*

Bạn đang xem: Host bibliographic record for boundwith item barcode 30112088797565 and others

*

*

III:Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the best option for each of the blanks.

In recent years there has been a remarkable increase in research inlớn happiness. The researchers have (1) ________ a number of factors which contribute lớn a definition of happiness.Fist of all, there is, in some people, a moderate genetic predisposition to be happy; in other words, happiness (2) _______ in families. And happiness seems khổng lồ correlate quite strongly with the main dimensions of personality: extroverts are generally happier, neurotics are so.Second, people often (3) _________ good social relations as a reason for their happiness. In particular, friends are a great (4) _________ of joy, partly because of the agreeable things they do together, partly because of the way friends use positive non-verbal signals such as caressing & touching, lớn affirm their friendship. Marriage và similar (5) ________ relationship can also khung the basis of lasting happiness.Third, job satisfaction undoubtedly (6) _________ overall satisfaction, và vice versa-perhaps this is why some people are happy in boring job: it works in both ways. Job satisfaction is caused not only by the essential nature of the work, but also by social interaction with co-workers. Unemployment, on the contrary, can be a serious cause of unhappiness.Fourth, leisure is important because it is more under individual (7) _________ than most other causes of happiness. Activities (8) ___________ sport & music, và participation in voluntary work and social clubs of various kinds, can give great joy. This is partly because of the (9) __________ themselves, but also because of the social tư vấn of other group members – it is very strong (10) ________ the case of religious groups.


*

Đáp án D

come up with = chỉ dẫn …Các sàng lọc khác ko phù hợp với văn uống cảnh: A. fallen bachồng on = nhờ cậy ai/ cái gì; B. gone in for = làm cho bài bác kiểm tra; C. got down to lớn = bắt đầu, khởi đầu …


Đáp án A

arrive = về đến … Các chọn lựa khác không phù hợp cùng với chỗ trống: B. run (v) = chạy, điều hành; C. go (v) = đi; D. descend (v) = đi xuống


Đáp án D

report (v) = report Các lựa chọn khác bị loại: A. explain (V) = giải thích; B. prefer (v) = yêu thích hơn; C. talk (v) = thủ thỉ


Xem thêm: " Dropzone Là Gì - Nghĩa Của Từ Dropzone Trong Tiếng Việt

Đáp án D

source. Source of + noun = mối cung cấp … Các sàng lọc không giống ko dùng cùng với văn uống cảnh này:A. meaning (n) = ý nghĩa; B. origin (n) = nền tảng gốc rễ, C. base (n) = lý lẽ cửa hàng


Đáp án

cthảm bại (adj) = gần gũi Các chắt lọc không giống ko tương xứng với địa điểm trống: A. near (adj) = ngay sát (chỉ tầm cách); C. tight (adj) = chặt; D. heavy (adj) = nặng trĩu


Đáp án C

contributes = góp sức Các chọn lựa khác bị nockout vì: A. consist of = bao hàm …; B. applies khổng lồ = xin vào …; D. counts on = dựa vào/ tin yêu …


Đáp án C

control. Cấu trúc: under control = dưới sự điều hành và kiểm soát Các chọn lọc khác ko phối kết hợp được với “under” : A. check = kiểm tra; B. power = sức mạnh; D. choice = sự lựa chọn


Đáp án A

lượt thích. Like + … = như là …. = such as … Đáp án B phải là “such as” bắt đầu đúng; giải đáp C, D sai cấu tạo


Đáp án B

activities (n) = những hoạt động Các chắt lọc khác bị loại; A. facilities (n) = những phương thơm tiện; C. exercises (n) = các bài tập; D. amenities (n) = phần đa niềm hứng thú


Đáp án C

in. Cấu trúc: In the case of sth =trong ngôi trường hợp của …, đối với … Các gạn lọc khác sai kết cấu


*


Liên hệ

man-city.net