Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Shy là gì

*
*
*

shy
*

shy /ʃai/ tính từ nhút yếu, bẽn lẽn, e thẹnlớn be shy of doing something: dtrần dặt không thích thao tác làm việc gì nặng nề tìm kiếm, cực nhọc thấy, khó khăn nắm (từ bỏ lóng) thiếu; mấtI"m shy 3d: tôi thiếu tía đồng; tôi mất cha đồng danh từ sự nhảy đầm qua một mặt, sự tách, sự né (thông tục) sự ném nhẹm, sự liệnglớn have sầu a shy at thtục rứa bắn trúng (mục tiêu); thay lấy mang lại được (dòng gì) thử giễu cợt (ai) cồn từ nhảy sang 1 mặt, né, tránh (thông tục) nỉm, liệng

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): shyness, shy, shyly


*

Xem thêm: Nhận Là Em Của Đường Nhuệ, Ca Sĩ Du Thiên Là Ai

*

*

shy

Từ điển Collocation

shy adj.

VERBS be, feel, look, seem, sound Please don"t be shy?I won"t eat you! | become, get, go, grow

ADV. desperately, excessively, extremely, painfully, terribly, very As a teenager I was painfully shy. | all She went all shy và hid behind her mother. | almost | a bit, fairly, a little, quite, rather, slightly, somewhat | naturally He is a naturally shy, retiring man. | chronically

PREP.. of I was a bit shy of them at first. | with You don"t have sầu to be shy with me, you know.

Từ điển WordNet


n.

a quichồng throw

he gave the ball a shy to lớn the first baseman

v.

start suddenly, as from fightthrow quickly

adj.

easily startled or frightenedwary và distrustful; disposed to avoid persons or things

shy of strangers


File Extension Dictionary

ShyFile Encrypted Binary Data (Dr. Bootz GmbH)

English Synonym và Antonym Dictionary

shies|shied|shying|shier|shiest|shyer|shyestsyn.: bashful coy demure timidant.: bold