Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (126.37 KB, 5 trang )


Bạn đang xem: Mẫu bảng chấm điểm xếp loại công đoàn cơ sở

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG H. THÁP MƯỜICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBCH CĐCS XÃ THẠNH LỢIĐộc lập – Tự do – Hạnh PhúcThạnh Lợi, ngày 08 tháng 10 năm 2013BẢNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI CĐCS TRONG CÁC CƠ QUANNHÀ NƯỚC, CƠ QUAN TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨCCHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1214 /QĐ-LĐLĐ ngày 29 tháng 8 năm 2011của Ban Thường vụ LĐLĐ Tỉnh)ĐiểmSốTTI1234567
NỘI DUNGTIÊU CHUẨN 1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,chính đáng của cán bộ, công chức, lao động (CBCCLĐ);tham gia quản lý đơn vị:Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện quy chếdân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo đúngthời gian, nội dung hướng dẫn của công đoàn cấp trên.Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật Nhànước có liên quan đến quyền, lợi ích của CBCCLĐ; nếu thựchiện không đúng có kiến nghị Thủ trưởng khắc phục kịp thời,không có đơn thưa, khiếu nại vượt cấp.- Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữaBan Chấp hành (BCH) Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan.- Có sơ kết hoặc họp đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiệnquy chế phối hợp mỗi năm ít nhất 01 lần.- Có cử đại diện tham gia vào các Hội đồng được thành lậptheo quy định của pháp luật.Tham gia với Thủ trưởng cơ quan xây dựng kế hoạch đàotạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ choCBCCLĐ.- Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức và phát động cácphong trào thi đua, đăng ký về công đoàn cấp trên đúng theoquy định.- Có sơ, tổng kết các phong trào thi đua theo kế hoạch.- Báo cáo các phong trào thi đua đúng thời gian quy định vàkhen thưởng kịp thời.Tham gia với Thủ trưởng cơ quan xây dựng các nội quy, quyđịnh, quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, kỷ luật, cải thiện
điều kiện làm việc; nâng cao thu nhập, đời sống vật chất tinhthần cho CBCCLĐ.Vận động CBCCLĐ tham gia và thực hiện có hiệu quả vềChuẩnTựchấm45456655664412
126666Cấptrênchấmphát huy sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tụchành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.II TIÊU CHUẨN 2. Xây dựng tổ chức công đoàn:- Có trên 95% tổng số CBCCLĐ đủ điều kiện gia nhập côngđoàn.- Có trên 80% số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt Vững1mạnh.- Quản lý đoàn viên, cấp thẻ đoàn viên theo sổ hoặc trên máyvi tính.Có cử cán bộ công đoàn tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng,2 tập huấn nghiệp vụ công đoàn, đảm bảo theo số lượng chiêusinh của Công đoàn cấp trên.Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (BTV), Uỷ ban kiểm tra
(UBKT) công đoàn có quy chế hoạt động (Riêng CĐCS3 không có UBKT thì công tác kiểm tra được đưa vào một mụctrong quy chế hoạt động của BCH) và hoạt động theo quychế.- Tổ chức sinh hoạt BCH, UBKT công đoàn theo định kỳ; cóxây dựng, thực hiện chương trình công tác của BCH, UBKT4 và UV BCH làm nhiệm vụ kiểm tra theo đúng quy định.- UBKT hoặc UV BCH làm nhiệm vụ kiểm tra tiến hànhkiểm tra đồng cấp ít nhất 1 lần/năm- Tổ chức thực hiện đầy đủ các hoạt động công đoàn do công5 đoàn cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn.- Tổ chức tốt các hoạt động Nữ công.- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với6 công đoàn cấp trên và cấp uỷ cơ sở. Lưu trữ tài liệu, hồ sơ, sổsách đầy đủ, khoa học.- Dự toán, quyết toán tài chính CĐCS đúng theo hướng dẫncủa công đoàn cấp trên.- Thu, chi kinh phí, đoàn phí công đoàn và quản lý tài chính,tài sản công đoàn theo đúng quy định của công đoàn cấp trên7và Nhà nước.- Tham gia với Thủ trưởng cơ quan trích nộp đủ kinh phícông đoàn 2% theo quy định của Nhà nước và Tổng Liênđoàn LĐVN.II TIÊU CHUẨN 3. Tuyên truyền vận động đoàn viên,I CBCCLĐ và tổ chức các hoạt động khác:Có tổ chức kịp thời về tuyên truyền, phổ biến chủ trương,1 đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cóliên quan đến đoàn viên và CBCCLĐ.Vận động đoàn viên và CBCCLĐ chấp hành tốt chính sách,
2pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan.3 Vận động đoàn viên và CBCCLĐ tham gia các hoạt động xãhội, tương trợ nhau trong công việc, giúp đỡ nhau khi khó402866334282664
- Không có đoàn viên, CBCCLĐ bị xử lý kỷ luật từ khiểntrách trở lên.- Không có đoàn viên vi phạm chính sách dân số kế hoạchhoá gia đình hoặc mắc các tệ nạn xã hội.- Có tổ chức hoặc liên kết tổ chức các hoạt động thể thao, vănnghệ…- Tham gia tốt các hoạt động thể thao, văn nghệ…do côngđoàn cấp trên tổ chức.Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng bồi dưỡng.Tổng số điểm443321002881. Tự chấm điểm xếp loại: Tổng số điểm: 88 Xếp loại: Khá2. Không đảm bảo đủ điều kiện quy định khi xếp loại là: …………………..………………………………………………………………………………..Tự xếp xuống loại: …………………..
3. Số liệu tổ chức:- Tổng số CBCCLĐ: 54 Trong đó nữ: 12- Tổng số đoàn viên công đoàn: 42 Trong đó nữ: 10Thạnh Lợi, ngày 08 tháng 10 năm 2013Xác nhận của cấp uỷTM. BAN CHẤP HÀNHCHỦ TỊCHĐoàn kiểm tra chấm điểm xếp loại:Tổng số điểm: ………………… Xếp loại: ………………………………………….. Ngày …… tháng …… năm 20….TM. ĐOÀN KIỂM TRATRƯỞNG ĐOÀNGhi chú: Xem phần hướng dẫn cách chấm điểm và xếp loại ở trang sau.Hướng dẫn cách chấm điểm và xếp loại CĐCStrong các cơ quan Nhà nước, cơ quan tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệpI. Cách chấm điểm từng nội dung:1. Thực hiện đầy đủ nội dung của tiêu chuẩn, đảm báo đúng quy định, kịpthời có hiệu quả thiết thực (nói chung là tốt) thì chấm như điểm chuẩn.2. Nếu thực hiện chưa đầy đủ nội dung thì chấm theo tỷ lệ % đạt được.Ghi chú:- Từng nội dung của tiêu chuẩn nếu có chia ra 2, 3 hoặc 4 nội dung nhỏ(gạch đầu dòng) thì chia đều điểm chuẩn cho mỗi nội dung nhỏ.- Chấm điểm theo tỷ lệ phần trăm đạt được chỉ lấy điểm lẻ 0,5 điểm.Ví dụ: Lẻ dưới 0,5 điểm thì bỏ, lẻ trên 0,5 điểm thì lấy 0,5 điểm.- Nếu điểm tổng cộng có lẻ 0,5 điểm thì nâng lên cho tròn điểm.
II. Cách xếp loại:1. Xếp loại VMXS chấm điểm đạt từ 97 điểm đến 100 điểm.2. Xếp loại VM chấm điểm đạt từ 90 điểm đến 96 điểm.3. Xếp loại Khá chấm điểm đạt từ 80 điểm đến 89 điểm.4. Xếp loại Trung bình chấm điểm đạt từ 65 điểm đến 79 điểm.5. Xếp loại Yếu chấm điểm đạt dưới 65 điểm.6. Không xếp loại những CĐCS thành lập mới hoặc chia tách, sáp nhập,hợp nhất có thời gian hoạt động chưa đủ 8 tháng trong 01 năm.* Điều kiện kèm theo khi xếp loại CĐCS Vững mạnh xuất sắc vàCĐCS Vững mạnh:- Không có cán bộ công đoàn, Thủ trưởng, Thủ phó cơ quan, Trưởng, PhóPhòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trởlên.- Không có tai nạn lao động và sự cố cháy nổ nghiêm trọng gây chết ngườitại nơi làm việc, công tác.- Không có nội dung nào của tiêu chuẩn 1 và 2 chấm điểm 0.* Ghi chú: Nếu chấm điểm đạt Vững mạnh xuất sắc hoặc Vững mạnhnhưng không đảm bảo một trong các điều kiện kèm theo khi xếp loại nêu trên thìhạ xuống một loại (vd chấm điểm xếp loại Vững mạnh xuất sắc nhưng khôngđảm bảo một trong các điều kiện kèm theo thì xếp xuống loại Vững mạnh. Nếuchấm điểm xếp loại Vững mạnh nhưng không đảm bảo một trong các điều kiệnkèm theo thì xếp xuống loại Khá).


Xem thêm:

*
1605/QĐ-TTg: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 31 1 2
*
1605/QĐ-TTg: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 25 692 0
*
KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 - 2015 55 843 3
*
Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Sa Đéc giai đoạn 2011 - 2015 8 938 4
*
368 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp loại khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tại hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 97 571 4
*
BM.TBXH.06. - Bảng tính điểm (xếp hạng công ty, doanh nghiệp) 1 528 0
*
Bài soạn BẢNG HƯỚNG DẪN XẾP LOẠI CÔNG CHỨC 7 571 0
*
Tài liệu Mẫu bảng chấm điểm xếp hạng thi đua của các Ban Đảng Thành ủy, Đảng ủy khối cơ sở các Bộ, Ngành Trung ương ppt 1 1 2
*
Tài liệu Mẫu bảng chấm điểm xếp hạng thi đua của các Đoàn thể Thành phố pptx 1 966 2
*
Tài liệu Mẫu bảng chấm điểm xếp hạng thi đua của Công ty, Tổng công ty thuộc Thành phố pdf 2 1 3