Bộ 2 Đề đánh giá giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 bao gồm file nghe với đáp án tiếp sau đây bên trong bộ đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 3 năm 20đôi mươi – 2021 vày Tip Hay sưu tầm và đăng cài đặt. Đề thi giờ Anh lớp 3 cùng với nội dung kiến thức và kỹ năng bsát hại Unit 1 – 10 góp những em học viên củng cụ kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trọng tâm hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 1 có file nghe


Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 bao gồm file nghe + đáp án

Đề thi học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 gồm tệp tin nghe + đáp án – Đề số 1Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 gồm file nghe với lời giải – Đề số 2

Đề thi học tập kì 1 tiếng Anh lớp 3 bao gồm file nghe + giải đáp – Đề số 1

Part I. Choose the correct answer.

1. Hello, Lindomain authority. – ___________________

A. Goodbye, Phong.

B. Let’s go, Phong. 

C. Hi, Phong. 

2. Don’t talk, girls! – ______________________

A. Ok, boys. 

B. Sorry, Mr. Loc. 

C. See you later. 

3. Do you lượt thích drawing? – ________________

A. Yes, I vày. 

B. Yes, I am. 

C. No, I amn’t.

4. __________________? – No, they aren’t.

A. Is this your bag?

B. Are they your pencils?

C. Are those your book?

Part II. Read and match.

AB
5. Is that Lisa?a. No, they aren’t.
6. Are they your friends?b. Phường – H – O – N – G.
7. How vày you spell your name?c. It is Mr. Loc. 
8. Who is this?d. Yes, it is.

Part III. Listen và circle the correct answer. 

Bài nghe

EX: a. What’s your name?

b. How bởi vì you spell your name?

9. a. How old is she?

b. How old is he?

10. a. Don’t talk, boys!

b. Go out, boys!

11. a. These are my rubbers. 

b. Those are my rulers. 

12. a. Do you lượt thích skating?

b. Do you like skipping?

Part IV. Find và correct the mistake. 

13. What vì chưng you doing at break time? 

14. What color are your pens? – It’s blachồng & red. 

15. May I go out? – Yes, you can’t. 

16. Do you like skate?- No, I don’t.

ĐÁP.. ÁN

Part I. Choose the correct answer.

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – B;

Part II. Read and match.

5 – d; 6 – a; 7 – b; 8 – c;

Part III. Listen and circle the correct answer.

9 – b; 10 – a; 11 – a; 12 – a; 

Part IV. Find và correct the mistake.

13 – doing thành do;

14 – It’s thành They’re hoặc They are;

15 – Yes thành No hoặc can’t thành can;

16 – skate thành skating;

Đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 3 học kì 1 gồm file nghe và câu trả lời – Đề số 2

I. LISTENING

Bài nghe

Task 1. Listen và tiông xã V. There is one example.

*

Task 2. Listen & tiông xã V or cross X. There are two examples.

Xem thêm: " Aof Là Gì - Aof Là Trường Gì

Task 3. Listen và number the pictures. The first picture is done for you.

II. READING AND WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

Task 2. Look & read. Tiông chồng V or cross X the box. There are two examples.

Task 3. Read & complete. There is one example.

Name; pens; school bag; are; aren’t; my

Mai: Hello! My (0) name is Mai.

Tony: Hello! Nice to meet you. (1) __________ name is Tony. Is this your (2) __________?

Mai: Yes, it is.

Tony: And (3) __________ these your pencils?

Mai: No, they (4) __________.

Tony: And are those your (5) __________?

Mai: Yes, they are.

ĐÁP ÁN

I. LISTENING

Task 1. Listen & tichồng V. There is one example.

1. B; 2. A; 3. A; 4. A; 5. B;

Task 2. Listen and tiông chồng V or cross X. There are two examples.

1. V; 2. X; 3. V; 4. X; 5. X;

Task 3. Listen và number the pictures. The first picture is done for you.

1. D; 2. F; 3. B; 4. C; 5. E;

II. READING AND WRITING

Task 1. Look & write. There is one example.

1. This; 2. That; 3. Tony; 4. No; 5. Yes;

Task 2. Look and read. Tiông chồng V or cross X the box. There are two examples.

1. X; 2. V; 3. V; 4. X; 5. V;

Task 3. Read & complete. There is one example.

1. My; 2. school bag; 3. are; 4. aren’t; 5. pens;

Trên đấy là Đề khám nghiệm tiếng Anh 3 học tập kì 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm những tài liệu Tiếng Anh khác ví như để học tập xuất sắc Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, … new được update trên Tip Hay.


cỗ đề thi giờ anh lớp 3đề thi tiếng anh lớp 3 2022đề thi tiếng anh lớp 3 hk1đề thi tiếng anh lớp 3 học tập kì 2đề thi giờ đồng hồ anh lớp 3 học tập kỳ 1 violet