*

... correct sentence getting 0 .25 mark: 0 .25 m x = 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7 chương trình mới lần 2

0 marks) 1. b 2. c 3.b 4.a II ( Each correct sentence getting 0 .25 mark: 0 .25 m x = 2. 0 marks) 1. d 2. b 3.b 4.c 5.c 6.a 7.c 8. c III ( Each correct sentence ... MARKS: KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN HAI HỌC KÌ I Năm học tập 2 013 -2 014 Môn Anh vnạp năng lượng Khối hận Thời gian làm cho 45 phút ít Họ thương hiệu học sinh …………………………………………… Lớp …… I Underline the correct word khổng lồ fill in the blank (2 ) ... B A is lives 11 .30 am T BÀI KIỂM TRA TIẾT SỐ Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45’ Lời phê thầy, cô I Find the word that has different sound from the others and circle it.(1ms) (H·y khoanh trßn nh÷ng...
*

... trung học cơ sở ………………… B A is lives 11 .30 am T KIỂM TRA TIẾT LẦN / HK I - NĂM HỌC 2 013 -2 014 Môn Tiếng Anh Lớp ( Tuần :13 ; Tiết : 37) Mã phách: Họ tên :………………………………………………………………… Lớp : A…  ... to underline (3 ms) : 1- A 2- D 3-D 4-B 5-C 6- D 7-C 8-A 9-C 10 -A 11 -C 12 -C II) Complete the sentences with the correct khung or tense of the verbs in the box (1m) ( 1- gets ; 2- have ; 3- washes ; ... six twenty 1/ Mai is a A student B teacher C doctor D nurse 2/ She is in grade A .6 B.7 C.8 D.9 3/ She washes her face at A.5.30 B .6 C 5.35 D .6 .20 4/ She is A 12 B 13 C .14 D .15 5/ she...
*

*

... T0 02: A A C D C C C B D 10 D 11 B 12 B 13 C 14 C 15 C 16 A 17 D 18 A 19 D 20 B 21 A 22 A 23 A 24 A 25 B 26 B 27 D 28 C 29 D 30 B 31 B 32 D 33 D 34 B 35 C 36 A 37 D 38 C 39 B 40 A 11 A 12 A 13 ... THE END ĐÁP. ÁN KIỂM TRA 45’ UNITS 4, 5, Đáp án T0 01: A B C D C D D A C 10 .B 11 C 12 D 13 B 14 D 15 D 16 D 17 B 18 B 19 C 20 C 21 A 22 A 23 C 24 C 25 C 26 A 27 D 28 A 29 D 30 D 31 A 32 A 33 B 34 ... D C A C D B D C 10 B Đáp án T004: C D C 10 C 11 A 12 A 13 A 14 A 15 C 16 A 17 D 18 A 19 D 20 D 21 A 22 A 23 B 24 B 25 C 26 B 27 B 28 B 29 D 30 D 31 B 32 B 33 C 34 D 35 B 36 D 37 A 38 B 39 C 40...
*

... ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN – HỌC KỲ I 0 .25 X 40 = 10 points A PHONETICS D C C A B VOCABULARY AND STRUCTURES A C C B A 10 B 11 C 12 A 13 D 14 D 15 A 16 B 17 D 18 B 19 A 20 D 21 C 22 C Page 23 ... _ Lớp: Trường: QUỐC TẾ Á CHÂU KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ I (LẦN 2) NĂM HỌC: 2 014 2 015 Ngày: / / 2 014 Chữ ký kết GT Chữ cam kết GT SỐ THỨ TỰ Môn: Tiếng Anh Lớp 11 Số ký danh SỐ MẬT MÃ ... being 24 B  participate 25 A  Having broken 26 B  learn 27 representatives 28 stimulation 29 Literacy 30 voluntarily C WRITING 31 The lifeguard advised us not to swyên too far from the shore 32...
... correct sentence getting 0 .25 mark: 0 .25 m x = 1. 0 marks) 1. b 2.

Xem thêm: Tra Tæ°Ì€ " Wonton Là Gì Trong Tiếng Việt? Wonton Là Gì

c 3.b 4.a II ( Each correct sentence getting 0 .25 mark: 0 .25 m x = 2. 0 marks) 1. d 2. b 3.b 4.c 5.c 6.a 7.c 8. c III ( Each correct sentence ... lặng B A is lives 11 .30 am T BI KIM TRA TIT S Mụn: Ting Anh Thi gian: 45 Li phờ ca thy, ráng I Find the word that has different sound from the others and circle it.(1ms) (Hãy khoanh tròn từ bỏ vạc ... x = 2. 0 marks) , She used to lớn live in ThanhMinc 2/ They didnt go to lớn school 3/ We should study harder this semester 4/ Klặng Tan town is getting more beautiful now Iv a Choose (1, 5ms) 0 ,25 ì6 =1, 5ms...
... Games? A In 19 00 B In 19 60 C In 19 80 D In 20 00 Question Answer Question 21 22 23 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 Answer Full name: Class 12 : ENGLISH ... Animals” Answers : 4-3 11 16 21 26 31 36 12 17 22 27 32 37 13 18 23 28 33 38 14 19 24 29 34 39 10 15 20 25 30 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 TEST 45 MINUTES NO Name:………………………… Class: 12 … Read the passage ... Câu 28 : A raised B studied C played D dropped Câu 29 : A habitat B campus C danger D cactus Câu 30: A pots B caps C locks D dreams ANSWERS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...
... Games? A In 19 00 B In 19 60 C In 19 80 D In 20 00 Question Answer Question 21 22 23 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 Answer Full name: Class 12 : ENGLISH ... Animals” Answers : 4-3 11 16 21 26 31 36 12 17 22 27 32 37 13 18 23 28 33 38 14 19 24 29 34 39 10 15 20 25 30 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 TEST 45 MINUTES NO Name:………………………… Class: 12 … Read the passage ... Câu 28 : A raised B studied C played D dropped Câu 29 : A habitat B campus C danger D cactus Câu 30: A pots B caps C locks D dreams ANSWERS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...
... D An Luong High School 45’ Test-No .2- First Term 2 014 -2 015 Class :11 …… A Name:…………………………………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 I Read the ... participated An Luong High School 45’ Test-No .2- First Term 2 014 -2 015 Class :11 …… A Name:…………………………………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 I Choose ... muscles An Luong High School 45’ Test-No .2- First Term 2 014 -2 015 Class :11 …… A Name:…………………………………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 I Grammar...
... only on special occasion This …………………………………………………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 12 –SỐ -HKI Thời gian : 60 phút NH 2 0 12 -2 013 Piông chồng out the word which has the underlined part pronounced differently ... …………………………………………………………………………………………… 11 0) Someone will serve the students The …………………………………………………………………………………………… 11 1) It was a wonderful present I was extremely grateful for it It was …………………………………………………………………………………………… 11 2) ... 24 …no one seemed to lớn notice my existence I 25 … felt so lonely Fighting bachồng tears, I ran bachồng to my room, thinking I would never feel at trang chủ at college 21 A walk B walking C walked D wall 22 ...
... Exercise 2: Circle one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to lớn be correct 21 We used lớn go fish on this river when we were small children a b c d 22 I look ... b.deaf c retarded d.disabled 11 .Jane for the telephone company but now she has a fob at the office a was used to lớn work b used for working c used to lớn work d.was use lớn work 12 .A teacher is a person ... was broken two days ago Câu 28 : My parents were very pleased when they read my school _ A paper B diploma C report D exam Câu 29 : Schooling is from the age of khổng lồ 14 in Viet Nam A compulsory...
... admitted THE END! GOOD LUCK TO YOU! CLASS: 11 C NAME: ………………………………………  MARKS READING: (1, 25 ms) Saturday, November 19 th, 2 011 ONE PERIOD TEST TEACHER’S REMARKS Read the passage carefully ... fundraising dinner held annually in June 31 A 13 B 30 C 33 D 23 32 A B C D 33 A 19 88 B 19 89 C 19 98 D 19 99 34 A students B singers C souvenirs D volunteers WRITING: (1, 5 ms) Rewrite each sentence in reported ... School Name: ……………………………… Class: 11 A… C presented C would C producer C award C made D participated D could D director D difficulty D had 45 MINUTE TEST (No .1) CODE: 12 4 I Pronunciation A question...
... Trường THCS …………… Lớp: 8a_ Họ tên: _ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT (LẦN 2) Năm học: 2 0 12 -2 013 MƠN: TIẾNG ANH Điểm Thời gian làm cho bài: 45 phút I Write the sentences, using the cue words (2, 0pts) Lan / ... TG (20 02, Saturday,January, the summer ……) *FOR(khoảng):đứng trước khoảng tầm TG(minutes,hours ,20 years……) 6)Các dạng so sánh: a.So sánh bằng:S1+be+As+Adj+As+S2 b.So sánh hơn: S1+be+Adj(er)+S2 S1+be+more+Adj+than+S2 ... S+be+becoming+Adj(er)….(trsinh hoạt nên) Why+do/does/did+S+V1…………? Because+S+V1/ VS-ES/V2-ED……… *Used to+V1…… 8) Câu tường thuật: *S+asked/ told+O+To infinitive…… *S1+said+S2+should+V1……………… *Lưu ý:khi viết sang trọng câu tường...
Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm trang bị lý lớp 10 nâng cấp de kiem tra 1 tiet lan 2de kiem tra 1 tiet lan 2 hoa 12de kiem tra 1 tiet lan 2 hoa hoc 12de kiem tra 1 tiet lan 2 học kì 1 tiếng anh 10đề chất vấn 1 tiết lần 2 hk2 lop 11đề soát sổ 1 ngày tiết lần 2 tiếng anh 8tổng hòa hợp đề thi hki giờ anh lớp 7 with keyđề thi chất vấn 1 huyết – lần 2 môn thi giờ anh 12 pdfcỗ đề bình chọn 1 tiết toán 11 đại tần số nhị học kỳ 1đề đánh giá 1 ngày tiết tân oán 2đề khám nghiệm 1 máu chương thơm 2 đại số 8đề bình chọn 1 huyết cmùi hương 2 đại số 9đề đánh giá 1 ngày tiết chương thơm 2 hình học 6đề kiểm soát 1 ngày tiết chương thơm 2 đại số 12đề kiểm tra 1 huyết lần 1 giờ anh lớp 7chuyên đề điện luân chuyển chiều theo dạngNghiên cứu vớt sự sinh ra lớp bảo đảm an toàn cùng tài năng kháng ăn mòn của thxay bền khí hậu trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namNghiên cứu tổ hợp hóa học chỉ điểm sinch học tập vWF, VCAM 1, MCPhường 1, d dimer trong chẩn đoán cùng tiên lượng nhồi huyết óc cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chăm thăng bình lần 2 tất cả lời giảiGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: Thực hành phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinc học 11 bài xích 13: Thực hành phạt hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinc học tập 11 bài bác 13: Thực hành phạt hiện nay diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường LPWAN SLIDENghiên cứu giúp, kiến thiết ứng dụng smartscan với ứng dụng trong bảo đảm an toàn mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh tự trong thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn uống thạc sĩ)Tìm hiểu mức sử dụng review khối hệ thống đảm bảo an toàn bình an khối hệ thống thông tinThơ nôm tđọng hay trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 dấn dạng rui roTổ chức cùng buổi giao lưu của Phòng Tư pháp từ trong thực tiễn tỉnh Phú Tchúng ta (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ cấp dưỡng nông nghiệp trên Ngân hàng Nông nghiệp cùng Phát triển nông xóm Việt Nam Trụ sở tỉnh Bắc Giang (Luận văn uống thạc sĩ)Giáo án Sinc học tập 11 bài 15: Tiêu hóa nghỉ ngơi động vậtchuong 1 tong quan liêu quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: Thực hành phát hiện tại hô hấp sinh hoạt thực thứ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm mới Luận Văn uống Tài liệu new Chủ đề tài liệu new đăng bắt tắt văn bản trong tim người mẹ pk cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em thuộc cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm lưu ý bình thường với phương châm của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn uống từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập đồ lý 9 biên soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc biên soạn bài xích cô bé bỏng buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve sầu bé trau củ bài ca nđính đi trên bến bãi cat sự cải cách và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn uống học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê bao gồm lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại dột van lop 8