... trung học cơ sở ………………… B A is lives 11 .30 am T KIỂM TRA TIẾT LẦN / HK I - NĂM HỌC 2 013 -2 014 Môn Tiếng Anh Lớp ( Tuần :13 ; Tiết : 37) Mã phách: Họ thương hiệu :………………………………………………………………… Lớp : A…  ... to underline (3 ms) : 1- A 2- D 3-D 4-B 5-C 6- D 7-C 8-A 9-C 10 -A 11 -C 12 -C II) Complete the sentences with the correct form or tense of the verbs in the box (1m) ( 1- gets ; 2- have ; 3- washes ; ... six twenty 1/ Mai is a A student B teacher C doctor D nurse 2/ She is in grade A .6 B.7 C.8 D.9 3/ She washes her face at A.5.30 B .6 C 5.35 D .6 .20 4/ She is A 12 B 13 C .14 D .15 5/ she...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6 lần 2


*

*

... correct sentence getting 0 .25 mark: 0 .25 m x = 1. 0 marks) 1. b 2. c 3.b 4.a II ( Each correct sentence getting 0 .25 mark: 0 .25 m x = 2. 0 marks) 1. d 2. b 3.b 4.c 5.c 6.a 7.c 8. c III ( Each correct sentence ... MARKS: KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN HAI HỌC KÌ I Năm học tập 2 013 -2 014 Môn Anh vnạp năng lượng Kăn năn Thời gian làm 45 phút ít Họ thương hiệu học viên …………………………………………… Lớp …… I Underline the correct word to lớn fill in the blank (2 ) ... B A is lives 11 .30 am T BÀI KIỂM TRA TIẾT SỐ Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45’ Lời phê thầy, cô I Find the word that has different sound from the others and circle it.(1ms) (H·y khoanh trßn nh÷ng...
*

... T0 02: A A C D C C C B D 10 D 11 B 12 B 13 C 14 C 15 C 16 A 17 D 18 A 19 D 20 B 21 A 22 A 23 A 24 A 25 B 26 B 27 D 28 C 29 D 30 B 31 B 32 D 33 D 34 B 35 C 36 A 37 D 38 C 39 B 40 A 11 A 12 A 13 ... THE END ĐÁPhường ÁN KIỂM TRA 45’ UNITS 4, 5, Đáp án T0 01: A B C D C D D A C 10 .B 11 C 12 D 13 B 14 D 15 D 16 D 17 B 18 B 19 C 20 C 21 A 22 A 23 C 24 C 25 C 26 A 27 D 28 A 29 D 30 D 31 A 32 A 33 B 34 ... D C A C D B D C 10 B Đáp án T004: C D C 10 C 11 A 12 A 13 A 14 A 15 C 16 A 17 D 18 A 19 D 20 D 21 A 22 A 23 B 24 B 25 C 26 B 27 B 28 B 29 D 30 D 31 B 32 B 33 C 34 D 35 B 36 D 37 A 38 B 39 C 40...
*

... ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN – HỌC KỲ I 0 .25 X 40 = 10 points A PHONETICS D C C A B VOCABULARY AND STRUCTURES A C C B A 10 B 11 C 12 A 13 D 14 D 15 A 16 B 17 D 18 B 19 A 20 D 21 C 22 C Page 23 ... _ Lớp: Trường: QUỐC TẾ Á CHÂU KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ I (LẦN 2) NĂM HỌC: 2 014 2 015 Ngày: / / 2 014 Chữ ký kết GT Chữ cam kết GT SỐ THỨ TỰ Môn: Tiếng Anh Lớp 11 Số ký kết danh SỐ MẬT MÃ ... being 24 B  participate 25 A  Having broken 26 B  learn 27 representatives 28 stimulation 29 Literacy 30 voluntarily C WRITING 31 The lifeguard advised us not lớn swlặng too far from the shore 32...
*

... correct sentence getting 0 .25 mark: 0 .25 m x = 1. 0 marks) 1. b 2.

