Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự man-city.net.Học những tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Its là gì

We use pronouns to refer lớn possession và ‘belonging’. There are two types: possessive sầu pronouns & possessive determiners. We use possessive determiners before a noun. We use possessive sầu pronouns in place of a noun: …
belonging lớn or connected with the thing or animal mentioned; the possessive sầu khung of it, used before a noun:
*

*

*

*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Vic Là Gì ? Nghĩa Của Từ Vic Trong Tiếng Việt

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語