Đề cương cứng ôn tập giờ Anh lớp 3 học tập kỳ 2 bao gồm đáp án

Đề cương giờ Anh lớp 3 học kì 2 bao gồm đáp án nằm trong bộ đề ôn thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 – 2021 vị Tài Liệu 247 chỉnh sửa và đăng download. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 bao gồm nhiều dạng bài xích tập trắc nghiệm + từ luận Tiếng Anh lớp 3 khác nhau được chỉnh sửa bgiết hại ngôn từ SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình bắt đầu của GD – ĐT góp các em học viên lớp 3 ôn thi cuối năm lớp 3 tác dụng.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 hoc ki 2 chương trình mới

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút Tải về bài viết này, chúng ta vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Bộ đề thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 3 năm 2021

-Cập nhật cỗ đề ôn thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 mới nhất tại:Sở đề thi giờ Anh lớp 3 học kỳ hai năm 20đôi mươi – 2021. NEW

Ngoài ra Tài Liệu 247 đã đăng thiết lập bộ đề kiểm soát giờ Anh 3 cuối học tập kì 2 CÓ ĐÁP ÁN khác biệt dưới đây.

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 gồm file nghe năm 2019 – 2020Đề thi giờ Anh lớp 3 học kì hai năm 2019 – 2020 số 5Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 – 20trăng tròn số 5Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 – 20trăng tròn số 4Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 – 20trăng tròn số 4Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 năm 2019 – 20trăng tròn số 4Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 – 20đôi mươi số 4Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm 2019 – 2020 số 3Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kỳ hai năm 2019 – 20trăng tròn số 3Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 năm 2019 – 20trăng tròn số 3Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 số 3Đề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 3 năm 2019 – 20đôi mươi số 2Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm 2019 – 20trăng tròn số 2Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 – 20đôi mươi số 2Đề thi giờ Anh lớp 3 học kì hai năm 2019 – 2020 số 2Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ Anh năm 2019 – 2020Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kỳ hai năm 2019 – 2020Đề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 – 2020Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 – 2020Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2019 – 2020

II. Nội dung Đề cưng cửng tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 20trăng tròn – 2021

Right V or Wrong X( Đúng V hoặc Sai X):

*

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

1. What …………this ?

2. It is …………….eraser.

3. Is ………….a globe ? Yes, it is.

4. Is this ……………..ruler ? No, it isn’t. It’s a book

5. This is………… bag.

6 . Is this a wastebasket? No, it ……………….…

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

1. ___ is a ruler. => It is a ruler.

2. Who ______he?

____ she your mother?

-> Yes, she is.

3.______ are these?

4. I can say _____ alphabet.

5. How ______you?

6. What color ____ this?

7. ______ ‘s your name?

8. It is ____ đá quí.

Circle the correct answers (khoanh tròn giải đáp đúng):

0. chere

chair

1. diamond

dyamond

2. tryangle

triangle

3. dellow

yellow

4. marker

macker

Match (Nối):

Is this a ruler? => Yes, it is.

What _______ is this? => It’s pink.

What shape is this? => It is _____ diamond.

How are ______? => I’m fine, thank you.

Is this green? => No,__________ . It’s red.

Match (Nối):

Standa circle
Makedown
Situp
Makea line

Match (Nối):

0.Is this a circus?

…..b….

a.She’s my grandmother.

1.Is she young?

……….

b.Yes, it is.

2.Who’s she?

……….

c.No, it isn’t. She’s old.

3.What color are these?

……….

d.They’re green.

4.What are these?

……….

e.No, he isn’t. He’s my brother

5.Is he your father?

……….

f.They’re computers.

6.What’s this?

……….

g.It’s a wastebasket.

7. Is this a circus?

…….….

h.My name is Mary.

8.What’s your name?

……….

i. Yes, it is.

9.Is this a diamond?

……….

k.Yes, it is.

10.What color is this?

……….

l.It’s green.

11.Is this purple?

……….

m.No, it isn’t. It’s red.

12.How are you?

……….

n.It’s a wastebasket.

13.What’s this?

……….

o.I’m fine, thank you.

Read và Choose the correct words (Đọc với chọn tự đúng):

too

Hi

meet

home

Who

is

your

This

My

Kate: (0)…..Hi…., Mom! I’m (1)………………….

Mrs. Hill: (2)……………… is he?

Kate: This (3)………….….. my frikết thúc.

Mrs. Hill: Hello! What’s (4)………………. name?

