<"sili>
*tính từ
 ngây ngô, đần độn, khờ dở người, xuẩn ngốc
 khổng lồ say silly things
 nói điều ngớ ngẩn
 lố bịch, lố lăng vào vẻ ngoài (hành động..)
 đứng sát thủ thành (đấu thủ ngăn láng trong cricket)
 choáng ngợp, mê mẩn
 lớn knock sometoàn thân silly
 tấn công ai choáng váng
 to go silly over a woman
 thừa mê say một bạn đàn bà
 (từ bỏ cổ,nghĩa cổ) ntạo thơ; dễ dàng, giản dị; yếu hèn đuối
 the silly season
 mùa bàn chuyện dớ dẩn, tào lao (trong tháng 8, tháng 9, cơ hội báo mạng thiếu tin nên bàn cthị trấn dớ dẩn)
 play silly buggers
 cư xử xuẩn nnơi bắt đầu, vô trách rưới nhiệm
*danh từ
 (thông tục) người ngu ngơ, người ngây ngô, người khờ ngây ngô (thường) cần sử dụng với trẻ nhỏ hoặc bởi vì tthấp em
 of course I won"t leave you alone, you silly!
 ncội ơi là nnơi bắt đầu, tất nhiên là người mẹ sẽ không còn nhằm nhỏ trong nhà một mình!

sillyadj.1) silly about 2) silly lớn + inf. (it was silly of her khổng lồ say that) 3) (misc.) to make smb. look silly
silly▸ adjective1
don"t be so silly: FOOLISH, stupid, unintelligent, idiotic, brainless, mindless, witless, imbecilic, doltish; imprudent, thoughtless, rash, reckless, foolhardy, irresponsible; mad, scatterbrained, feather-brained; frivolous, giddy, inane, immature, childish, puerile, empty-headed; informal crazy, dotty, scatty, loopy, screwy, thick, thickheaded, birdbrained, pea-brained, dopey, dyên, dim-witted, half-witted, dippy, blockheaded, boneheaded, lamebrained; Brit.informal daft, divvy; N. Amer.informal chowderheaded; dated tomfool.

Bạn đang xem: Silly là gì

2that was a silly thing to lớn do: UNWISE, imprudent, thoughtless, foolish, stupid, idiotic, senseless, mindless; rash, reckless, foolhardy, irresponsible, injudicious, misguided, irrational; informal crazy; Brit.informal daft.3he would brood about silly things: TRIVIAL, trifling, frivolous, footling, petty, small, insignificant, unimportant; informal piffling, piddling; N. Amer.informal small-bore.4he drank himself silly: SENSELESS, insensible, unconscious, stupid, into a stupor, into lớn senselessness, stupefied.Oppositessensible.▸ noun (informal)you are a silly!: Seefool noun sense 1.

Xem thêm:


* tính từ
- khờ khạo, ngốc, khờ dở người to lớn say silly things ~ nói điều ngu - choáng váng, mê mẩn to lớn knock somebody silly ~ tấn công ai choáng ngợp lớn go silly over a woman ~ thừa ham mê một fan bọn bà - (tự cổ,nghĩa cổ) nkhiến thơ; dễ dàng, giản dị; yếu đuối . the silly season - mùa bàn cthị xã dớ dẩn (trong thời điểm tháng 8, mon 9, thời gian báo mạng thiếu thốn tin phải bàn chuyện dớ dẩn)* danh từ - (thông tục) người ngô nghê, tín đồ gàn, tín đồ khờ dại
silly■ adjective sầu (sillier
, silliest) 1》 lacking in comtháng sense or judgement; foolish. 2》 trivial or frivolous. 3》 archaic helpless; defenceless. 4》 Cricket denoting fielding positions very cthất bại khổng lồ the batsman: silly mid-on. ■ noun (plural sillies) informal a silly person. Phrasesthe silly season high summer, regarded as the season when newspapers often publish trivial material because of a lachồng of important news. Derivativessillilyadverb sillinessnoun Word HistorySilly entered English (spelled seely) in the 13th century from a Germanic source, in the senses "happy, blissful" and "lucky, auspicious". From this the senses "spiritually blessed" và "pious và holy" arose. A subtle development in meaning from "innocent, harmless" (often referring to animals) to "deserving of pity" led to lớn "feeble" & then, from the early 16th century, "foolish, simple". The spelling silly is recorded from the 15th century.
I noun a word used for misbehaving children- don"t be a silly • Hypernyms:child , kid , youngster , minor , shaver , nipper , small fry , tiddler , tike , tyke , fry , nestlingII adjective1. ludicrous, foolish ( Freq. 7)- gave sầu me a cockamamie reason for not going- wore a goofy hat- a silly idea- some wacky plan for selling more books • Syn:cockamamie , cockamamy , goofy , sappy , wacky , whacky , zany• Similar to: foolish• Derivationally related forms: zany (for: zany ), silliness , goof (for: goofy )• Usage Domain: colloquialismét vuông. lacking seriousness; given to lớn frivolity ( Freq. 1)- a dizzy blonde- light-headed teenagers- silly giggles • Syn:airheaded , dizzy , empty-headed , featherbrained , giddy , light-headed , lightheaded• Similar to: frivolous• Derivationally related forms: silliness , lightheadedness (for: lightheaded ), giddiness (for: giddy )3. inspiring scornful pity- "how silly an ardent and unsuccessful wooer can be especially if he is getting on in years"- Dashiell Hammett • Syn: pathetic , ridiculous• Similar to: undignified• Derivationally related forms: silliness , ridicule (for: ridiculous )4. dazed from or as if from repeated blows- knocked silly by the impact- slaphappy with exhaustion • Syn: punch-drunk , slaphappy• Similar to: confused• Usage Domain: colloquialism