Xem thêm: Kĩ Năng Nào Sau Đây Của Sát Thủ Có Kèm Theo Hiệu Ứng Chảy Máu ?

c 3.b 4.a II ( Each correct sentence getting 0 .25 mark: 0 .25 m x = 2. 0 marks) 1. d 2. b 3.b 4.c 5.c 6.a 7.c 8. c III ( Each correct sentence ... yên B A is lives 11 .30 am T BI KIM TRA TIT S Mụn: Ting Anh Thi gian: 45 Li phờ ca thy, cầm I Find the word that has different sound from the others & circle it.(1ms) (Hãy khoanh tròn trường đoản cú phát ... x = 2. 0 marks) , She used to live sầu in ThanhMinh 2/ They didnt go lớn school 3/ We should study harder this semester 4/ Klặng Tan town is getting more beautiful now Iv a Choose (1, 5ms) 0 ,25 ì6 =1, 5ms...
... Games? A In 19 00 B In 19 60 C In 19 80 D In 20 00 Question Answer Question 21 22 23 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 Answer Full name: Class 12 : ENGLISH ... Animals” Answers : 4-3 11 16 21 26 31 36 12 17 22 27 32 37 13 18 23 28 33 38 14 19 24 29 34 39 10 15 20 25 30 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 TEST 45 MINUTES NO Name:………………………… Class: 12 … Read the passage ... Câu 28 : A raised B studied C played D dropped Câu 29 : A habitat B campus C danger D cactus Câu 30: A pots B caps C locks D dreams ANSWERS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...
... 1- 4-3 -2 D 2- 4-3 -1 C 3-4 -1- 2 D 2- 4-3 -1 IV.Kết hòa hợp câu trả lời cột B tương xứng với câu hỏi cột A (1 ) A 29 Do you the housework ? B a She goes to school at 6. 30 b I’m in grade c Yes, I d I read 31+ ... in? 28 No.Classes start at seven Oh, I see What time is it,Ba? I’m in grade 7, class 7c Are we late for school? I’m in grade And you? It’s six fifty A 1- 3-4 -2 B 1- 3 -2- 4 A 1- 3 -2- 4 B 31- 2- 4 C 1- 4-3 -2 ... phê ……………… Môn: Tiếng Anh Lớp: 6/ …… Ngày kiểm tra Họ tên: …………………… …………………………… Mã đề: Đề 1: (Học sinh có tác dụng trực tiếp vào đề kiểm tra) I/ LANGUAGE FOCUS: Choose the correct word: (1, 5 điểm) How...
... Games? A In 19 00 B In 19 60 C In 19 80 D In 20 00 Question Answer Question 21 22 23 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 Answer Full name: Class 12 : ENGLISH ... Animals” Answers : 4-3 11 16 21 26 31 36 12 17 22 27 32 37 13 18 23 28 33 38 14 19 24 29 34 39 10 15 20 25 30 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 TEST 45 MINUTES NO Name:………………………… Class: 12 … Read the passage ... Câu 28 : A raised B studied C played D dropped Câu 29 : A habitat B campus C danger D cactus Câu 30: A pots B caps C locks D dreams ANSWERS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...
... D An Luong High School 45’ Test-No .2- First Term 2 014 -2 015 Class :11 …… A Name:…………………………………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 I Read the ... participated An Luong High School 45’ Test-No .2- First Term 2 014 -2 015 Class :11 …… A Name:…………………………………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 I Choose ... muscles An Luong High School 45’ Test-No .2- First Term 2 014 -2 015 Class :11 …… A Name:…………………………………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 I Grammar...
... only on special occasion This …………………………………………………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 12 –SỐ -HKI Thời gian : 60 phút ít NH 2 0 12 -2 013 Piông xã out the word which has the underlined part pronounced differently ... …………………………………………………………………………………………… 11 0) Someone will serve the students The …………………………………………………………………………………………… 11 1) It was a wonderful present I was extremely grateful for it It was …………………………………………………………………………………………… 11 2) ... 24 …no one seemed khổng lồ notice my existence I 25 … felt so lonely Fighting back tears, I ran baông xã to lớn my room, thinking I would never feel at trang chủ at college 21 A walk B walking C walked D wall 22 ...
... Exercise 2: Circle one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct 21 We used to go fish on this river when we were small children a b c d 22 I look ... b.deaf c retarded d.disabled 11 .Jane for the telephone company but now she has a fob at the office a was used to lớn work b used for working c used to lớn work d.was use lớn work 12 .A teacher is a person ... was broken two days ago Câu 28 : My parents were very pleased when they read my school _ A paper B diploma C report D exam Câu 29 : Schooling is from the age of khổng lồ 14 in Viet Nam A compulsory...
