Sở 13 bài tập trắc nghiệm Toán thù lớp 7 Bài 8: Trường đúng theo cân nhau của nhì tam giác vuông tất cả đáp án rất đầy đủ những cường độ góp những em ôn trắc nghiệm Toán 7 Bài 8.

Bạn đang xem: Chuyên đề các trường hợp bằng nhau của tam giác có đáp án


Trắc nghiệm Tân oán 7 Bài 8: Trường hòa hợp cân nhau của nhị tam giác vuông

Bài giảng Trắc nghiệm Tân oán 7 Bài 8: Trường thích hợp bằng nhau của hai tam giác vuông

Câu 1: Cho tam giác ABC và tam giác NPM tất cả BC=PM; B^=P^=90°. Cần thêm 1 điều kiện gì để tam giác ABC cùng tam giác NPM cân nhau theo ngôi trường phù hợp cạnh huyền - góc vuông?

A.BA = PM

B.BA = PN

C. CA = MN

D.A^=N^

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Ta có tam giác ABC cùng tam giác NPM tất cả BC=PM; B^=P^=90° mà lại BC; PM là nhì cạnh góc vuông của nhì tam giác ABC với tam giác NPM nên để nhị tam giác cân nhau theo trường vừa lòng cạnh huyền - góc vuông thì ta yêu cầu thêm nhị cạnh huyền đều bằng nhau là CA = MN


Câu 2: Cho tam giác DEF và tam giác JIK có: EF=IK; D^=J^=90°. Cần thêm một điều kiện gì để △DEF=△JIKtheo trường vừa lòng cạnh huyền - góc vuông?

A. DE = JK

B. DF = JI

C. DE = JI

D.E^=I^

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

*

Ta có: tam giác DEF cùng tam giác JIK có: EF = IK; D^=J^=90°nhưng EF; IK là nhị cạnh huyền của hai tam giác DEF và JIK đề xuất nhằm △DEF=△JIKtheo trường hợp cạnh huyền - góc vuông thì ta nên thêm nhì cạnh góc vuông đều bằng nhau là DE = JI hoặc DF = JK.


Câu 3: Cho tam giác ABC cùng tam giác MNPhường có: A^=M^=90°; C^=P^.Cần thêm 1 ĐK gì để tam giác ABC và tam giác MNP theo ngôi trường hợp cạnh góc vuông - góc nhọn kề?

A. AC = MP

B. AB = MN

C. BC = NP

D. AC = MN

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Ta có: C^=P^nhưng mà góc C và góc Phường là hai góc nhọn kề của nhì tam giác ABC cùng MNP

Do đó: nhằm tam giác ABC và tam giác MNPhường theo ngôi trường hòa hợp cạnh góc vuông - góc nhọn kề thì nên cặp cạnh góc vuông kề cùng với nhị góc nhọn C^ vàP^ của hai tam giác này đều nhau, có nghĩa là bổ sung thêm điều kiện AC = MP.


Câu 4: Cho tam giác PQR với tam giác TUV cóP^=T^=90°;Q^=U^. Cần thêm 1 điều kiện gì nhằm tam giác PQR với tam giác TUV theo ngôi trường hợp cạnh góc vuông - góc nhọn kề:

A. PQ = TV

B. PQ = TU

C. PR = TU

D. QR = UV

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

*

Ta có: Q^=U^mà góc Q và góc U là hai góc nhọn kề của hai tam giác PQR với tam giác TUV

Do đó: nhằm tam giác PQR với tam giác TUV theo trường đúng theo cạnh góc vuông - góc nhọn kề thì nên cặp cạnh góc vuông kề cùng với nhị góc nhọnQ^ vàU^ của nhị tam giác này cân nhau, Có nghĩa là bổ sung cập nhật thêm điều kiện PQ = TU.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Bài Mèo Nổ Giỏi, Mèo Nổ Là Gì


Câu 5: Cho tam giác ABC cùng tam giác DEF có: B^=E^=90°; AC = DF;A^=F^

Phát biểu làm sao trong số phát biểu không đúng đó là đúng

A.△ABC=△FED

B.△ABC=△FDE

C.△BAC=△FED

D.△ABC=△DEF

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Xét tam giác ABC cùng tam giác FED có:

B^=E^=90°(gt)

AC = DF (gt)

A^=F^(gt)

⇒△ABC=△FED(cạnh huyền - góc nhọn)


Câu 6: Cho tam giác ABC cùng tam giác DEF có AB = DE; B^=E^; A^=D^=90°. Biết AC = 9centimet. Độ dài DF là:

A. 10 cm

B. 5 cm

C. 9 cm

D. 7 cm

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Xét tam giác ABC với tam giác DEF có:

AB = DE;

B^=E^

A^=D^=90°

⇒△ABC=△DEF(cạnh góc vuông - góc nhọn)

Suy ra DE = AC = 9cm (nhì cạnh tương ứng)


Câu 7: Cho tam giác ABC với tam giác DEF tất cả AB=DE, B^=E^, A^=D^=90°. BiếtAB=9centimet,AC=12centimet . Độ nhiều năm EF là:

A. 12 cm

B. 9 cm

C. 15 cm

D. 13 cm

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

*

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông ABC, ta có:

