This pharaoh"s mummy was not apparently examined by Grafton Elliot Smith and not included in his 1912 catalogue of the Royal Mummies.

Bạn đang xem: Mummy là gì


Xác ướp của pharaon này rõ ràng đã không được Grafton Elliot Smith khám nghiệm và không được liệt kê trong danh mục 1912 của ông ta về các xác ướp hoàng gia.
The condition was first fully described in the late 1600s by Bernard Connor, but skeletons with ankylosing spondylitis are found in Egyptian mummies.
Tình trạng này được mô tả đầy đủ vào cuối những năm 1600 bởi Bernard Connor, những bộ xương với man-city.netêm cột sống dính khớp được tìm thấy trong xác ướp Ai Cập..
Besides the mummy Schiaparelli also found funerary items including a fragment of her coffin, leather sandals, and fragments of a piece of linen inscribed with some 20 chapters of the Book of the Dead.
Bên cạnh xác ướp, Schiaparelli còn tìm thấy các vật phẩm tang lễ bao gồm một mảnh vỡ thuộc cỗ quan tài của bà, dép da, và những đoạn rời của một mảnh vải lanh có man-city.netết 20 chương thuộc Quyển sách của cái chết.
In 1833, Joel Goldschmidt discovered the mummy of an unknown creature that had two cocoons that react to human blood.
Năm 1833, Joel Goldschmidt phát hiện ra xác ướp của một sinh vật chưa biết có chứa hai kén phản ứng với máu của con người.
Amenhotep"s mummy was discovered in March 1898 by man-city.netctor Loret in his KV35 tomb in the Valley of the Kings within his original sarcophagus.
Xác ướp của Amenhotep được man-city.netctor Loret phát hiện vào tháng 3 năm 1898 trong ngôi mộ KV35 tại Thung lũng các vị vua bên trong chiếc quách ban đầu của ông.
Secondly, excavations of Neferefre"s pyramid have yielded his mummy, which showed that he was 18 to 20 years of age at the death of Neferirkare.
Thứ hai, các cuộc khai quật kim tự tháp của Neferefre đã giúp phát hiện ra xác ướp của ông, thông qua đó chúng ta biết được rằng Neferirkare đã qua đời vào lúc ông mới 18 đến 20 tuổi..

Xem thêm: Nghĩa Của Từ If Any Là Gì ?


The linen was then coated with a resin or some type of gummy substance that served as glue, and the mummy was placed in a laman-city.netshly decorated wooden box that had a human form.
Lớp vải lanh được phết một lớp nhựa thông hay một loại keo, và sau đó xác ướp được đặt vào một hòm gỗ hình thân người được trang trí lộng lẫy.
The much later Universal film The Mummy (1999) also suggests that it is a remake of the 1932 film, but has a different story line.
Bộ phim muộn về sau của hãng Universal, Xác ướp (1999) cũng đã được đề cập đến là phần làm lại của Xác ướp năm 1932 nhưng lại có nội dung khác.
In funerary contexts, Anubis is shown either attending to a deceased person"s mummy or sitting atop a tomb protecting it.
Anubis thường được mô tả trong các tang lễ, nơi ông tham dự vào quá trình ướp xác người chết hoặc đang ngồi trên một ngôi mộ để bảo vệ nó.
The United Kingdom, the Republic of Ireland, Germany, the Netherlands, Sweden, and Denmark have produced a number of bog bodies, mummies of people deposited in sphagnum bogs, apparently as a result of murder or ritual sacrifices.
Anh Quốc, Ireland, Đức, Hà Lan và Đan Mạch đều tìm thấy một số xác đầm lầy, xác ướp của những người bị rơi vào những đầm lầy rêu hiển nhiên là bị sát hại hay hiến tế theo nghi lễ.
At this time, any additional, hypothetical occupants of the tomb would have been removed and (possibly) relocated to KV35, while the remaining mummy and some of the other artefacts were desecrated and abandoned.
Tại thời điểm này, bất kỳ thứ gì khác của ngôi mộ đã được lấy ra và có thể đã được chuyển đến KV35, trong khi còn lại xác ướp và một số di vật đã hư hỏng bị bỏ rơi.
The modern imagery of Halloween comes from many sources, including Christian eschatology, national customs, works of Gothic and horror literature (such as the novels Frankenstein and Dracula) and classic horror films (such as Frankenstein and The Mummy).
Các hình ảnh của Halloween có nguồn gốc từ nhiều nguồn, bao gồm cả thuyết mạt thế, phong tục tập quán, văn học hư cấu Gothic và văn học kinh dị (chẳng hạn như các tiểu thuyết Frankenstein và Dracula), và phim kinh dị cổ điển (chẳng hạn như Frankenstein và The Mummy).
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M