Scott: ( 5)………..……… name’s Scott.

Kate: (6)………….…. is my Mom, Mrs. Hill.

Scott: It’s nice to (7)……………… you, Mrs. Hill.

Mrs. Hill: It’s nice to meet you, (8)……………….

Xem thêm: Semitic Là Gì - Semitism In Vietnamese

Read & write the numbers inlớn the little boxes :

1. This is a square

2.How many pencil cases?

3.This is my brother.

4.They’re cell phones.

5. sit down.

6. I can reach the bookshelf.

7. He’s tall and thin.

Odd one out (Chọn từ bỏ không giống loại):

1. fifteen twenty eleven an apple

2. pen purple red brown

3. Andy Kate I Jenny

4. square circle yellow triangle

5. bản đồ seventeen globe table

6. pink red market blue

7. one six seven crayon

8. Kate Andy Scott you

Look & circle the sentence that matches the pictures

Reorder the words khổng lồ make sentences

1. is/ What/ name/your/?

=>…………………………………………………….

2. wastebasket / a / Is / this ?

=>………………………………………………..

3. your / This / bản đồ / is .

=>………………………………………………………..

4. my / is / crayon / This

=>……………………………………………………..

5. name/ is / My / Kate.

=>…………………………………………………………

6. this/ a/ Is/ poster?

=>…………………………………………………………….

7. brother/ is/ He/my

=>…………………………………………………………..

8. nice/ to/meet/It’s/you/too

=>…………………………………………………..

9. She/ baby/ is/sister/my

=>……………………………………………………

10. My/ mother/This/is

=>……………………………………………….…

Read an circle

Odd one out (Chọn từ bỏ không giống loại):

1. Short, ugly, tall, brown

2. Young , old, thin , mother.

3. Frikết thúc, mother , father, grandfather.

4. Marker , crayon , fish , cassette

Read & Cheông chồng the correct answers.

1.What are these?……… are cassettes

A. They

B. This

2. How many pencil cases? ……… pencil cases.

A. Three

B. one 3. How many ……………? One boy.

A. boy

B. boys4. Who’s she? She’s my ………………………

A. grandfather

B. grandmother

5. A, B, C, ……………..

A. D, E, H, G

B. D, E, F, G

6. This is my father. …………… is tall & thin.

A. She

B. He

Read and Cheông chồng the correct sentences.

Answer the questions: (2 points)

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

Reorder these words khổng lồ have sầu correct sentences

1. are/ Where/ friends/ your/ ?/

_________________________________________

2. She’s/ a hat/ wearing/ ./

_________________________________________

3. she/ Does/ like/ cakes/ ?/

_________________________________________

4. What/ like/ he/ does/ ?/

_________________________________________

5. I/ five/ cats/ have/ ./

_________________________________________

6. under/ They/ the/ are/ table/ ./

_________________________________________

7. Where/ your/ pets/ are/ ?/

_________________________________________

8. have/ you/ Do/ toys/ any/ ?/

_________________________________________

9. grandmother?/ is/ old/ How/ your/

_________________________________________

10. brother/ My and/ handsome./ is/ strong/

_________________________________________

11. is/ Her/ white./ and/ house/ blue/

_________________________________________

12. a/ your/ yard/ Is/ house?/ there/ in/

_________________________________________

13. are/ the/ playing/ The/ garden./ children/ in/

_________________________________________

14. on/ is/ the/ The/ table./ book/

_________________________________________

15. robots/ How/ they/ have/ do/ many/ ?/

_________________________________________

16. skipping/ she/ Is/ a/ rope/ now/ ?/

_________________________________________

17. there/ Are/ books/ the/ any/ table/ on/ ?/

_________________________________________

18. map/ their/ is/ This/ ./

_________________________________________

19. fans/ How/ are/ many/ there/ ?/

_________________________________________

20. is/ that/ Who/ man/ ?/

_________________________________________

21. My/ a/ big/ room/ has/ poster/ ./

_________________________________________

22. the/ goldfish/ Where/ are/ ?/

_________________________________________

23. have/ We/ a lot of/ in/ playroom/ fun/ the/ ./

_________________________________________

24. daddy/ My/ floor/ is/ cleaning/ the/ ./

_________________________________________

25. homework/ He/ doing/ his/ is/ ./

_________________________________________

Read, circle & write the correct answer

Hi. My name is Gemma. These are my best friends. They are Kim, Kate và Jane. Kyên is reading a book. Kate is singing & nhảy đầm. Jane is listening khổng lồ music. I’m drawing a picture.

