A descriptive or user-friendly label for a control or object, displayed on the screen. The display name may differ from the internal name.

Bạn đang xem: Screen name là gì


Tuy nhiên Windows Explorer vẫn hiển thị một tên hiển thị không giống nhau cho mỗi thư mục kia, tùy thuộc vào ngôn ngữ đã chọn.
In addition khổng lồ translation, the display name of the thư mục might change depending on owner of the thư mục.
(Proverbs 10:6, footnote) This indicates that the wicked person usually receives from others what he displays, namely hostility.
You can allow members to lớn post with a display name or require that each member be linked khổng lồ their Google protệp tin.
Quý khách hàng hoàn toàn có thể có thể chấp nhận được những thành man-city.netên đăng bởi tên hiển thị hoặc đề nghị từng thành man-city.netên yêu cầu link với làm hồ sơ của họ bên trên Google bằng các bước sau:
Custom URLs are assigned khổng lồ qualifying channels and can be based on your current display name, your legacy username or your linked, verified website domain.
URL tùy chỉnh thiết lập được gán cho những kênh đủ ĐK với có thể dựa trên thương hiệu hiển thị hiện thời, tên người dùng cũ hoặc miền website được links cùng xác minc của khách hàng.
To use this macro, replace file_display_name with the display name of the creative sầu asphối, as it"s shown in Ad Manager when you man-city.netew the creative details.
Để áp dụng macro này, hãy sửa chữa file_display_name bởi thương hiệu hiển thị của ngôn từ quảng bá, như được hiển thị trong Ad Manager khi chúng ta xem thông báo cụ thể về quảng cáo.
Remember: The name that you enter as your business display name will be used as your Merchant Center tài khoản name, và users will see this name across Google.
Lưu ý: Tên thông tin tài khoản Merchant Center của các bạn sẽ theo tên nhưng mà bạn nhập có tác dụng tên hiển thị của người sử dụng, và người tiêu dùng đã thấy tên này bên trên Google.
In such a case, the name displayed in the Marketplace for your parent protệp tin is the "Network display name" as mix under Admin <& then> Global settings Network settings.
Trong ngôi trường hợp này, tên hiển thị đến hồ sơ cội của công ty vào Thị ngôi trường là "Tên hiển thị của mạng" nhỏng đang đặt trong mục Quản trị Cài đặt chung Cài đặt mạng.
You can choose a custom URL based on your display name, your YouTube username, any current vanity URLs that you have or the name of your linked trang web (all subject to availability).
Quý Khách có thể chọn URL cấu hình thiết lập dựa vào tên hiển thị, tên người tiêu dùng YouTube, URL rút gọn gàng bây giờ của chúng ta hoặc thương hiệu trang web cơ mà các bạn đã link (còn tùy xem URL kia gồm sẵn cho bạn dùng xuất xắc không).

Xem thêm:


In 2005, Arizona State University opened a 250,000 square foot facility dedicated to lớn flexible display research named the ASU Flexible Display Center (FDC).
Năm 2005, Đại học bang Arizomãng cầu đã mở 1 cửa hàng foot vuông 250.000 dành cho nghiên cứu màn hình linch hoạt Trung trung ương hiển thị linc hoạt ASU (FDC).
It displays the names of the thousands of man-city.netctims using a beautiful concept called " meaningful adjacency. "
Tượng đài in tên của hàng chục ngàn nàn nhân thực hiện một khái niệm tuyệt đẹp nhất được gọi là " Sự giáp ý nghĩa sâu sắc ".
The monument contains xanh plaques displaying the names of each person killed in all three incidents.
It displays the names of the thousands of man-city.netctims using a beautiful concept called "meaningful adjacency."
Tượng đài in tên của hàng ndở người nạn nhân áp dụng một khái niệm hay đẹp nhất được gọi là "Sự sát ý nghĩa".
Explorer: Timing Category displays the name you’ve associated with a specific load time you’re tracking.
Trình đi khám phá: Danh mục thời hạn hiển thị tên các bạn sẽ kết hợp với thời gian cài cụ thể mà lại nhiều người đang theo dõi và quan sát.
Jehovah’s Witnesses feel that pleasing God requires far more than displaying his name inside a building.
Nhân Chứng Giê-hô-va ý thức rằng mong mỏi Đức Chúa Ttách vui lòng, họ bắt buộc làm nhiều hơn thế nữa là chỉ nhằm danh Ngài trong một tòa công ty.
An affected experiment"s targeting configuration in Optimize will no longer display the names or statuses of the targeted Google Ads entities.
Cấu hình nhắm phương châm của một nghiên cứu bị ảnh hưởng vào Tối ưu hóa sẽ không còn hiển thị tên hoặc tâm trạng của các thực thể Google Ads được nhắm phương châm.
Partner grants khổng lồ Google the right lớn display khổng lồ any User whose associated cookie ID is part of Partner"s User Lists: (i) that the User"s associated cookie ID is on at least one of Partner"s User Lists; và (ii) the applicable Partner"s domain or display name.
Đối tác cấp mang đến Google quyền hiển thị cho tới bất kỳ Người cần sử dụng nào bao gồm ID cookie links phía trong Danh sách người dùng của Đối tác: (i) ID cookie liên kết của Người dùng phía bên trong ít nhất một trong những Danh sách người dùng của Đối tác; cùng (ii) miền hoặc thương hiệu hiển thị phù hợp của Đối tác.
Follow this example khổng lồ phối up a man-city.netew filter that displays domain name names in your reports when you have cross domain measurement phối up.
Thực hiện tại theo ví dụ này nhằm cấu hình thiết lập bộ thanh lọc chính sách xem hiển thị tên miền trong những báo cáo của khách hàng khi chúng ta đã tùy chỉnh theo dõi và quan sát thương hiệu miền chéo cánh.