Từ vựng chủ đề gia đình - Family không chỉ hữu ích đến câu hỏi ôn luyện với thi IELTS nhưng mà chúng còn giúp ích không ít vào giao tiếp cùng áp dụng giờ đồng hồ Anh mỗi ngày. Bài viết này vẫn cung ứng những từ vựng cơ bạn dạng và nâng cấp của chủ đề này. Cùng theo dõi nhé!

1. CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

1 Gathering /'gæðəriɳ/ n. sự giao hội, cuộc hội họp

He had an impressive speech in front of a large gathering of world leaders.

Bạn đang xem: Sibling rivalry là gì

Anh ta bao gồm một bài xích tuyên bố rất là tuyệt vời trước một buổi họp lớn của những đơn vị lãnh đạo trên toàn nhân loại.

· other word forms: v. gather

2 Obedience /ə'bi:djəns/ n. sự vâng lời, sự nghe lời, sự tuân lệnh, sự phục tùng

They, of course, are not figures of blind obedience.

Tất nhiên, họ chưa phải là hồ hết nhỏ tín đồ phục tòng mù quáng.

· other word forms: adv. obediently adj. obedient

3 Permit /'pə:mit/ v. được cho phép, mang lại thời cơ, vượt nhận

She will not permit them to lớn go out.

Cô ta không được cho phép lũ chúng ra ngoài

· other word forms: v. permission adj. permissive

4 Resemblance /ri'zembləns/ n. sự tương tự nhau, sự tương đồng

There is no resemblance between his & his older brother.

Không gồm điểm nào như là nhau giữa anh ấy cùng anh trai

· other word forms: - resemblance between/ lớn v. resemble

5 Responsibility /ris,pɔnsə'biliti/ n. trách nhiệm, nhiệm vụ, nghĩa vụ

I did it on my own responsibility.

Tôi làm nó là vì trách rưới nhiệm của mình.

· other word forms: v. respond adj. responsible adv. responsibly

6 Sacrifice /'sækrifais/ v. hi sinh

She always sacrifices everything for her children.

Cô ấy luôn hy sinh các máy mang đến phần nhiều đứa con của chính mình.

· other word forms: n. sacrifice adj. sacrificial adv. sacrificially

7 Rivalry /'raivəlri/ n. sự tuyên chiến đối đầu, sự ghen tuông đua, sự ttrẻ ranh tài

David và Venus insist they bởi vì not have sầu a sibling rivalry.

David cùng Venus nhấn mạnh rằng chúng ta không có cuộc ghen tuông đua thân những anh bà bầu.

· other word forms: n. rival (a person) adj. rivalrous v. rival

8 Secure adj. bình yên, vững vàng chắc

One of the most important things is khổng lồ keep his documents secure.

trong số những điều đặc trưng độc nhất vô nhị là giữ an toàn mang lại tài liệu của anh ta.

· other word forms: n. security adv. securely v. secure

9 Stable /si'kjuə/ adj. vững kim cương, định hình, kiên trì, bền bỉ

At this point, he is quite stable.

Về đặc điểm này, anh ấy hoàn toàn kiên trì.

· other word forms: n. stability adv. stably v. stabilize

10 Support /sə'pɔ:t/ n. sự cỗ vũ, địa điểm nương tựa

The pipeline is to lớn be built with international tư vấn.

Đường ống này được gây ra với việc hỗ trợ của Quốc tế

· other word forms: v. support adj. supportive

11 Upbringing /'ʌpbriηiη/ n. sự dạy dỗ, sự dạy dỗ dỗ

She is a sản phẩm of a strict upbringing.

Cô ta là thành phầm của một nền dạy dỗ nghiêm khắc.

12 Willing /'wiliη/ adj. chấp nhận, quyết trọng tâm, chuẩn bị, tất cả thiện ý, tự nguyện

That is the reason why we are not willing lớn give up.

Đó đó là nguyên do bởi sao công ty chúng tôi ko sẵn sàng chuẩn bị tự quăng quật.

· other word forms: n. willingness adv. willingly v. will

*


2. CÁC TỪ VỤNG VÀ CẤU TRÚC KHÁC

1. All over the world | ɔ:l ˈəʊvə ðə wɜːld/ mọi phần đông nơi

2. Be crowded with /bi ˈkraʊdɪd wɪð/ đông đúc

3. Close-nit /close-nit/ quan hệ tình dục khăng khít, đoàn kết

4. Family rule /ˈfæməli ruːl/ nguyên tắc trong gia đình

5. Frankly /ˈfræŋkli/ trực tiếp thắn, trung thực

6. Give sầu someone a hand = help some one góp ai một tay

7. Great grandfather /ˌgreɪt ˈɡrænfɑːðə/ ông cố

8. Harmonious /hɑːˈməʊnɪəs/ không tồn tại sự bất đồng hoặc ác cảm

9. Household chores /ˈhaʊshəʊld tʃɔːz/ việc bên, Việc vặt trong nhà

10. Mischief /ˈmɪstʃɪf/ trò tinch nghịch, tinch quái

11. Night shift /naɪt ʃɪft/ ca đêm

12. Join hands = work together /dʒɔɪn hændz = ˈwɜ:k təˈɡeðə/ cùng thao tác làm việc, tầm thường sức

13. Project /prəˈdʒekt/ dự án, đề án

14 Run the household /ˈrʌn ðə ˈhaʊshəʊld/ chuẩn y việc nhà

15 To be allowed khổng lồ vị sth / əˈlaʊd du: sth/ được phnghiền làm cho gì

16 To be under pressure / ˈʌndə ˈpreʃə/ dưới sức ép, áp lực

17 To be willing to lớn sb / ˈwɪlɪŋ sb/ sẵn lòng làm việc gì

18 To get on well with /ˈget ˈɒn ˌwel wɪð/ sống hòa thuận

19 To get together /ˈget təgeðə/ hội tụ lại

20 To leave sầu trang chủ khổng lồ school /ˈli:v həʊm skuːl/ đến trường

21 To let sb to lớn do sth để cho ai làm việc gì

22 To make a decision = to decide /ˈmeɪk ə dɪˈsɪʒn / quyết định

23 To permit sb lớn vì chưng sth / pəˈmɪt/ cho phép ai làm gì

24 To permit doing sth cho phép làm gì

25 To play trichồng (on sb) / pleɪ trɪk/ chơi xỏ ai

26 To rush to / rʌʃ ː/ xông cho tới, lao tới

27 To chia sẻ one’s feeling / ˈʃeər wʌnz ˈfiːlɪŋ/ share tình cảm

28 To take the responsibility for doing / rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti / Chịu đựng trách rưới nhiệm làm gì

29 Take out= remove / rɪˈmuːv/ xoá sạch mát, tẩy sạch sẽ, làm mất đi

30 Well behaved /ˌwel bɪˈheɪvd/ đối xử đề nghị phép

*

3. BÀI TẬPhường TRẮC NGHIỆM TỪ VỰNG

1. It was quite another to lớn triông chồng her _____ betraying her father

A. in B. lớn C. into lớn D. for

2. She didn’t want the _____ of a baby.

A. responsible B. responsibility C. respond D. responsibly

3. He strongly _____ his mom in appearance & in temperament.

A. resemble B. is resembled C. resembles D. resembled

4. Mom always had a good _____ with her sisters và brothers in her family. A. relationship B. link C. tie-in D. connection

5. They often _____ more time on playing with the first child.

A. exhaust B. run C. use D. spend

6. She has two older _____ to learn from, but she may also depkết thúc on them too much.

A. friend B. siblings C. elder D. people

7. Working as a doctor would be fascinating job because I would have a chance lớn _____ people's health.

Xem thêm: Tiểu Sử Ngô Kiến Huy Ngày Sinh, Tiểu Sử, Năm Sinh, Chiều Cao Ngô Kiến Huy

A. look after B. pay attention khổng lồ C. focus on D. heal

8. Don’t make noise, children! Parents are _____ .

A. sleep B. sleeping C. being slept D. slept

9. Children are _____ in gardening, they can work in the garden for hours.

A. excited B. interesting C. exciting D. interested

10. You won’t be allowed _____ the church unless you wear a suit and tie.

A. into lớn B. in C. khổng lồ D. on

11. She couldn’t imagine an _____ with no parents, a clan of brothers who hated him, & no ability to change his nature.

A. upbringing B. training C. nurture D. instruction

12. Parents help their children _____ more social and emotional skills than friends vì.

A. developed B. develop C. developing D. development

13. She was on her way lớn meet her parents at a _____ gathering.

A. family B. meeting C. assembly D. group

14. If parents play with their children more then they will learn how khổng lồ be more _____.

A. sociably B. social C. sociable D. unsociable

15. They become extremely self-conscious and may be overly _____ about their appearance.

A. nervous B. sensitive sầu C. unstable D. emotional

16. Within a year, boys & girls can gain an average of 4.1 inches and 3.5 inches in _____ respectively.

A. height B. tall C. short D. high

17. Watching too much _____ on TV and in video games is the main reason which increases in violence aý muốn young people.

A. violences B. violent C. violence D. violently

18. She is very cđại bại _____ her mother-in-law and I am happy about that.

A. to lớn B. in C. down D. up

19. Does your son really enjoy _____ with his mom on every single weekend? A. hanging up B. hanging out C. hanging off D. hanging around

đôi mươi. The study found a strong between a laông xã of friends & sibling _____ .

A. rival B. rivalled C. rivaling D. rivalry

21. I have sầu a lot more in _____ with my friends than with my family.

A. ordinary B. exceptional C. common D. familiar

22. He has established a cthua thảm _____ with an older member of his family.

A. stranger B. gap C. friover D. connection

23. To raise a child khổng lồ _____ requires your heart, energy, time và wealth.

A. adulthood B. old C. girlhood D. childhood

24. Who are you most _____ to in your family?

A. like B. same C. similar D. resemble

25. The final stage before adulthood is _____ .

A. adolescence B. baby C. middle-age D. old

*

4. ĐÁP. ÁN + GIẢI THÍCH

1. C Into: vào cấu trúc: Trick sb into lớn st/doing st = Lừa ai làm gì

2. B Responsibility: trách nhiệm. Câu nên một danh tự sau mạo từ the. 3. C Resemble: giống như ai. Câu cần một cồn từ phân chia nghỉ ngơi thì hiện thời dễ dàng cùng với nhà ngữ he diễn ra một thực sự. Lưu ý: đụng trường đoản cú resemble ko cần sử dụng sống dạng tiêu cực.

4. A Have a good relationship with somebody: bao gồm quan hệ xuất sắc với ai 5. D Spend: trong cấu trúc: spkết thúc something on something/on doing something = dành vật gì để làm gì

6. B Sibling: anh bà mẹ ruột, phù hợp với nghĩa của câu: Cô ta gồm nhị tín đồ chị để học hỏi mà lại cô ấy lại phụ thuộc vào họ quá nhiều.

7. A Look after: quan tâm, tương xứng cùng với nghĩa của câu: Bác sĩ là một công việc tuyệt vời nhất, nó mang đến ta thời cơ được âu yếm sức khỏe mang lại mọi fan. 8. B Sleeping: sẽ ngủ. Câu bắt buộc một động tự phân tách ở thì tiếp nối để diễn tả một hành động sẽ ra mắt. Dấu hiệu nhận ra do đó câu mệnh lệnh “Don’t make noise, children!” Công thức thì HTTD: S + be + V-ing

9. D Interested: vào cấu trúc: Be interested in st/doing st = hứng trúc thao tác làm việc gì

10. A Into: giới tự chỉ về sự việc hoạt động đi vào trong, phù hợp với ngữ chình họa câu: Bạn không được phxay vào vào nhà thời thánh nếu không mang vest với đeo cà vạt In: giới từ bỏ chỉ tâm lý vẫn nghỉ ngơi bên trong; To: giới tự chỉ phía, phía như thế nào đó; On: giới trường đoản cú chỉ địa điểm bên trên

11. A Upbringing: sự dạy dỗ/ giáo dục, cân xứng cùng với ngữ chình họa với nghĩa của câu. Nurture: cũng là việc dạy bảo dẫu vậy không cân xứng bởi nurture không lép vế mạo trường đoản cú an

12. B Develop: cải cách và phát triển. Phù phù hợp với cấu trúc: help somebody (to) bởi something: trợ giúp ai làm cho gì

13. A Family: vào các tự cố định family gathering: quy tụ gia đình

14. C Sociable: hòa đồng. Phù hợp với nghĩa của câu buộc phải một tính từ sở hữu nghĩa tích cực và lành mạnh. Unsociable: cũng là tính từ mà lại có nghĩa trái ngược với ko tương xứng cùng với nghĩa của câu.

15. B Sensitive: mẫn cảm. Phù phù hợp với nghĩa của câu: Họ trsinh sống đề nghị từ bỏ ái và thừa nhạy cảm về vẻ hiệ tượng của bản thân mình.

16. A Height: vào cấu trúc (number) in height: cao từng nào. Ví dụ: 2 metres in height: cao 2 mét Cách mô tả khác: (number) tall/short/hight. Ví dụ: 2 metres tall, 2 metres short, 2 metres high.

17. C Violence: sự/ cảnh bạo lực. Câu bắt buộc một danh trường đoản cú che khuất hễ tự watch: watch st. Đáp án A: Violences là sai bởi violence là danh từ không đếm được, bắt buộc không có “s”

18. A To: trong cấu trúc: be cthua thảm to sb: gần gũi, thân thiết cùng với ai

19. B Hanging out: đi chơi. Phù phù hợp với nghĩa của câu. Hanging up: tắt đồ vật (điện thoại), ngừng cuộc trò chuyện; Hang around with sb: dành riêng thời gian thuộc ai; Hang off: không có nhiều đụng từ bỏ này.

20. D Rivalry: trong các từ thắt chặt và cố định sibling rivalry: sự ganh đua với những anh bà mẹ ruột.

21. C Common: trong cấu trúc: have st in comtháng with sb = sắc nét như thể nhau, gồm điểm tương đương.

Xem thêm: Danh Sách Ngự Hồn Âm Dương Sư Soul List Onmyoji, Ngự Hồn/Danh Sách

22. D Connection: mọt liên hệ/ quan hệ. Phù phù hợp với nghĩa của câu: Anh ta tất cả quan hệ giới tính gần cận với một member phệ tuổi rộng vào gia đình.

23. A Adulthood: tuổi cứng cáp. Phù vừa lòng nghĩa của câu: phần lớn nghiên cứu cho rằng áp lực nặng nề độ tuổi cứng cáp hoàn toàn có thể là do tuổi thơ ko mấy niềm hạnh phúc. Girlhood (n): thời nhỏ gái; Boyhood (n): thời niên thiếu (của con trai)

24. C Similar: trong cấu trúc: be similar to sb/st = tương đương ai, như là mẫu gì

25. A Adolescence: thời niên thiếu, tuổi thiếu thốn niên. Phù hợp với nghĩa của câu: Giai đoạn cuối cùng trước khi lao vào tuổi cứng cáp Hotline là tuổi niên thiếu