1. Klặng is reading a book/ drawing a picture.

2. Kate is singing/ sing và dance/ dancing.

3. Jane is listening to lớn music/ cleaning the floor.

4. Gemma/ Kyên is drawing a picture.

ĐÁPhường ÁN

Right  or Wrong ( Đúng  hoặc Sai ):

1. I can see the board 2. They’re cell phones. 3. What color is this? 4. Is he your grandfather?

5.five + one = six 6. It’s a triangle. 7. What color is this? 8. Twenty- five = fifteen

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

1. Is 2. an 3. this 4. a 5. a 6. isn’t

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

1. is 2. Is 3. What 4. the 5. are 6. is 7. What 8. a

Circle the correct answers (khoanh tròn đáp án đúng):

1. Diamond 2. triangle 3. yellow 4. marker

Match (Nối):

1. is 2. a 3. you 4. it isn’t

Match (Nối):

Stvà up, Make a circle, Sit down. Make a line

Match (Nối):

1.c 2. a 3. d 4. f 5. e 6. n/g 7. i/ k 8. h 9. i/ k 10. l 11. m 12. o 13. n/ g

Read and Choose the correct words (Đọc và chọn từ bỏ đúng):

1.trang chủ 2. Who 3. is 4. your 5. My 6. This 7. meet 8. too

Read and write the numbers inlớn the little boxes :

B- 6 C – 1 D – 4 E – 3 F – 2 G – 7

Odd one out (Chọn trường đoản cú khác loại):

2. pen 3. I 4. yellow 5. seventeen 6. market 7. crayon 8. you

Look & circle the sentence that matches the pictures

1. A 2. A 3. B 4. A

Reorder the words to make sentences

1. What is your name? 2. Is this a wastebasket?

3. This is your maps. 4. This is my crayon. 5. My name is Kate. 6. Is this a poster?

7. He is my brother. 8. It’s nice lớn meet you, too. 9. She is my baby sister. 10. This is my mother

Read an circle

1. A 2. B

Odd one out (Chọn từ khác loại):

1. brown 2. mother 3. friover 4. fish

Read and Cheông xã the correct answers.

1.A 2. A 3.B 4. B 5. B 6. B

Read và Cheông xã the correct sentences.

1. What are these? 2. Five sầu makers 3. I can see the board 4. She’s short và old

5.They’re rectangles 6. I can read a book. 7. She’s my grandmother. 8. cảm biến your feet.

Answer the questions: (2 points)

1. They are disks 2. Yes, he is. 3. Yes it is/ No, it isn’t 4. There are three crayons.

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

1. Father/ Grandfather 2. Brother

Reorder these words lớn have correct sentences

1. Where are your friends?

2. She’s wearing a hat.

3. Does she lượt thích cakes?

4. What does he like?

5. I have sầu five cats.

6. They are under the table.

7. Where are your pets?

8. Do you have any toys?

9. How old is your grandmother?

10. My brother is strong & handsome.

11. Her house is xanh and trắng.

12. Is there a yard in your house?

13. The children are playing in the garden.

14. The book is on the table.

15. How many robots vị they have?

16. Is she skipping a rope now?

17. Are there any books on the table?

18. This is their map.

19. How many fans are there?

đôi mươi. Who is that man?

21. My room has a big poster.

22. Where are the goldfish?

23. We have sầu a lot of fun in the playroom.

24. My daddy is cleaning the floor.

25. He is doing his homework.

Read, circle và write the correct answer

1. Kyên ổn is reading a book.

2. Kate is singing/ khiêu vũ.

3. Jane is listening to lớn music.

4. Gemma is drawing a picture.

Tải trọn bộ ngôn từ tài liệu tại đây: Đề cương cứng ôn tập Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 gồm đáp án. Mời bạn đọc đọc thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 những môn học không giống nhau như: Giải bài xích tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học tập kì 2 lớp 3, Đề thi học tập kì 1 lớp 3, … được cập nhật thường xuyên trên Tài Liệu 247.

Để đáp ứng yêu cầu ôn tập những môn học lớp 4 năm 20trăng tròn – 2021, mời độc giả tmê mệt gia nhóm Tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 để tìm hiểu thêm cụ thể những tài liệu học hành lớp 4 những môn.