Spinning Đang tải tài liệu...
*

Ngữ pháp và bài tập anh ...LEISURE ACTIVITIES.docx Ngữ pháp và bài tập anh ... LEISURE ACTIVITIES.pdf
Tài liệu này miễn phí tải xuống

*

Xem hướng dẫn


TIẾNG ANH LỚP 8

UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES

A. LÝ THUYẾT:

VERBS OF LIKING + GERUNDS/ VERBS OF LIKING + TO-INFINITIVE

(CÁC ĐỘNG TỪ DIỄN TẢ SỞ THÍCH CÁ NHÂN)

Diễn tả sở thích bằng cụm từ tiếng Anh sau:

Like

Love

Be keen on

Enjoys

Adore

Fancy

Don’t mind

Detest

Hate

+ V- ing

Ví dụ:

He loves watching football. (Anh ấy thích xem bóng đá.)

John is keen on getting together. (John thích tụ tập bạn bè.)

Loan enjoys reading book so much. (Loan rất thích đọc sách.)

- Bạn cần phân biệt 2 dạng câu sau:

- Like + V+ing: chỉ 1 hành động thuộc về sở thích, có tính chất lâu dài, theo thói quen

Ví dụ:

I like doing exercises at midnight. (Tôi thích làm bài tập vào lúc nửa đêm.)

- Like to – infinitive: chỉ 1 hành động thích/ muốn ....làm gì đó có tính chất bộc phát, tạm thời.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh lớp 8 unit 1 leisure activities

Ví dụ:

I like to swim this Saturday. (Thứ bảy này tôi muốn đi bơi.)

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Exercise 1. Write the correct form of the verbs.

1. Mai enjoys (make) ___________________ crafts, especially bracelets.

2. People in Britain love (watch) ___________________ TV in their free time.

3. Do you fancy (skateboard) ___________________ in the park this Sunday?

4. Nick likes (learn) ___________________ Vietnamese.

Xem thêm: Chữ Trên Trán Gaara Là Ai? Tìm Hiểu Về Nhân Vật Gaara Trong Naruto

5. Ngoc hates (sit) ___________________ at the computer for too long.

Exercise 2. Look at the following email that Minh Duc wrote to a new penfriend. Answer the questions.

Hi, my name’s Duc.

How are you? This is what I like do in my free time. I often play video games or watch TV. Or I go to the park

and play football with my friends. I enjoy do this very much! I sometimes help my parents too. If I have

homework, I’ll try to finish it first before I do anything else. But I don’t like have lots of homework!

I don’t mind to do homework but I hate spend all evening on it! On Saturday or Sunday, I love eat out with my

family. The food is delicious!

What about you?

Best,

Duc

1. How many activities does Duc mention in his email?

___________________________________________________________________________________

2. Which two activities do you think he enjoys the most?

___________________________________________________________________________________