"t mention the khách sạn, but we decided khổng lồ take a chance.

PREPhường. ~ on The manager took a chance on the young goalkeeper. | ~ with The police were taking no chances with the protesters.

4 luck/fortune

ADJ. pure, sheer | happy, lucky By a happy chance he bumped into lớn an old friover on the plane. | unlucky

VERB + CHANCE leave sầu sth lớn Leaving nothing khổng lồ chance, he delivered the letter himself.

PREP. by ~ The police came upon the hideout purely by chance. | due lớn ~ The results could simply be due to lớn chance. | through ~ I got most answers right through sheer chance.

PHRASES a game of chance Chess is not a game of chance. | take your chances (= take a risk in the hope that things will turn out well) He took his chances & jumped inkhổng lồ the water.

Từ điển WordNet


n.

a risk involving danger

you take a chance when you let her drive

v.

be the case by chance

I chanced to lớn meet my old friend in the street

adj.


English Synonym & Antonym Dictionary

chances|chanced|chancingsyn.: fate likelihood lot luông xã occasion opening opportunity possibility probability prospect