Câu 2: Chất X bao gồm CTPT C4H8O2. lúc mang lại X chức năng với ddKOH (to) thì thu được hóa học Y gồm phương pháp C3H5O2K. Công thức cấu tạo của chất X là

A. HCOOC3H5.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương 1 và 2

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOC3H7.

Câu 3: Cho m gam hỗn hợp A bao gồm nhì hóa học hữu cơ X , Y (MX y) chức năng vừa đủ cùng với 150 ml NaOH 1M nấu nóng chiếm được hỗn hợp đựng các thành phần hỗn hợp muối hạt (R1COONa với R2COONa) và ancol R’OH (trong những số đó R1, R2, R’ là các nơi bắt đầu hidrocacbon, tổng số cacbon vào R1 cùng R’ ngay số cacbon vào R2). Cho ancol nhận được tác dụng với K dư thu được 1,68 lit H2 (đktc).

Đốt cháy hoàn toàn 5,42 gam A vào oxi hoàn toản rồi dẫn sản phẩm cháy theo thứ tự qua: bình 1 đựng P2O5, bình 2 đựng hỗn hợp Ca(OH)2, thấy khối lượng bình 1 tăng 4,14 gam; bình 2 tất cả 16 gam kết tủa bên cạnh đó khối lượng dung dịch giảm sút 3,68 gam. Mặt không giống, mang lại 10,84 gam A tác dụng với lượng KOH hoàn toản nhận được 10,64 gam các thành phần hỗn hợp muối. Số hóa học Y vừa lòng là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 4: Phát biểu làm sao dưới đây sai?

A. Este với axit là đồng phân team chức của nhau.

B. Trong công nghiệp có thể đưa hoá chất bự lỏng thành chất bự rắn.

C. Sản phđộ ẩm của làm phản ứng xà phòng hoá chất phệ là axit lớn cùng glixerol.

D. Nhiệt độ sôi của este tốt hơn nhiều so với ancol bao gồm thuộc phân tử khối.

Câu 5: Triolein gồm cách làm là

A. (C15H31COO)3C3H5.

B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5.

D. (C17H33OOC)3C3H5.

Câu 6: Hỗn thích hợp Y gồm etyl axetat, metyl fomat, đimetyl oxalat. m gam Y phản nghịch ứng trọn vẹn cùng với 200 KOH 3M. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn m gam Y bắt buộc cần sử dụng 30,24 lit khí oxi (đktc), thu được x mol CO2 với 21,6 gam H2O. Giá trị của x là ____:

A. 1,35

B. 0,5

C. 0,6

D. 0,9

Câu 7: Thủy phân trọn vẹn 17,6 gam este X (tạo ra từ axit và ancol phần đa 1-1 chức, mạch hở) cần100 ml ddKOH 2M thu được 9,2 gam một ancol Y. Tên Call của X là

A. etyl propionat.

B. etyl axetat.

C. propyl axetat.

D. etyl fomat.

Câu 8: Cho 10,4 gam một hỗn hợp X tất cả axit axetic cùng etyl axetat công dụng toàn vẹn với 168 gam ddKOH 5%. %m của etyl axetat trong X là

A. 88%.

B. 57,7%.

C. 42,3%.

D. 22%.

Câu 9: Chất gồm phản ứng tnắm gương (tvậy bạc) là

A. Glucozơ.

B. CH3COOH.

C. Tinh bột.

D. Sobitol.

Câu 10: Chất như thế nào sau đây không có trong lipit?

A. Chất béo.

B. Steroit.

C. Dầu hỏa.

D. Sáp.

Câu 11: Lượng glucozơ đề xuất dùng để làm tạo thành 3,64 gam sobitol cùng với năng suất 100% là

A. 2,88 gam.

B. 3,64gam.

C. 4,5 gam.

D. 3,60 gam.

Câu 12: Để chứng minh vào phân tử của fructozơ có không ít nhóm hiđroxyl, tín đồ ta mang lại dung dịch glucozơ phản ứng với

A. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3, đun nóng.

B. H2 (Ni, to).

C. kim loại Na.

D. Cu(OH)2 làm việc ánh sáng hay.

Câu 13: Sắp xếp theo chiều tăng ngày một nhiều về ánh nắng mặt trời sôi của các chất (1) C3H7COOH, (2) CH3COOC2H5 với (3) C3H7CH2OH, ta bao gồm máy từ bỏ :

A. (2), (3), (1).

B. (3), (2), (1).

C. (1), (3), (2).

D. (1), (2), (3).

Câu 14: Phát biểu như thế nào dưới đây không đúng?

A. Chât lớn ko chảy trong nước.

B. Chất to là trieste của glixerol với axit cacboxylic 1-1 chức gồm mạch cacbon nhiều năm, ko phân nhánh.

C. Dầu ăn và mỡ thừa dung dịch trơn bao gồm thuộc nguyên tố nguim tố.

D. Chất phệ không chảy nội địa, nhẹ nhàng hơn nước nhưng mà chảy các trong dung môi cơ học.

Xem thêm: " Tao Nhã Là Gì, Nghĩa Của Từ Tao Nhã, Tao Nhã Là Gì

Câu 15: Phát biểu nào sau đó là đúng?

