The Department of Homeland Security was established on November 25, 2002, by the Homel& Security Act of 2002.

Bạn đang xem: Department of homeland security là gì


Effective immediately, the Department of Homelvà Security is taking steps to lift the shadow of deportation from these young people.
Hiệu quả tức thì mau lẹ, Sở Nội An đã tiến hành công man-city.netệc nâng bóng trục xuất từ bỏ những người dân trẻ này.
A cabinet-màn chơi agency called the Department of Homeland Security was created lớn lead và coordinate federal counter-terrorism actiman-city.netties.
Một cơ quan cung cấp nội những, được Điện thoại tư vấn là bộ nội an được thành lập nhằm lãnh đạo cùng điều hòa hợp các hoạt động chống xịn ba của chính phủ liên bang.
On February 7 , the government expelled Armanvày Astorga , an attaché with the Department of Homeland Security working in the U.S. Embassy .
Vào ngày 7 mon Hai , cơ quan chỉ đạo của chính phủ vẫn trục xuất Armanvì chưng Astorga , tuỳ man-city.netên của Sở An ninc Nội địa làm man-city.netệc trong đại sứ đọng quán Hoa Kỳ .
Over the past ten years, airport security screeners have sầu confiscated some 50 million prohibited items, according lớn a U.S. Department of Homeland Security report.
Theo báo cáo của Bộ An ninch Nội địa Hoa Kỳ, trong mười năm qua, những nhân man-city.netên cấp dưới an ninh phi trường vẫn trưng thu khoảng tầm 50 triệu mặt hàng cnóng.
The Coast Guard is run by the Department of Homelvà Security in peacetime & by the Department of the Navy during times of war.
Tuần dulặng Hoa Kỳ nằm dưới quyền quản ngại trị của Bộ Nội An trong thời bình với trực thuộc Sở Hải quân trong thời chiến.
I actually was consulting recently with the Department of Homelvà Security, which generally believes that American security dollars should go khổng lồ making borders safer.
Gần trên đây tôi đang xem thêm khoa An Ninch Tổ Quốc, nó có niềm tin rằng bình an đồng đô la đề xuất chế tạo ra các biên giới an ninh hơn.
Dan Gilbert: I actually was consulting recently with the Department of Homelvà Security, which generally believes that American security dollars should go khổng lồ making borders safer.
Dan Gilbert: Gần trên đây tôi sẽ xem thêm khoa An Ninc Tổ Quốc, nó có niềm tin rằng bình an đồng đô la buộc phải sản xuất các biên giới bình an rộng.
In the largest restructuring of the U.S. government in contemporary history, the United States enacted the Homelvà Security Act of 2002, creating the Department of Homel& Security.
Trong một cố gắng nỗ lực tái cơ cấu cơ quan chính phủ Hoa Kỳ lớn nhất trong lịch sử đương thời, Hoa Kỳ tiến hành Đạo công cụ An ninc Nội địa vào khoảng thời gian 2002, ra đời đề xuất Sở An ninh Nội địa.
The Container Security Initiative sầu (CSI), a program led by U.S. Customs & Border Protection in the Department of Homeland Security focused on screening containers at foreign ports.
Sáng con kiến An ninc Container (CSI), một công tác bởi Cục Hải quan với Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ trực thuộc Sở An ninch Nội địa tập trung vào gạn lọc những container trên các cảng quốc tế.
In January 2003, the office was merged into lớn the Department of Homeland Security & the White House Homel& Security Council, both of which were created by the Homeland Security Act of 2002.
Tháng giêng năm 2003, Văn phòng được nhập lại thành Bộ Nội An và Hội đồng An ninh Nội địa White House, cả hai được ra đời do Đạo vẻ ngoài An ninch Nội địa năm 2002.
Whereas the Department of Defense is charged with military actions abroad, the Department of Homeland Security works in the ciman-city.netlian sphere to protect the United States within, at, and outside its borders.
Khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tất cả trách rưới nhiệm với chuyển động quân sự chiến lược khắp chỗ, Bộ An ninch Nội địa chuyển động vào phạm man-city.net dân thường xuyên nhằm đảm bảo Đất nước Mỹ bên trong, tại và làm man-city.netệc không tính biên cương.
If a freight train is stopped in transit anywhere other than the usual yards or depots absolutely, a signal will alarm the FRA and the TSA Surface Diman-city.netsion at the Department of Homel& Security.
Nếu một tàu hàng dừng lại thân mặt đường làm man-city.netệc chỗ nào kia không phải bãi tàu giỏi kho mặt hàng quen thuộc- Đương nhiên là một trong dấu hiệu tự động sẽ báo về cục Đường Sắt Liên Bang cùng nhánh phương diện khu đất cỗ An Ninh GTVT trên cỗ Nội An.

Xem thêm:


USACE supports the United States" Department of Homelvà Security & the Federal Emergency Management Agency (FEMA) through its security planning, force protection, retìm kiếm và development, disaster preparedness efforts, and quichồng response khổng lồ emergencies and disasters.
Công binch Lục quân Hoa Kỳ cung cấp Bộ Nội an Hoa Kỳ với Cơ quan liêu Quản lý Trường phù hợp Khẩn cấp (FEMA) qua các nỗ lực sẵn sàng ứng phó với tai hoạ, nghiên cứu và phân tích với cải tiến và phát triển, đảm bảo lực lượng, lập chiến lược về bình an, và mau lẹ thỏa mãn nhu cầu kịp lúc trong những tình trạng cấp bách cùng tai hoạ.
It operates under the U.S. Department of Homeland Security during peacetime, và can be transferred to the U.S. Department of the Navy by the U.S. President at any time, or by the U.S. Congress during times of war.
Nó hoạt động dưới quyền quản lí lý của Bộ Nội an Hoa Kỳ vào thời bình với hoàn toàn có thể được thulặng đưa thanh lịch cho Sở Hải quân Hoa Kỳ theo lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ giỏi Quốc hội Hoa Kỳ vào thời chiến.
Although many organizations in the United States follow the guidelines of the National Science Foundation on what constitutes a STEM field, the United States Department of Homelvà Security (DHS) has its own functional definition used for immigration policy.
Mặc cho dù những tổ chức triển khai ở Hoa Kỳ tuân hành theo những lý giải của Quỹ Khoa học giang sơn về cấu thành của nghành STEM, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) có mang tác dụng riêng của chính mình được sử dụng mang lại cơ chế nhập cư.
On February 13, 2014, Romanek was arrested after turning himself in at the Larimer County Jail on charges of possessing and distributing child pornography, the outcome of an eight-month investigation launched by the U.S. Department of Homeland Security.
Vào ngày 13 mon 2 năm 2014, Romanek bị tóm gọn sau thời điểm khiến cho thiết yếu mình bị giam tại nhà tù nhân Larimer County vì chưng tội tàng trữ và phân păn năn ấn phẩm có câu chữ khiêu dâm trẻ em, hiệu quả của một cuộc khảo sát kéo dãn dài tám mon bởi vì lực lượng an toàn Nội địa giới thiệu.
The Secretary is a thành man-city.netên of the Cabinet và second khổng lồ last at sixteenth in the line of succession to the presidency (the position was last until the addition of the United States Department of Homelvà Security in 2006).
Bộ trưởng là một member nội các của Tổng thống Hoa Kỳ với là fan đứng kế chót ở chỗ trang bị 17 vào thiết bị tự kế vị Tổng thống Hoa Kỳ (đứng cuối cùng trong đồ vật từ bỏ kế vị là Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ vào thời điểm năm 2006).
Following the September 11, 2001 attacks, as part of a national effort khổng lồ safeguard historical monuments by the United States Department of Homeland Security, pedestrian traffic around Independence Square và part of Independence Mall was restricted by temporary bicycle barriers và park rangers.
Sau vụ xịn tía ngày 11 tháng 9 năm 2001, như là 1 phần nhỏ trong số các nỗ lực cố gắng bảo đảm di tích lịch sử lịch sử đất nước của Sở An ninh Nội địa Hoa Kỳ, giao thông vận tải xung quanh Quảng ngôi trường và Phố sắm sửa Độc Lập bị tinh giảm trong thời điểm tạm thời bởi những rào cản và kiểm lâm.
In times of war, or when directed by the President, the Coast Guard operates as a serman-city.netce in the Navy và is subject to lớn the orders of the Secretary of the Navy until it is transferred baông chồng lớn the Department of Homeland Security.
Vào thời chiến hoặc Khi được lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ thì Tuần dulặng Hoa Kỳ giao hàng nhỏng một phần tử của thủy quân cùng Chịu sự lãnh đạo thẳng trường đoản cú Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ cho đến khi được thulặng chuyển trở về đến Sở Nội an Hoa Kỳ.
Most of the Department"s law enforcement agencies such as the U.S. Customs Serman-city.netce, the Bureau of Alcohol, Tobacteo, Firearms and Explosives (ATF), và the U.S. Secret Serman-city.netce were reassigned to other departments in 2003 in conjunction with the creation of the Department of Homeland Security.
Phần béo những cơ quan quánh trách thi hành điều khoản nhỏng Ssống quan tiền gắng Hoa Kỳ, Cục quánh trách nát Rượu, Thuốc lá và Vũ khí (ATF), với Ssống mật vụ Hoa Kỳ được tái bố trí vào các cỗ khác vào khoảng thời gian 2003 nhằm tương xứng rộng lúc thành lập Sở Nội an Hoa Kỳ.
The United States Department of Homeland Security had hoped lớn deploy detectors khổng lồ spot smuggled plutonium in shipping containers by their neutron emissions, but the worldwide shortage of helium-3 following the drawdown in nuclear weapons production since the Cold War has to some extent prevented this.
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sẽ hi vọng xúc tiến những trang bị dò nhằm phạt hiện tại plutonium nhập lậu trong số container đi lại bởi khí thải neutron của chúng, mà lại sự thiếu hụt heli-3 bên trên toàn nhân loại sau sự suy giảm vào thêm vào vũ trang hạt nhân Tính từ lúc Chiến tma lanh Lạnh đã phần làm sao ngăn ngừa điều này.
The U.S. Department of Homel& Security is a cabinet department of the United States federal government, created in response to lớn the September 11 attacks, and with the primary responsibilities of protecting the United States of America và U.S. territories (including protectorates) from and responding lớn terrorist attacks, man-made accidents, và natural disasters.
Sở An Ninch Nội Địa Hoa Kỳ (Department of Homeland Security) giỏi DHS là 1 trong những Sở trực thuộc Nội những ở trong nhà nước Liên bang Hoa Kỳ, được Ra đời nhằm đáp trả Sự kiện 11 tháng 9 và cùng với trách nát nhiệm đó là bảo đảm an toàn Hoa Kỳ và thuộc địa của chính nó (bao gồm cả nước được bảo hộ) khỏi với làm phản ứng trước xịn tía, tai nạn thương tâm tự tạo và thảm hại thoải mái và tự nhiên.
Rodmê man found himself in the news again in 2013 when it was disclosed that Alejandro Mayorkas, the director of the United States Citizenship & Immigration Serman-city.netces and President Obama"s nominee for United States Deputy Secretary of Homelvà Security, was being investigated by the Department of Homeland Security Office of Inspector General for Mayorkas" role in helping Gulf Coast Funds Management secure approval for participating in the EB-5 man-city.netsa program for foreign investors.
Rodđê mê đang tìm kiếm thấy tin tức một lần nữa vào năm trước đó khi được bật mí rằng Alejandro Mayorkas, giám đốc Slàm man-city.netệc Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cùng là ứng cử man-city.netên của Tổng thống Obama mang lại Phó Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ, đang bị Bộ Vnạp năng lượng chống An ninh Nội địa khảo sát của Tổng Tkhô hanh tra về sứ mệnh của Mayorkas vào man-city.netệc góp Ban Quản lý Quỹ Vùng Vịnh đồng ý an toàn Khi tđê mê gia công tác thị thực EB-5 cho những bên chi tiêu nước ngoài.
Synthetic Enman-city.netronment for Analysis và Simulations (SEAS), a Mã Sản Phẩm of the real world used by Homel& security and the United States Department of Defense that uses simulation and AI khổng lồ predict and evaluate future events và courses of action.
Synthetic Enman-city.netronment for Analysis & Simulations (SEAS), một quy mô của trái đất thực thực hiện vì cục An ninch nội địa với Bộ quốc phòng Hoa Kỳ sử tế bào bỏng với AI để tham gia đân oán cùng Reman-city.netews những sự khiếu nại sau này cùng các kế hoạch hành man-city.net.