Vũ khí Thiên Thạch là vũ khí được upgrade tự vũ khí Hổ Phách nghỉ ngơi cấp 10, 11 hoặc 12. khi các bạn mua khí giới Hổ Phách cung cấp 10, 11 hoặc 12, bạn cũng có thể tăng cấp lên tranh bị Tinh Vân tương ứng làm việc cấp 1, 2, 3 tương ứng. khi tăng cấp, vũ khí Tinch Vân đang thiên nhiên gửi thành tranh bị Thiên Thạch hoặc Sao Băng.


Nguyên ổn liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinh Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinch Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinch Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp 1

Ngulặng liệu

50 Mhình ảnh Tinch Vân200 Kết tinh Linc Thạch50 Kết tinh Nguyệt Thạch30 Đá biến đổi Sương Bạc20 Mhình họa Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 2

Nguyên liệu – ví như bạn đang download tranh bị Hổ Phách cấp cho 11

25 Mảnh Tinch Vân200 Kết tinch Linc Thạch50 Kết tinch Nguyệt Thạch30 Đá biến đổi Sương Bạc70 Mảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Nguyên ổn liệu – giả dụ bạn đang thiết lập vũ khí Sao Băng cấp 1

Vũ khí Mãng Xà60 Kết tinch Linc Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 3

Nguim liệu – nếu như bạn đã cài đặt trang bị Hổ Phách cung cấp 12

10 Mảnh Tinh Vân200 Kết tinh Linh Thạch50 Kết tinh Nguyệt Thạch30 Đá biến đổi Sương Bạc100 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Nguim liệu – trường hợp bạn đang mua vũ khí Sao Băng cấp cho 2

Vũ khí Bọ Cạp60 Kết tinc Linch Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc10 Mảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 4

*

Nguyên liệu

Vũ khí Người Tuyết60 Kết tinch Linh Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 5

*

Nguim liệu

Vũ khí Chiến Thần60 Kết tinch Linc Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc10 Mhình họa Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 6

*

Nguyên liệu

Vũ khí Naksun60 Kết tinch Linc Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 7

*

Nguyên liệu

Vũ khí Đại Phong60 Kết tinch Linc Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc1 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 8

*

Nguyên liệu

Vũ khí Lồng Đèn60 Kết tinh Linc Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá thay đổi Sương Bạc2 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 9

*

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Tuyết Ngọc60 Kết tinch Linch Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc3 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 10

*

Nguyên liệu

Vũ khí Hắc Long60 Kết tinch Linch Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc6 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinc Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 11

*

Nguim liệu

Vũ khí Tbỏ Nộ60 Kết tinch Linh Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc7 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 12

*

Ngulặng liệu

Vũ khí Thủy Nộ60 Kết tinh Linch Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc8 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*