Giáo dục kỹ năng sống Giáo dục tiểu học Module Tiểu học 39 Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Kĩ năng sống Kế hoạch giảng dạy

Bạn đang xem: Module th 39 giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

*
pdf

'Bảo vệ' mình trong ngày Cá tháng tư


*
pdf

DẠNG 1: TÍNH NHANH ( RÚT THỪA SỐ CHUNG)


Xem thêm: Tải Phần Mềm Logo Lớp 5 - Phần Mềm Microsoft Windows Logo

*
doc

SÁNG KIẾ N KINH NGH ỆM LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐDDH TRONG MÔN THỦ CÔNG LỚP 3


Nội dung

L!U THU TH&YModule TH39GI¸O DôC KÜ N¡NG SèNGCHO HäC SINH TIÓU HäCQUA C¸C M¤N HäCGIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA CÁC MÔN HỌC | 7 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUANCh"#ng trình hành +,ng Dakar v1 Giáo d7c cho m:i ng";i (Senegal—2000) +ã +Et ra trách nhiFm cho mGi quJc gia phLi +Lm bLo cho ng";ih:c +"Nc tiOp cPn vQi ch"#ng trình giáo d7c kR nSng sJng (KNS) phù hNpvà KNS cXn +"Nc coi nh" m,t n,i dung cYa chZt l"Nng giáo d7c. Nhi1un"Qc trên thO giQi +ã +"a n,i dung giáo d7c KNS vào d>y cho h:c sinh(HS) trong các tr";ng ph` thông, d"Qi nhi1u hình thcc khác nhau. Theothông tin te UNICEF, tính +On nSm 2009 +ã có h#n 150 quJc gia trên thgi"i quan tâm +On viFc +"a KNS vào nhà tr"(ng, trong +ó có 143 n""c +ã+"a KNS vào ch"#ng trình chí nh khóa 1 ti2u h3c và trung h3c. ViFc giáod7c KNS cho HS s các n"Qc +"Nc thtc hiFn theo nhi1u hì nh th4c:— KNS là m6t môn h3c riêng biFt.— KNS +"7c tích h 7p vào m6t vài môn h3c chính.— KNS +"7c tích h7p vào nhi8u ho9c t:t c; các môn h3c trong ch"#ng trình.Tuy nhiên, chv có m6t s= không +áng k2 các n""c +"a KNS thành m6tmôn h3c riêng bi>t, ví d7 nh": Malawi, Campuchia... Còn +a s= các n ""c,?2 tránh s
quá t;i trong nhà tr"(ng, th"(ng tích h7p KNS vào n,i dungcác môn h3c, chC y u là các môn khoa h3c xã h6i nh": giáo dHc s4ckhIe, giáo dHc giQi tính, giáo d7c tôn giáo, giáo d7c +>o +cc, giáo d7cquy1n con ng";i, giáo d7c môi tr";ng...z ViFt Nam, +{ nâng cao chZt l"Nng giáo d7c toàn diFn thO hF tr|, +ápcng ngu}n nhân ltc ph7c v7 st nghiFp CNH, H~H +Zt n"Qc, +áp cngyêu cXu h,i nhPp quJc tO và nhu cXu phát tri{n cYa ng";i h:c, giáo d7cph` thông cng +ã và +ang +"Nc +`i mQi m>nh m€ theo bJn tr7 c,t cYagiáo d7c thO kv XXI, mà thtc chZt là cách tiOp cPn KNS, +ó là: H:c +{ biOt,h:c +{ làm, h:c +{ tt kh‚ng +ƒnh mình và h:c +{ cùng chung sJng. RènluyFn KNS cho HS cng +ã +"Nc xác +ƒnh là m,t trong nh‡ng n,i dungc# bLn cYa Phong trào thi +ua “Xây dtng tr";ng h:c thân thiFn, h:c sinhtích ctc” trong các tr";ng ph` thông, giai +o>n 2008 — 2013. ~Ec biFt,theo chv +>o cYa lãnh +>o B, Giáo d7c và ~ào t>o, viFc giáo d7c KNS choHS qua các môn h:c và ho>t +,ng giáo d7c +ang b"Qc +Xu +"Nc tri{nkhai trong các nhà tr";ng ph` thông, te ti{u h:c +On trung h:c ph`thông. VPy KNS là gì? BLn chZt cYa viFc giáo d7c KNS qua các môn h:c làgì? M7c tiêu, n,i dung và cách thcc thtc hiFn giáo d7c KNS cho HS ti{uh:c qua các môn h:c nh" thO nào? Ng";i giáo viên (GV) ti{u h:c cXnphLi thtc hiFn nhiFm v7 này nh" thO nào +{ +Lm bLo chZt l"Nng và hiFu8|MODULE TH 39 qu"?... Nh(ng v,n -. này s2 -34c h36ng d8n cho GV ti>u h?c tìm hi>uthông qua các nEi dung và hoFt -Eng cG th> trong Module Giáo d&c k)n+ng s.ng cho h0c sinh ti2u h0c qua các môn h0c.Gi"i thi&u ModuleModule tL h?c này -34c thLc hiMn trong 15 tiPt, gRm 12 tiPt tL h?c và 3tiPt h?c tUp trung (2 tiPt lí thuyPt và 1 tiPt thLc hành). Module gRm ba nEidung chính, -ó là:TTTên n0i dungS3 ti4t1MEt s> v,n -. chung v. k_ n`ng s>ng và giáo dGc k_n`ng s>ng qua các môn h?c a ti>u h?cNEi dung và ph3bng pháp giáo dGc k_ n`ng s>ng quacác môn h?c a ti>u h?cNEi dung và -da che giáo dGc k_ n`ng s>ng cho h?csinh qua mEt s> môn h?c cG th> a ti>u h?c52364GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA CÁC MÔN HỌC | 9 B. MỤC TIÊUI. MỤC TIÊU CHUNGModule này giúp GV ti1u h3c t5 tìm hi1u và chi9m l:nh nh;ng ki9n th=cvà k: n>ng c? bAn, cCn thi9t vD giáo dFc KNS cho HS ti1u h3c qua cácmôn h3c. TP Qó giúp h3 có th1 th5c hiSn có hiSu quA nhiSm vF giáodFc này.II. MỤC TIÊU CỤ THỂH3c xong module này, h3c viên (HV) có khA n>ng:1. Về kiến thức———Trình bày Q<\c bAn ch>t KNS và tCm quan tr3ng c^a viSc giáo dFc KNScho HS ti1u h3c qua các môn h3c.Nh_n bi9t Q<\c các bi1u hiSn ch^ y9u c^a m`t sb KNS c? bAn.Trình bày Q<\c n`i dung giáo dFc KNS cho HS ti1u h3c qua m`t sbmôn h3c.2. Về kĩ năng— Xác Qdnh Q<\c m`t sb ph