Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ man-city.net.

Bạn đang xem: If any là gì

Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách sáng sủa.

Xem thêm: Pj Là Gì Và Nghề Pg Là Làm Gì? Giải Thích Cho Những Ai


We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): …
Any doesn’t have a negative sầu meaning on its own. It must be used with a negative sầu word to mean the same as no. …
We use any and every to talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: …
We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): …
Any doesn’t have sầu a negative meaning on its own. It must be used with a negative word khổng lồ mean the same as no. …
We use any and every to lớn talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: …
one of or each of, or a stated amount of (something that is more than one or has a number of parts), without saying which particular part is meant:
Các cách nhìn của những ví dụ không thể hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press tuyệt của các đơn vị cấp phép.
None of this, however, in any way invalidates previous conclusions about the rate at which the social classes are becoming related to lớn one another.
irgendeiner/irgendeine/irgendeines, irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches, jeder/jede/jedes…
*

problems that someone has had in the past that they bởi vì not worry about because they happened a long time ago and cannot now be changed

Về bài toán này
*

*

*

Thêm tính năng hữu dụng của man-city.net man-city.net vào trang mạng của khách hàng áp dụng ứng dụng size tra cứu kiếm miễn tổn phí của chúng tôi.
Tìm tìm vận dụng tự điển của Cửa Hàng chúng tôi ngay bây giờ cùng chắc chắn là rằng các bạn không lúc nào trôi mất xuất phát từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập man-city.net English man-city.net University Press Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications