60 bài tập trắc nghiệm Đạo hàm gồm đáp án

Với 60 bài bác tập trắc nghiệm Đạo hàm bao gồm đáp án Toán thù lớp 11 tổng hợp 60 bài xích tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết để giúp đỡ học viên ôn tập, biết cách có tác dụng dạng bài bác tập Đạo hàm trường đoản cú kia đạt điểm cao trong bài xích thi môn Toán lớp 11.

*

Bài 1: Đạo hàm của hàm số y = (2x4-3x2-5x)(x2-7x) bởi biểu thức như thế nào dưới đây?

A.

Bạn đang xem: Giải bài tập đạo hàm lớp 11 có đáp an

(8x3-6x-5)(2x-7)

B. (8x3-6x-5)(x2-7x)-(2x4-3x2-5x)(2x-7)

C. (8x3-6x-5)(x2-7x)+(2x4-3x2-5x)(2x-7)

D. (8x3-6x-5)+(2x-7)

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng công thức đạo hàm hàm hơp (uv)’= u’v + uv’ ta có:

y" = (8x3-6x-5)(x2-7x)+(2x4-3x2-5x)(2x-7)

Chọn câu trả lời là C

Bài 2: Cho hàm số f(x) = sinx.sin2x.sin3x. Giá trị của f "(π/12) bằng:

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Chọn lời giải B

Bài 3: Đạo hàm của hàm số

*
bằng biểu thức như thế nào dưới đây?

*

Lời giải:

Đáp án: D

Áp dụng công thưc đạo hàm hàm thích hợp

*
ta có:

*

Chọn lời giải là D

Bài 4: Đạo hàm của hàm số f(x) = cot2x bằng biểu thức nào sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có:

*

Bài 5: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức làm sao dưới đây?

*

Lời giải:

Đáp án: B

Áp dụng phương pháp đạo hàm hàm hơp (uv)’= u’v + uv’ ta có:

*

Chọn lời giải là B

Bài 6: Đạo hàm cấp ba của hàm số y = cos2x bằng biểu thức nào sau đây?

A.-2sin2x

B.-4cos2x

C.-4sin2x

D.4cos2x

Lời giải:

Đáp án: C

y’ = (cos2x)’ = -4sin2x

Chọn đáp án C

Bài 7: Đạo hàm của hàm số f(t) = a3t4 - 2at2 + 3t - 5a bằng biểu thức làm sao sau đây?

A. 4a3t3 - 4at + 3

B. 3a2t4 - 2t2 - 5

C. 12a2t3 - 4at - 2

D. 4a3t3 - 4at - 5

Lời giải:

Đáp án: B

f"(t) = 4a3t3 - 4at + 3

Chọn câu trả lời là B

Bài 8: Cho hàm số f(x) = x2 + 2x, có Δx là số gia của đối số trên x = 1, Δy là số gia tương xứng của hàm số. lúc kia Δy bằng:

A. (Δx)2 + 2Δx

B. (Δx)2 + 4Δx

C. (Δx)2 + 2Δx - 3

D. 3

Lời giải:

Đáp án: B

Δy = f(1+Δx) - f(1) = (1+Δx)2 + 2(1+Δx) - (1+2) = (Δx)2 + 4Δx

Đáp án B

Bài 9: Đạo hàm của hàm số

*
bằng biểu thức như thế nào sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Chọn lời giải là B

Bài 10: Cho hàm số f(x) = cos2x. Giá trị của f "(π/6) bằng:

*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn đáp án D

*

Bài 11: Cho hàm số

*

Đạo hàm của hàm số đang mang lại tại x = 1 là:

A. 1/4B. -1/2C. 0D. 1/2

Lời giải:

Đáp án: A

cùng với Δx là số gia của đối số trên x = 1, ta có

*

Bài 12: Cho hàm số f(x) = |x+1|. Khẳng định làm sao sau đó là sai?

A.f(x) tiếp tục tại x = -1

B.f(x) có đạo hàm tại x = -1

C.f(-1) = 0

D.f(x) đạt giá trị nhỏ tuổi duy nhất trên x = -1

Lời giải:

Đáp án: B

*

f(-1) = 0 ⇒ cách thực hiện C đúng

f(x) ≥ 0, ∀x. f(x)=0 ⇔ x = -1 ⇒ phương án D đúng

*

Suy ra không trường tồn số lượng giới hạn của tỉ số

*
lúc x → -1

Do đó hàm số đã đến không có đạo hàm trên x = -1

Vậy lựa chọn lời giải là B

Bài 13: Đạo hàm của hàm số y = tan⁡(2x+1) - xcos2x bởi biểu thức làm sao sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Chọn câu trả lời A

Bài 14: Số gia của hàm số f(x) = 2x2 - 1 tại x0 = 1 ứng với số gia Δx = 0,1 bằng:

A.1

B.1,42

C.2,02

D.0,42

Lời giải:

Đáp án: B

Vậy lựa chọn đáp án là B

Bài 15: Cho hàm số y=√x,Δx là số gia của đối số trên x. Lúc kia Δy/Δx bằng:

*

Lời giải:

Đáp án: C

Δy = f(x0 + Δx) - f(x0)

Vậy chọn đáp án là C

Bài 16: Đạo hàm của hàm số y = cot2x2 bởi biểu thức nào sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn giải đáp D

Bài 17: Cho hàm số

*

Đạo hàm của hàm số đã mang lại tại x = 1?A. 1

B. 0

C.

Xem thêm: Guide Ahri Mùa 11 - Cách Lên Đồ Ahri Mùa 11

1/4

D. -1/4

Lời giải:

Đáp án: C

Ta có

*

Vậy lựa chọn giải đáp là C

Bài 18: Đạo hàm của các hàm số sau trên những điểm vẫn cho: f(x) = 2x3 + 1 trên x = 2?

A.10

B.24

C.22

D.42

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có

*

Vậy lựa chọn câu trả lời là B

Bài 19: Cho hàm số f(x) = sin4x + cos4x - 2sin2xcos2x. Giá trị của f "(π/24) bằng:

A. -1B. 1C. 1/2 chiều. -1/2

Lời giải:

Đáp án: A

*

Chọn đáp án A

Bài 20: Đạo hàm của các hàm số sau trên các điểm đang cho: f(x) = √(x2 + 1) tại ?

A. 1/2

B. -1/√2

C. 0

D. 3

Lời giải:

Đáp án: A

Ta bao gồm f(0) = 0, vày đó:

*

Vậy lựa chọn đáp án là A

*

Bài 21: Đạo hàm cuả hàm số

*
bởi biểu thức như thế nào sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có:

*

Bài 22: Hàm số

*
có ∆x là số gia của đối số trên x = 2. lúc đó ∆y/∆x bằng?

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Vậy lựa chọn đáp án là A

Bài 23: Đạo hàm của hàm số

*
bằng biểu thức nào sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Vậy chọn câu trả lời là B

Bài 24: Đạo hàm của các hàm số sau tại những điểm đã cho: f(x) = x2 + 1 tại x = 1?

A. 1/2B. 1C. 0D. 2

Lời giải:

Đáp án: D

*

Vậy chọn đáp án là D

Bài 25: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức làm sao dưới đây?

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Vậy lựa chọn lời giải là A

Bài 26: Đạo hàm của hàm số

*
bằng

*

Lời giải:

Đáp án: B

y" = 5x4 - (2/x2)

Chọn lời giải là B

Bài 27: Đạo hàm của hàm số

*
bằng biểu thức như thế nào dưới đây?

*

Lời giải:

Đáp án: C

*

Chọn lời giải là C

Bài 28: Đạo hàm của hàm số f(x) = cot2x bằng biểu thức làm sao sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn lời giải là D

Bài 29: Đạo hàm của hàm số

*
(với c + d ≠ 0) bởi biểu thức nào dưới đây?

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Chọn giải đáp là A

Bài 30: Đạo hàm của hàm số

*
bằng biểu thức như thế nào sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: C

*

Chọn giải đáp là C

*

Bài 31: Đạo hàm của hàm số

*
bằng

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Chọn đáp án là B

Bài 32: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức nào sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Chọn giải đáp là B

Bài 33: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức nào sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Chọn câu trả lời là A

Bài 34: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức như thế nào sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: B

y" = 12x3 + (1/x2)

Chọn đáp án là B

Bài 35: Biểu thức √3sinx - 3cosx bởi biểu thức như thế nào sau đây?

A. √3 cosx + 3sinx

B. √3 cosx - 3sinx

C. -√3 cosx + 3sinx

D. -√3 cosx - 3sinx

Lời giải:

Đáp án: A

y" = √3 cosx + 3sinx

Chọn giải đáp A

Bài 36: Đạo hàm của hàm số y = 6(sin4x + cos4x) - 4( sin6x + cos6x) bởi biểu thức như thế nào sau đây?

A. 24(sin3x + cos3x) - 24(sin5x + cos5x)

B. 24(sin3x - cos3x) - 24(sin5x + cos5x)

C. 2

D. 0

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn giải đáp D

Bài 37: Đạo hàm của hàm số y = x3 - √x + năm nhâm thìn bằng:

*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn đáp án D

Bài 38: Cho hàm số y = x3 - 2x2 + 3x. Giá trị f’(-1) bằng:

A.10

B.4

C.2

D.-3

Lời giải:

Đáp án: A

y = x3 - 2x2 + 3x

y"= 3x2 - 4x + 3 ⇒ y’(-1) = 10

Chọn lời giải A

Bài 39: Đạo hàm của hàm số y = √sinx bằng biểu thức nào sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: C

*

Chọn đáp án C

Bài 40: Cho hàm số

*
Số nghiệm của phương trình f’(x) = 16 là:

A.0

B.1

C.2

D.phần lớn rộng 2

Lời giải:

Đáp án: C

*

Chọn lời giải C

*

Bài 41: Đạo hàm của hàm số f(x) = a3 - 3at2 - 5t3(cùng với a là hằng số) bằng biểu thức nào sau đây?