Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 tất cả đáp án

Với Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 tất cả câu trả lời được tổng hòa hợp tinh lọc từ bỏ đề thi môn Tiếng Anh 4 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp đỡ học sinh có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó đạt điểm cao trong các bài thi Tiếng Anh lớp 4.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 4 kì 2 năm 2021

*

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo ra .....

Đề thi quality Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: Chọn từ không giống loại

1. A. GoB. TravelC. PlaneD. Build

2. A. ToB. YouC. WithD. For

3. A. MonkeyB. LionC. TigerD. Zoo

4. A. HolidayB. SummerC. WinterD. Fall

Question 2: Đọc cùng tiông chồng vào trạng rỡ phù hợp

1. Her favourite food is fish.

*

2. I’d lượt thích some bread & milk.

*

3. We go fishing at weekends.

*

4. He goes swimming on Sundays.

*

Question 3: Đọc đoạn vnạp năng lượng với trả lời câu hỏi

It is Sunday today. Phong and Mai go to four places. First, they go to lớn the booksiêu thị because Mai wants to lớn buy some books and pens. Then they go to the pharmacy because Phong wants to buy some medicine. After that, they go khổng lồ the zoo because they want lớn see the animals. Finally, they go khổng lồ the bakery. They want to buy something lớn eat because they are hungry.

1. How many places vì Phong and Mai go?

__________________________________________________.

2. What vì chưng they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. Do they go khổng lồ the post office?

__________________________________________________.

4. Why bởi they go to lớn the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: Sắp xếp các từ bỏ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho Chi Minh/ He/ to/ going/ city.

________________________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn từ không giống loại

1. C2. B3. D4. A

Question 2: Đọc với tiông xã vào ttinh ma phù hợp hợp

1. b2. c3. a4. b

Question 3: Đọc đoạn văn với trả lời câu hỏi

1. They go khổng lồ four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go lớn the zoo because they want to see the animals.

Question 4: Sắp xếp những tự sau thành câu hoàn chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at trang chính because I have sầu to lớn vày homework.

4. He is going lớn Ho Chi Minh city.

*

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo ra .....

Đề thi chất lượng Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn tự khác loại

1. A. OldB. ShortC. TeacherD. Beautiful

2. A. FriendlyB. LovelyC. HappilyD. Pretty

3. A. ThickB. ThanC. ThinD. Slim

4. A. ChildhoodB. FootballerC. EngineerD. Writer

Exercise 2: Dịch những câu sau lịch sự giờ Anh

1. Bạn vẫn muốn uống một chút ít nước ckhô cứng không?

_____________________________________________________?

2. Anh trai của tớ là 1 trong những kỹ sư.

_____________________________________________________.

Exercise 3: Đọc đoạn văn uống vấn đáp câu hỏi

Hi. I’m Lily. Look at this picture. I’ll tell you about my family. There are 4 people in my family. This is my parents. My father is taller than my mother. He is a driver và my mother is a housewife. This is my sister, Linda. She is eleven years old. She is older than me. She is slyên but very sporty. She lượt thích playing football. She is lovely và cheerful. The smallest girl is me. I love family.

1. How many people are there in her family?

________________________________________________________.

2. Is her father tall?

________________________________________________________.

3. What is her sister’s name?

________________________________________________________.

4. What does her sister look like?

________________________________________________________.

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

1. I ________ to school late yesterday.

A. wentB. go

C. goesD. going

2. His brother is ________ musician.

A. aB. an

C. theD. X

3. Please tell me what time vì chưng you ________ your homework?

A. getB. go

C. haveD. do

4. - What is their ________ drink? - They like chicken.

A. favouriteB. cheerful

C. kindD. tall

5. My sister often ________ khổng lồ music in her không tính phí time.

A. cooksB. listens

C. readsD. goes

6. Her birthday is ________ February 25th.

A. atB. in

C. onD. for

7. People use ________ to lớn see the time.

A. carsB. televisions

C. newsD. clocks

8. My teacher is tall ________ thin.

A. butB. for

C. andD. or

Exercise 5: Sắp xếp các trường đoản cú để sản xuất thành câu trả chỉnh

1. like/ mother/ what/ your/ does/ look/?

____________________________________________________________

2. me/ brother/ is/ older/ my/ than/.

____________________________________________________________

3. what/ grandparents/ do/ like/ your/ look/?

____________________________________________________________

4. are/ their/ house/ decorating/ they/.

____________________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1: Chọn tự khác loại

1. C2. C3. B4. A

Exercise 2: Dịch những câu sau lịch sự giờ Anh

1. Would you like some lemonade?

2. My brother is an engineer.

Exercise 3: Đọc đoạn văn vấn đáp câu hỏi

1. There are 4 people in her family.

2. Yes, he is.

3. Her name is Linda.

4. She is sllặng but very sporty.

Exercise 4: Chọn câu trả lời đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu phân tách thời vượt khứ vày gồm mốc thời gian “yesterday”
Dịch: Tôi mang lại trường ngày ngày qua.
2AA + nguyên ổn âm
Dịch: Anh trai của cậu ấy là một nhạc sĩ.

Xem thêm: Truyền Thuyết Về Ootengu ( Đại Thiên Cẩu Âm Dương Sư : Hướng Dẫn Ootengu

3DCụm tự “vày your homework”: làm bài tập về nhà
Dịch: Làm ơn nói mang đến tôi biết các bạn có tác dụng bài xích tập về đơn vị thời điểm mấy giờ.
4AFavourite: ưa thích
Dịch: đồ uống yêu mếm của người tiêu dùng là gì?
5BListen lớn music: nghe nhạc
Dịch: Chị gái tôi thường xuyên nghe nhạc vào thời hạn rảnh.
6COn + ngày tháng
Dịch: Sinc nhật của cô ấy vào trong ngày 25/2.
7DDịch: Mọi người dùng đồng hồ thời trang để xem ngày giờ.
8CAnd: và
Dịch: Cô giáo mình cao cùng nhỏ xíu.

Exercise 5: Sắp xếp các từ bỏ nhằm chế tạo ra thành câu hoàn chỉnh

1 - What does your mother look like?

2 - My brother is older than me.

3 - What vì your grandparents look like?

4 - They are decorating their house.

5 - My father is big & strong.

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo nên .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1. A. writerB. musicianC. factoryD. singer

2. A. riceB. timeC. vegetableD. milk

3. A. marketB. wishC. haveD. play

4. A. fat B. worker C. tall D. slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve sầu.

6. It’s three o’cloông chồng.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clochồng.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới từ (in, on, at) phù hợp vào khu vực trống

1. He goes to lớn school ___________ seven o’cloông chồng.

2. ___________ Sunday, we will go camping.

3. Teacher’s day is ___________ November 20th.

4. They play volleyball ___________ the afternoon.

5. She stayed ___________ trang chủ all day.

6. They live sầu ___________ a big house.

7. The táo is ___________ the table.

8. I don’t know what is ___________ the box.

Exercise 4: Chọn giải đáp đúng

1. – __________ does your sister do? – She is a nurse.

A. WhatB. When

C. HowD. Why

2. His brother is tall __________ he is short.

A. andB. but

C. soD. to

3. - Would you lượt thích some orange juice? - __________?

A. HelloB. It’s good.

C. Yes, please.D. Sorry.

4. I __________ hungry. Do you have something lớn eat?

A. amB. is

C. beD. are

5. My uncle is __________ bus driver.

A. theB. a

C. anD. X

6. She often __________ her homework at 8 p.m.

A. hasB. makes

C. getsD. does

7. It’s time ________ lunch. Let’s go to lớn the cafeteria.

A. of B. to

C. with D. for

8. A doctor works in a ________ together with a nurse.

A. factoryB. office

C. hospitalD. house

Exercise 5: Sắp xếp những vần âm sẽ được từ bỏ đúng

*
*
*

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1: Chọn trường đoản cú không giống loại

1. C2. B3. A4. B

Exercise 2: Nối cột A với cột B

1. b2. h3. d4. a5. f6. g7. c8. e

Exercise 3: Điền giới tự (in, on, at) thích hợp vào khu vực trống

1. at

2. On

3. on

4. in

5. at

6. in

7. on

8. in

Exercise 4: Chọn câu trả lời đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu hỏi nghề nghiệp: “What does + S + do?”
Dịch: – Chị gái chúng ta có tác dụng nghề gì thế? – Chị ấy là y tá.
2BBut nối 2 vế câu tương bội nghịch về nghĩa.
Dịch: Anh trai cậu ấy cao to lớn, tuy nhiên cậu ấy thì tốt.
3CĐáp lại lời mời ăn/ uống
Dịch: – quý khách hy vọng một ít nước cam không? – Ừ, gồm.
4A“I” đi cùng với tobe là “am”
Dịch: Tôi đói, chúng ta gồm gì nạp năng lượng được không?
5BCấu trúc chỉ nghề nghiệp: S + be + a/ an + N.
Dịch: Crúc tôi là 1 trong những lái xe buýt.
6DDo one’s homework: làm bài tập về nhà
Dịch: Cô ấy thường làm cho bài xích tập về đơn vị vào lúc 8h.
7DIt’s time for st: đang đi tới giờ đồng hồ có tác dụng gì
Dịch: Đã đến giờ nạp năng lượng trưa rồi. Đi ra căng tin đi.
8CHospital: bệnh viện
Dịch: Một bác sĩ làm việc làm việc khám đa khoa với 1 y tá.

Exercise 5: Sắp xếp các chữ cái để được trường đoản cú đúng

1. student

2. teeth

3. fifteen

4. lemonade

5. market

6. firework

*

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: Chọn trường đoản cú khác loại

1. A. old B. young C. fish D. slim

2. A. chicken B. lemonade C. pork D. beef

3. A. bread B. apple C. noodles D. rice

4. A. banamãng cầu B. svào C. thin D. thick

Question 2: Viết những trường đoản cú hợp chủ thể vào cột bên phải

monkeyszoo climbtigers elephants bearsswing subject danceEnglandred blousecolourjump cinema
ANIMALSABILITIES

Question 3: Hoàn thành các câu sau nhờ vào tnhãi nhép gợi ý

*

1. I go khổng lồ bed at ___________

*

2. I enjoy ___________.

*

3. A ___________ works in a hospital.

*

4. This is a ___________.

Question 4: Dựa vào tự lưu ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. Let’s/ go/ hospital.

________________________________________.

2. What animal/ you/ want/ see?

________________________________________.

3. This/ book/ expensive sầu.

________________________________________.

4. His mother/ a/ housewife.

________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn tự không giống loại

1. C2. B3. B4. A

Question 2:

AnimalAbility
MonkeysClimb
TigersSwing
ElephantsJump
Bears Dance

Question 3: Hoàn thành các câu sau phụ thuộc toắt gợi ý

1. a quarter to lớn ten2. apple juice3. doctor4. monkey

Question 4: Dựa vào từ gợi ý viết thành câu trả chỉnh