BC2=AB2+AC2⇒BC2=92+122=225⇒BC=15cm

Xét tam giác ABC và tam giác DEF có:

AB=DEB^=E^A^=D^=90°

⇒△ABC=△DEF(cạnh góc vuông - góc nhọn kề)

⇒BC=EF=15cm(nhì cạnh tương ứng)


Câu 8: Cho tam giác DEF và tam giác HKI gồm D^=H^=90°, E^=K^, DE=HK. Biết F^=80°. Số đo góc I là:

A.70°

B.80°

C.90°

D.100°

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Xét tam giác DEF với tam giác HKI có

D^=H^=90°E^=K^DE=HK

⇒△DEF=△HKI(cạnh góc vuông - góc nhọn)

⇒F^=I^=80°(nhị góc tương ứng)


Câu 9: Cho hình mẫu vẽ. Chọn câu đúng

*

A.△HAB=△AKC

B.△ABH=△AKC

C.△AHB=△ACK

D.△AHB=△AKC

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

Vì tam giác ABC cân nặng tại A (bởi vì AB = AC) yêu cầu ABC^=ACB^(tính chất)(1)

Lại có: ABC^+ABD^=180°cùng ACB^+ACE^=180°(nhị góc kề bù)

Suy ra:

ABD^=180°-ABC^

ACE^=180°-ACB^ (2)

Từ (1) với (2) suy raABD^=ACE^

Xét tam giác ABD và tam giác ACE có:

AB = AC

ABD^=ACE^cmt

BD = CE

⇒△ABD=△ACEc-g-c

⇒DAB^=CAE^(nhì góc tương ứng)

Xét tam giác AHB cùng AKC có:

H^=K^=90°

AB = AC

DAB^=CAE^cmt

⇒△AHB=△AKCch-gn


Câu 10: Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC cùng AM là tia phân giác của góc A. Lúc kia, tam giác ABC là tam giác gì?

A. △BACcân trên B

B.△BAC cân tại C

C. △BACđều

D.△BAC cân tại A

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

*

Tam giác ABC gồm AM vừa là đường trung tuyến đường vừa là con đường phân giác yêu cầu cân nặng tại A


Câu 11: Cho tam giác ABC cân nặng tại A có: AH⊥BC trên H. Tính số đo góc BAH biếtBAC^=50°

A.30°

B.25°

C.20°

D.35°

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

*

△ABC cân trên A, suy raAB=AC, B^=C^

Xét nhì tam giác vuông AHB cùng AHC có:

AHB^=AHC^=90°AB=ACcmtB^=C^

⇒△AHB=△AHCch-gn

⇒BAH^=CAH^(hai góc tương ứng)

Mặt khác BAH^+CAH^=BAC^suy ra:

BAH^=CAH^=BAC^2=50°2=25°


Câu 12: Cho tam giác ABC vuông cân nặng tại A. Một mặt đường trực tiếp d bất kỳ luôn luôn trải qua A. Kẻ BH cùng CK vuông goc cùng với mặt đường thẳng d. Lúc kia BH2+CK2bằng:

A.AC2+BC2

B.BH2

C.AC2

D.BC2

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

*

Vì △ABCvuông cân nặng trên A đề nghị AB=AC(tính chất)

Lại có: ABH^+BAH^=90°(bởi vì △ABH vuông trên H) vàCAH^+BAH^=90°

Nên ABH^=CAK^(thuộc prúc với BAH^)

⇒△ABH=△CAK (cạnh huyền - góc nhọn) suy raBH=AK

Do đóBH2+CK2=AK2+CK2(1)

Xét tam giác ACK, theo định lí Pytago:

AK2+CK2=AC2 (2)

Từ (1)cùng (2) suy raBH2+CK2=AC2


Câu 13: Cho tam giác ABC vuông cân nặng tại A, gồm AC = 8centimet. Một đường thẳng d bất kì luôn trải qua A. Kẻ BH với CK vuông góc cùng với mặt đường thẳng d. Khi kia BH2+CK2bằng:

A. 46

B. 16

C. 64

D. 48

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

*

Vì △ABCvuông cân trên A đề nghị AB=AC(tính chất)

Lại có: ABH^+BAH^=90°(bởi vì △ABH vuông tại H) vàCAH^+BAH^=90°

Nên ABH^=CAK^(thuộc phú cùng với BAH^)

⇒△ABH=△CAK (cạnh huyền - góc nhọn) suy raBH=AK

Do đóBH2+CK2=AK2+CK2(1)

Xét tam giác ACK, theo định lí Pytago:

AK2+CK2=AC2 (2)

Từ (1)với (2) suy ra

BH2+CK2=AK2+CK2=AC2=82=64cm


Các câu hỏi trắc nghiệm Toán thù lớp 7 bao gồm lời giải, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Bài ôn tập chương 2 hình học tập bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Quan hệ giữa góc và cạnh đối lập trong tam giác tất cả đáp án

Trắc nghiệm Quan hệ giữa con đường vuông góc và con đường xiên. Đường xiên với hình chiếu của đường xiên gồm đáp án

Trắc nghiệm Quan hệ giữa bố cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức vào tam giác bao gồm đáp án