Nhỏng một số trong những chúng ta sẽ biết (hoặc chưa chắc chắn