A. Thủy phân hoàn toàn tinc bột thu được fructozơ cùng glucozơ.

B. Xenlulozơ và tinh bột là đồng phân của nhau

C. Fructozơ có phản ứng tcố gắng bạc, chứng tỏ phân tử fuctozơ có đội chức -CHO.

D. Tbỏ phân hoàn toàn xenlulozơ thu được glucozơ.

Câu 16: Đun rét 3,42 gam saccarozơ trong dd axit sunfuric loãng, nấu nóng, trung hòa axit sau làm phản ứng rồi mang lại hỗn hợp chức năng trọn vẹn với AgNO3 dư vào dd NH3, đun cho nóng chiếm được 3,78 gam Ag. Vậy công suất phản nghịch ứng tdiệt phân là:

A. 62,5%.

B. 87,5%.

C. 81,0%.

D. 75,0%.

Câu 17: Số đồng phân este ứng cùng với công thức phân tử C4H8O2 là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 18: Este no, solo chức, mạch hnghỉ ngơi tất cả bí quyết phổ biến là

A. C2nHnO2 , n ≥2.

B. CnH2nO , n ≥ 2.

C. CnH2nO2 , n ≥ 1 .

D. CnH2nO2 , n ≥ 2.

Câu 19: Một este X tất cả tỷ kân hận tương đối đối với khí CO2 bởi 2. lúc làm cho nóng este này với hỗn hợp NaOH tạo ra muối hạt có trọng lượng bằng 

*
khối lượng este đã phản bội ứng. Công thức cấu tạo X là

A. C2H5COO-CH3

B. CH3COO-CH3

C. CH3COO-C2H5 

D. H-COO-C3H7

Câu 20: X là este 2 chức, tạo nên từ CH3COOH với C2H4(OH)2. Công thức của X là:

A. C2H4(COOCH3)2

B. CH3(COO)2C2H4

C. CH3COOC2H4

D. (CH3COO)2C2H4

Câu 21: Các chất Glucozơ (C6H12O6), fomandehit (HCHO), axetandehit(CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều phải có team – CHO cơ mà vào thực tiễn nhằm tráng gương hoặc ruột phíc tín đồ ta chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 22: Amilopectin tất cả cấu trúc là

A. Mạng không gian.

B. Mạch thẳng.

C. Mạch vòng.

D. Mạch phân nhánh.

Câu 23: Cho 0,1 mol tripanmitin tính năng trọn vẹn với dung dịch NaOH dư, đun cho nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 4,6.

B. 27,6.

C. 9,2.

D. 14,4.

Câu 24: Đốt cháy trọn vẹn một hợp chất hữu cơ X, nhận được số mol CO2 to hơn số mol mol H2O. X là

A. Glucozơ.

B. Axit axetic.

C. Fructozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este đối kháng chức X chiếm được 6,72lít CO2 (đkc) và 5,4 gam nước. Công thức phân tử của X là

A. C2H4O2.

B. C3H6O2.

C. C5H10O2.

D. C4H8O2.

Câu 26: Cho sơ đồ dùng gửi hóa sau (từng mũi thương hiệu là một trong những phương thơm trình phản nghịch ứng):

Xenlulozơ → X → Y → Z → metyl axetat. Chất Y trong sơ vật dụng bên trên là

A. CH3COOH.

B. C6H12O6.

C. C2H5OH.

D. CH3OH.

Câu 27: Khẳng định nào sau đấy là đúng?

A. Phản ứng thủy phân este vào môi trường xung quanh kiềm là phản bội ứng một chiều.

B. Phản ứng tdiệt phân este trong môi trường xung quanh kiềm call là bội phản ứng este hóa.

C. Phản ứng thủy phân este vào môi trường axit là phản nghịch ứng một chiều.

D. Este chỉ bị thủy phân trong một môi trường thiên nhiên là axit.

Câu 28: Để phân minh các dung dịch glucozơ, saccarozơ cùng anđehit propionic có thể cần sử dụng dãy chất như thế nào sau đây có tác dụng thuốc thử?

A. Nước brom với NaOH.

B. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

C. AgNO3/NH3 với NaOH.

D. HNO3 cùng AgNO3/NH3.

Câu 29: Các chất: etyl fomat, sacarozơ, xenlulozơ, tinc bột có tính chất chất hóa học bình thường nào sau đây?

A. Đun nóng cùng với AgNO3 trong hỗn hợp NH­3 đến kết tủa Ag.

B. Thủy phân vào hỗn hợp axit..

C. Hoà chảy CuO mang đến hỗn hợp blue color lam.

D. Hoà rã Cu(OH)2 đến dung dịch greed color lam.

Câu 30: Cho 18 gam fructozơ tác dụng cùng với lượng dư AgNO3/NH3, đun nóng. Lượng muối bột cơ học nhận được sau làm phản ứng hoàn toàn là