Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Gossip là gì

*
*
*

gossip
*

gossip /"gɔsip/ danh từ, (cũng) gup (Anh-Ỡn) chuyện ngồi lê đôi mách nhau, cthị xã tào lao, lời đồn nhảma piece of gossip: mẩu truyện khoảng phào người xuất xắc ngồi lê song méc, tín đồ hay thì thầm khoảng phào chuyện thu lượm (bên trên báo chí)a gossip column: cột nhặt nhạnh nội rượu cồn từ ngồi lê đôi truyền tai nhau, rỉ tai khoảng phào viết theo lối thủ thỉ trung bình phào
tán gẫugossip columnistđặc trách cột phiếm
*

Xem thêm:

*

*

gossip

Từ điển Collocation

gossip noun

1 rumours about other people

ADJ. lakiểm tra | common It"s common gossip in the office that she"s about khổng lồ leave sầu her husb&. | idle, malicious, salacious, silly

QUANT. bit, piece, titbit I heard an interesting bit of gossip yesterday.

VERB + GOSSIP spread Someone has been spreading malicious gossip about me. | exchange, swap | hear, listen to, pay attention lớn You shouldn"t listen to idle gossip.

GOSSIP.. + VERB circulate, go around/round A piece of silly gossip was going round the school.

GOSSIP + NOUN column, columnist I saw it in the gossip column of the local newspaper.

PREP. ~ about a magazine full of gossip about famous people

2 conversation about other people

ADJ. good

VERB + GOSSIP have sầu

PREP. ~ about We had a good gossip about the trùm. | ~ with She"s having a gossip with Maria.

Từ điển WordNet


n.

v.


English Synonym and Antonym Dictionary

gossips|gossiped|gossipingsyn.: chat prattle talk tattle

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu