Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự man-city.net.Học những từ bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Fender là gì

a curved piece of metal or plastic above sầu the wheels of a bicycle or motorcycle that prevents dirt from getting on the rider
The mashed front fender và broken rear spring had softened everybody"s concern for the autodi động " " (153).
They can even be negative sầu with respect to the local coordinate system, if located in the front fender.
As previously discussed, pose perturbations lớn the grasped fender location were introduced by moving the robot tool frame by the known amounts about the quarter panel desired mating location.
Custody & community penalties would be linked in a system of graduated restrictions on an of fender"s liberty.
A fine has great advantages in enabling the of fender lớn repay his debt khổng lồ society without society having khổng lồ spkết thúc even more upon him.
The proposed unit fines scheme will have sầu great advantage in enabling the fine to lớn be linked more closely khổng lồ an of fender"s means.
He professed to lớn prefer the interests of the victyên ổn to—& again he said it in his jokey way—the antenatal history of the of fender.
Fender was speeding because his employer expected hlặng to lớn vì so should not be sufficient to secure a conviction.

Xem thêm: Ca Sĩ Đại Nhân Sinh Năm Bao Nhiêu Ý CáC BạN Nhỉ? Tru Tiên: Tru Tiên

There are obvious advantages and disadvantages on both sides of the question with regard to these protective sầu fenders.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu thị ý kiến của các chỉnh sửa viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press tốt của các bên cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications