Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (69 KB, 10 trang )


Bạn đang xem: Phiếu đánh giá và xếp loại viên chức năm 2019

Mẫu số 3. Đánh giá, phân loại viên chức.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2019- Họ và tên: ……………- Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên- Đơn vị công tác: ………………….- Hạng chức danh nghề nghiệp (ngạch viên chức): 15a.204 (V.07.03.08)Bậc: 2 Hệ số lương: 2,41I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆNCỦA VIÊN CHỨC1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ:- Hoàn thành nhiệm vụ và công việc được giao theo chỉ tiêu đăng kíđầu năm học.- Thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch, và công việc được phâncông.- Bản thân luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.- Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúngchương trình, đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:- Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách lối sống giản dị, trong sáng.- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong gia đình, bản thân và tại nơi cơquan mình công tác.- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà
nước.- Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành nội quy,quy chế của cơ quan, chấp hành tốt những quy định của Pháp lệnh Cán bộ, Côngchức.3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồngnghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:- Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn thắng với nhân dân khi giaotiếp công việc.- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để hành động đúngtrong cách ứng xử và giao tiếp công việc.- Có tinh thần phối hợp, hợp tác trong công việc đối với đồng nghiệp và cácđoàn thể trong cơ quan để thực hiện nhiệm vụ chung. Nhằm hoàn thành công việcchuyên môn của mình.4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng,Pháp luật của Nhà nước, của ngành giáo dục, của nhà trường.- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có ý chícầu tiến, biết tìm tòi học hỏi đồng chí, đồng nghiệp của mình để hoàn thành tốt mọinhiệm vụ được giao.- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể, đồng nghiệp để đúc rút kinhnghiệm cho bản thân trong quá trình tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụcủa mình.- Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệpvụ và khả năng công tác, đáp ứng nhiệm vụ được phân công.PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. TỰ ĐÁNH GIÁ , PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá ưu, nhược điểm:* Ưu điểm:- Hoàn thành nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độchuyên môn, có tinh thần đoàn kết học hỏi đồng nghiệp.* Nhược điểm- Tuy nhiên trong quá trình công tác nhiều lúc tôi vẫn chưa sắp xếp côngviệc được khoa học.- Tinh thần phê và tự phê chưa cao.2. Phân loại đánh giá:2- Hoàn thành tốt nhiệm vụ...............................,ngày.....tháng.... năm 20.....
Người tự nhận xét(Ký, ghi rõ họ và tên)3III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,ngày.....tháng.... năm 2019Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(Tổ trưởng, Trưởng phòng...Ký, ghi rõ họ và tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:...................................................................................................................................................................4(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ;Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)..............................,ngày.....tháng.... năm 2019Thủ trưởng cơ quan, đơn vị(Hiệu trưởng, Giám đốc TTKý, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)5.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2019
- Họ và tên: ………- Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên- Đơn vị công tác: ……………..- Hạng chức danh nghề nghiệp (ngạch viên chức): 15a.204 (V.07.03.08)Bậc: 2 Hệ số lương: 2,41I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆNCỦA VIÊN CHỨC1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ:- Hoàn thành nhiệm vụ và công việc được giao theo chỉ tiêu đăng kíđầu năm học.- Thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch, và công việc được phâncông.- Bản thân luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.- Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúngchương trình, đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:- Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách lối sống giản dị, trong sáng.- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong gia đình, bản thân và tại nơi cơquan mình công tác.- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhànước.- Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành nội quy,quy chế của cơ quan, chấp hành tốt những quy định của Pháp lệnh Cán bộ, Côngchức.3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồngnghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:- Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn thắng với nhân dân khi giao
tiếp công việc.6- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để hành động đúngtrong cách ứng xử và giao tiếp công việc.- Có tinh thần phối hợp, hợp tác trong công việc đối với đồng nghiệp và cácđoàn thể trong cơ quan để thực hiện nhiệm vụ chung. Nhằm hoàn thành công việcchuyên môn của mình.4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng,Pháp luật của Nhà nước, của ngành giáo dục, của nhà trường.- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có ý chícầu tiến, biết tìm tòi học hỏi đồng chí, đồng nghiệp của mình để hoàn thành tốt mọinhiệm vụ được giao.- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể, đồng nghiệp để đúc rút kinhnghiệm cho bản thân trong quá trình tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụcủa mình.- Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệpvụ và khả năng công tác, đáp ứng nhiệm vụ được phân công.PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. TỰ ĐÁNH GIÁ , PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá ưu, nhược điểm:* Ưu điểm:- Hoàn thành nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độchuyên môn, có tinh thần đoàn kết học hỏi đồng nghiệp.* Nhược điểm- Tuy nhiên trong quá trình công tác nhiều lúc tôi vẫn chưa sắp xếp côngviệc được khoa học.- Tinh thần phê và tự phê chưa cao.2. Phân loại đánh giá:7- Hoàn thành tốt nhiệm vụ...............................,ngày.....tháng.... năm 20.....Người tự nhận xét(Ký, ghi rõ họ và tên)8

Xem thêm: Hiromasa Âm Dương Sư Và Cách Sử Dụng Auto Phù Hợp, Âm Dương Sư

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,ngày.....tháng.... năm 2019Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(Tổ trưởng, Trưởng phòng...Ký, ghi rõ họ và tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:
...................................................................................................................................................................9(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ;Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)..............................,ngày.....tháng.... năm 2019Thủ trưởng cơ quan, đơn vị(Hiệu trưởng, Giám đốc TTKý, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)10


*
thiết lập và quản lý hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty cổ phần elan& co 37 619 0
*
*
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CHỨC DANH NHÂN VIÊN TÍN DỤNG TẠI NHTMCP Á CHÂU 25 666 2
*
*
Đánh giá kết quả thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất và cơ sở hạ tầng phục vụ chương trình mới nông thôn mới trên địa bàn xã cù vân huyện đại từ tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 2014 77 508 0
*
*
Hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên bán hàng và marketing tại công ty cổ phần trường xuân việt 118 489 0
*
*
TCCB V v danh gia ket qua thuc hien cong tac Vi su tien bo phu nu va Tieu De an 2 4 173 0
*
Đánh giá kết quả thực hiện công việc của công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (LV thạc sĩ) 114 335 0