... admitted THE END! GOOD LUCK TO YOU! CLASS: 11 C NAME: ………………………………………  MARKS READING: (1, 25 ms) Saturday, November 19 th, 2 011 ONE PERIOD TEST TEACHER’S REMARKS Read the passage carefully ... fundraising dinner held annually in June 31 A 13 B 30 C 33 D 23 32 A B C D 33 A 19 88 B 19 89 C 19 98 D 19 99 34 A students B singers C souvenirs D volunteers WRITING: (1, 5 ms) Rewrite each sentence in reported ... School Name: ……………………………… Class: 11 A… C presented C would C producer C award C made D participated D could D director D difficulty D had 45 MINUTE TEST (No .1) CODE: 12 4 I Pronunciation A question...
Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm đồ gia dụng lý lớp 10 cải thiện de kiem tra 1 tiet lan 2de kiem tra 1 tiet lan 2 hoa 12de kiem tra 1 tiet lan 2 hoa hoc 12de kiem tra 1 tiet lan 2 học kì 1 tiếng anh 10đề bình chọn 1 máu lần 2 hk2 lop 11đề chất vấn 1 ngày tiết lần 2 tiếng anh 8de kiem tra 1 tiet tháng giao duc cong dan lop 6 hoc ki 2đề chất vấn 1 tiết định kì môn đồ lý lớp 6đề thi chất vấn 1 huyết – lần 2 môn thi giờ anh 12 pdfcỗ đề kiểm soát 1 ngày tiết toán thù 11 đại số lần hai học tập kỳ 1đề kiểm tra 1 tiết tân oán 2đề bình chọn 1 huyết cmùi hương 2 đại số 8đề bình chọn 1 tiết cmùi hương 2 đại số 9đề khám nghiệm 1 tiết chương 2 hình học 6đề soát sổ 1 máu cmùi hương 2 đại số 12Nghiên cứu vớt sự đổi khác một vài cytokin vào bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo các bước mua sắm chọn lựa CT CPhường Công Nghệ NPVđề thi thử THPTQG 2019 toán thù trung học phổ thông siêng yên bình lần 2 bao gồm lời giảiBiện pháp cai quản hoạt động dạy dỗ hát xoan vào ngôi trường trung học các đại lý thị xã lâm thao, phụ thọGiáo án Sinc học tập 11 bài 13: Thực hành vạc hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành vạc hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: Thực hành vạc hiện tại diệp lục với carôtenôitQuản lý hoạt động học hành của học sinh theo phía cải tiến và phát triển năng lực học hành hợp tác trên những trường càng nhiều dân tộc bản địa chào bán trú thị trấn cha chẽ, tỉnh giấc quảng ninhPhối hận đúng theo thân chống văn hóa và công bố cùng với phòng giáo dục cùng đào tạo và giảng dạy trong bài toán tuim truyền, dạy dỗ, chuyển vận xuất bản nông buôn bản bắt đầu thị xã tkhô nóng thủy, thức giấc prúc thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật so với các tội xâm phạm cài có đặc thù chiếm chiếm theo lao lý Tố tụng hình sự toàn nước trường đoản cú thực tế thành phố TP HCM (Luận văn uống thạc sĩ)Nghiên cứu vớt tổng hợp những oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngSlàm việc hữu ruộng đất và kinh tế NNTT châu ôn (lạng ta sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXKiểm tiếp giáp việc giải quyết tố cáo, tin báo về phạm nhân và kiến nghị khởi tố theo lao lý tố tụng hình sự toàn quốc từ thực tiễn tỉnh giấc Tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu trên Agribank Trụ sở thị trấn Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn uống thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ cấp dưỡng nông nghiệp & trồng trọt tại Ngân hàng Nông nghiệp cùng Phát triển nông làng toàn quốc Trụ sở tỉnh giấc Bắc Giang (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)chuong 1 tong quan lại quan lại tri rui roTrách nát nhiệm của người sử dụng lao hễ so với lao hễ nữ giới theo luật pháp lao cồn cả nước tự trong thực tế những khu công nghiệp tại tỉnh thành Sài Gòn (Luận văn uống thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm new Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn uống bạn dạng trong tâm địa người mẹ chiến đấu cùng với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã có lần em thuộc bố mẹ đi thăm tuyển mộ người thân trong dịp nghỉ lễ đầu năm mới Điểm lưu ý bình thường với mục đích của ngành ruột vùng ttiết minch về bé trâu lập dàn ý bài xích vnạp năng lượng từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập thứ lý 8 cthị trấn cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc biên soạn bài xích cô bé bỏng buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve sầu nhỏ trau bài xích ca ngắn thêm đi trên kho bãi mèo sự trở nên tân tiến của trường đoản cú vựng tiếp theo ôn tập vnạp năng lượng học trung đại nước ta lớp 11 bài tập Tỷ Lệ thống kê lại bao gồm lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dở hơi van lop 8