Ông hứa hẹn sẽ tống khứ "cái ách thống trị của nước ngoài đối với kinh doanh, buôn bán, thương nghiệp và công nghiệp."
They believe that society needs to shake off certain moral fetters and superstitions and reach out to attain mankind’s tremendous potential through education.

Bạn đang xem: Shake off là gì


Họ tin rằng xã hội cần giũ bỏ một số ràng buộc về đạo đức và mê tín dị đoan để đạt đến những khả năng to lớn của con người thông qua giáo dục.
My mind appeared to strive in vain to shake off the heavy darkness of the sleep from which I could not rouse myself.
Đầu óc em như thể vật lộn một cách vô ích để xua đi những bóng tối nặng nề của giấc ngu mà em vẫn chưa thể dứt ra hẳn.
At this point, Jackson was successfully "shaking off the experience of being a shadow Jackson child", becoming "an artist in her own right".
Đến lúc này, Jackson đã thành công trong việc "rũ bỏ cái bóng của một đứa trẻ nhà Jackson" và trở thành "một nghệ sĩ đúng nghĩa".
See the article “Shaking Off the Yoke of Spiritism” in the September 1, 1987, issue of our companion magazine, The Watchtower, published by Jehovah’s Witnesses.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Cờ Vua Toàn Tập Cho Người Mới, Hướng Dẫn Cách Chơi Cờ Vua Đơn Giản Từ A


Shaking off the sleet from my ice- glazed hat and jacket, I seated myself near the door, and turning sideways was surprised to see Queequeg near me.
Bắt mưa đá từ mũ băng bằng kính và áo khoác của tôi, tôi ngồi bản thân mình gần cửa, và chuyển sang một bên rất ngạc nhiên khi thấy Queequeg gần tôi.
+ 11 And wherever a place will not receive you or listen to you, on going out from there, shake off the dirt that is on your feet for a witness to them.”
+ 11 Nơi nào không tiếp đón hoặc lắng nghe anh em thì khi ra khỏi đó, hãy giũ đất nơi chân mình* để làm bằng chứng cho họ”.
45 O, my beloved brethren, turn away from your sins; shake off the achains of him that would bind you fast; come unto that God who is the brock of your salvation.
45 Hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, hãy lánh xa tội lỗi của mình; hãy cởi bỏ anhững xiềng xích của kẻ muốn trói chặt các người, hãy đến với Đấng Thượng Đế là tảng bđá cứu rỗi của các người.
Internationally, "Love Story" became Swift"s first number one single in Australia, followed by "Shake It Off" in 2014.
Trên bình diện quốc tế, "Love Story" trở thành đĩa đơn quán quân đầu tiên của Swift tại Úc, tiếp theo là "Shake It Off" năm 2014.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M