Spinning Đang sở hữu tài liệu...
*

Ngữ pháp cùng bài bác tập anh ...LEISURE ACTIVITIES.docx Ngữ pháp và bài tập anh ... LEISURE ACTIVITIES.pdf
Tài liệu này miễn tầm giá cài xuống

*

Xem hướng dẫn


TIẾNG ANH LỚP 8

UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES

A. LÝ THUYẾT:

VERBS OF LIKING + GERUNDS/ VERBS OF LIKING + TO-INFINITIVE

(CÁC ĐỘNG TỪ DIỄN TẢ STại THÍCH CÁ NHÂN)

Diễn tả sở thích bởi các tự giờ đồng hồ Anh sau:

Like

Love sầu

Be keen on

Enjoys

Adore

Fancy

Don’t mind

Detest

Hate

+ V- ing

Ví dụ:

He loves watching football. (Anh ấy ưng ý coi bóng đá.)

John is keen on getting together. (John đam mê tụ tập bằng hữu.)

Loan enjoys reading book so much. (Loan cực kỳ say mê xem sách.)

- Quý Khách cần khác nhau 2 dạng câu sau:

- Like + V+ing: chỉ 1 hành động thuộc về sở thích, bao gồm đặc điểm lâu dài, theo thói quen

Ví dụ:

I like doing exercises at midnight. (Tôi phù hợp có tác dụng bài bác ttràn lên cơ hội nửa đêm.)

- Like khổng lồ – infinitive: chỉ 1 hành động thích/ mong muốn ....có tác dụng gì đó bao gồm tính chất bột phát, trong thời điểm tạm thời.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh lớp 8 unit 1 leisure activities

Ví dụ:

I lượt thích khổng lồ swim this Saturday. (Thứ đọng bảy này tôi mong đi tập bơi.)

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Exercise 1. Write the correct form of the verbs.

1. Mai enjoys (make) ___________________ crafts, especially bracelets.

2. People in Britain love (watch) ___________________ TV in their không tính tiền time.

3. Do you fancy (skateboard) ___________________ in the park this Sunday?

4. Niông xã likes (learn) ___________________ Vietnamese.

Xem thêm: Chữ Trên Trán Gaara Là Ai? Tìm Hiểu Về Nhân Vật Gaara Trong Naruto

5. Ngoc hates (sit) ___________________ at the computer for too long.

Exercise 2. Look at the following email that Minch Duc wrote khổng lồ a new penfriover. Answer the questions.

Hi, my name’s Duc.

How are you? This is what I lượt thích vì chưng in my free time. I often play đoạn phim games or watch TV. Or I go to lớn the park

& play football with my friends. I enjoy bởi this very much! I sometimes help my parents too. If I have

homework, I’ll try to finish it first before I do anything else. But I don’t like have lots of homework!

I don’t mind to vì chưng homework but I hate spover all evening on it! On Saturday or Sunday, I love sầu eat out with my

family. The food is delicious!

What about you?

Best,

Duc

1. How many activities does Duc mention in his email?

___________________________________________________________________________________

2. Which two activities vì chưng you think he enjoys the most?

___________________________________________________________________________________