*tính từ
 úp, sấp; nằm úp mặt, ở sõng soài (về tứ vắt của một người)
 to lớn fall prone
 té sấp xuống; sóng soài
 lying prone
 ở sấp
 ngả về, chủ yếu về (loại gì); dễ dàng xảy ra, rất có thể xẩy ra (tuyệt nhất là vật gì không mong muốn muốn)
 khổng lồ be prone lớn something
 gồm ý ngả về bài toán gì
 to lớn be prone lớn anger
 dễ giận, dễ cáu
 strike prone industries
 rất nhiều ngành công nghiệp dễ dàng xảy ra bến bãi công
 accident prone
 dễ chạm mặt tai nạn đáng tiếc
 nghiêng, dốc (mặt đất...)

proneadj.likely (cannot st& alone) 1) prone to lớn (prone to exaggeration) 2) prone khổng lồ + inf. (he is prone lớn exaggerate)
prone▸ adjective1
softwood is prone lớn rotting | prone lớn rot: SUSCEPTIBLE, vulnerable, subject, open, liable, given, predisposed, likely, disposed, inclined, apt; at risk of.

Bạn đang xem: Prone là gì

2his prone body: (LYING) FACE DOWN, face downwards, on one"s stomach/front; LYING FLAT/DOWN, horizontal, prostrate.Oppositesresistant, immune, upright.

Xem thêm:


■ dễ bị hỏng
■ dễ dẫn đến hư
■ ở sấp
prone position: tứ cụ nằm sấp
Lĩnh vực: y học
■ úp sấp
flood prone area
■ vùng ngập lụt
prone khổng lồ bức xúc cracking
■ dễ dẫn đến nứt do ứng suất (trang bị gia công chất dẻo)

* tính từ - úp, sấp; ở sóng soải to lớn fall prone ~ vấp ngã sấp xuống; sóng sượt - ngả về, thiên về, tất cả thiên hướng đến to lớn be prone lớn something ~ tất cả ý ngả về câu hỏi gì khổng lồ be prone to lớn anger ~ dễ giận, dễ cáu - nghiêng, dốc (phương diện khu đất...)
prone■ adjective sầu 1》 likely or liable lớn suffer from, vày, or experience (something unfortunate): accident-prone|farmed fish are prone to lớn disease.2》 lying flat, especially face downwards. ⁃ with the palm of the h& facing downwards. 3》 archaic with a downward slope or direction. Derivatives
pronenessnoun OriginME: from L. pronus "leaning forward", from pro "forwards".
adjective1.
having a tendency (to); often used in combination ( Freq. 4)- a child prone khổng lồ mischief- failure-prone• Similar to: inclined• Derivationally related forms: proneness2. lying face downward ( Freq. 2) • Syn: prostrate• Similar to: unerect