Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Step away là gì

*
*
*

step
*

step /step/ danh từ bước, bước đi; bước khiêu vũkhổng lồ take a step forward: phát lên một bướcit is but a step khổng lồ my house: duy nhất bước thì cho đến công ty tôiin step: đúng bước, hầu như bướcout of step: sai bướcto keep step: đi đúng bướclớn break step: đi sai bướcin someone"s steps: nối bước ai, theo gương ai bậc lên xuống, mức thang; thang đứng ((cũng) step ladder); bục, bệ (bàn thờ tổ tiên...)a staircase of 50 steps: bậc thang có 50 bậc cung cấp bậc; sự thăng cấplớn get one"s step: được thăng cung cấp, được đề bạt biện phápto take steps in a matter: bao gồm phương án nhằm xử lý một vấn đềa prudent step: một biện pháp thận trọng (mặt hàng hải) bệ cột buồm (kỹ thuật) gối trục nội động từ bước, bước đi (+ into) phi vào, lâm vào cảnh (một hoàn cảnh nào...) (+ on) giẫm lên, lây chân ấn vào, đạp vào, dậnto lớn step on someone"s foot: giẫm lên chân aito lớn step on the gas: dận ga tăng vận tốc (đen và bóng) ngoại đụng từ nhảy đầm, nhảykhổng lồ step it with somebody: nhảy đầm cùng với aikhổng lồ step the polka: dancing điệu pônca ((thường) + out) đo bằng bước chân có tác dụng bậc, làm cho bậc thang chohe stepped the hill leading khổng lồ his house: anh ta có tác dụng bậc cho quả đồi dẫn mang lại căn nhà của anh ý ta (sản phẩm hải) dựng (buồm) lên bệkhổng lồ step aside bước sang 1 bên nói lạc đềlớn step in bước vào can thiệp vàolớn step out bước ra một thời gian (khỏi phòng, đơn vị...) ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục)) đi mang đến địa điểm hẹn hò cùng với ai bước dài đo bởi bước chânkhổng lồ step up tới sát, tiến lại gần (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiến bước, tiến bộ tăng cường, đẩy mạnhkhổng lồ step up production: tăng cường sản xuấtkhổng lồ step it khiêu vũto lớn step on it (thông tục) đi cấp, rảo bước
o bước, bậc § collar step : bậc đáy § confluence step : bậc hồi lưu § controlling step : bước kiểm tra § difluence step : bậc phân lưu § roông chồng step : bậc đá, ngưỡng đá § step bore : giảm cỡ nòng § step down : giảm đường kính xung quanh § step fault : đứt gãy bậc § step profile : trắc diện chuyển đột ngột § step scale royalty : thuế tài nguim theo bậc § step test : thử bằng bơm ép § step up : tăng đường kính ngoài § step-out : lệch nhịp § step-out well : giếng mở rộng § step-up : sự tăng

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Step

Bước chân (chạy)


*

Xem thêm: Hướng Dẫn Tính Khối Lượng Đào Đắp Bằng Phần Mềm Tính Khối Lượng Đào Đắp

*

*

step

Từ điển Collocation

step noun

1 in walking, running, etc.

ADJ. large, small | heavy, light | quiông xã, slow | hesitant | involuntary I gasped and took an involuntary step backwards. | careful | unsteady

VERB + STEP.. go, take He"d only gone a few steps, when he realized he"d left his wallet behind. | retrace You might find your ticket if you retrace your steps baông chồng to the car.

PREP. ~ (away) from She was only a step away from the cliff edge. | ~ towards He took a hesitant step towards her.

PHRASES a spring in your step I had a spring in my step when I walked into that office for the last time. | a step ahead/behind He lagged a few steps behind. | a step back/backwards/forward/sideways, a step closer/nearer, with each/every step He grew fainter with every step.

2 in nhảy đầm

ADJ. dance | jive sầu, tango, etc.

VERB + STEP.. exexinh đẹp, perkhung He executed some jive steps on the pavement. | learn | keep in She had trouble keeping in step.

PREP.. in ~, out of ~ (with) He was out of step with the music.

3 action taken in order to lớn achieve sầu sth

ADJ. big, considerable, giant, huge, massive sầu | small | critical, crucial, decisive sầu, essential, great, important, key, major, vital | first, initial, preliminary | final, last | additional, further, next What"s the next step? | logical, necessary, reasonable We shall take all necessary steps khổng lồ prevent public disorder. | active | forward, positive | backward, retrograde The new law is seen by many as a backward step. | bold, brave, reckless | dramatic, drastic, extraordinary, rare, unprecedented, unusual | irreversible, irrevocable It suddenly struông xã her that having a baby was an irrevocable step. | careful, precautionary | faltering, tentative They have sầu taken their first tentative steps towards democracy. | practical | welcome | immediate, urgent I shall take immediate steps lớn have this matter put right. | false One false step could mean disaster.

VERB + STEPhường go, make, take | follow If you follow all the steps, nothing will go wrong.

PREPhường. ~ in The move was a first step in establishing a union. | ~ to/towards The talks mark a step towards peace.

PHRASES bring sth/be/come/move sầu a step closer/nearer (to lớn sth) Greece moved a step closer lớn the World Cup finals with last night"s win. | a short step from/khổng lồ sth It"s only a short step from this disorder lớn complete chaos. | a step back/backwards/forward The offer constitutes a considerable step forward. | step by step a step-by-step guide to setting up an aquarium | a step further If he goes one step further with this crazy idea, I"ll resign. | a step in the right direction The new tốc độ limit does not solve sầu the problem, but it is a step in the right direction. | a step on the road/way to lớn sth

4 on stairs, a ladder, etc.

ADJ. bottom, top

VERB + STEP. mind Mind the step!

PREP. on a/the ~ She paused on the top step.

PHRASES a step down/up There are three steps down khổng lồ the garden.

5 steps: mix of steps

ADJ. front | bachồng | outside

QUANT. flight You have sầu khổng lồ go up four flights of steps khổng lồ get up lớn the roof.

VERB + STEPhường ascend, climb, go/run, etc. up, mount She went up a flight of steps lớn the side entrance. | desckết thúc, go/run, etc. down

STEP. + VERB lead khổng lồ sth The front steps lead khổng lồ an enormous terrace.

PREP.. ~ (down/up) to lớn the steps down lớn the pool

PHRASES the bottom/foot/top of the steps

Từ điển WordNet


n.

the act of changing location by raising the foot và setting it down

he walked with unsteady steps

a solid blochồng joined khổng lồ the beams in which the heel of a ship"s mast or capstung is fixed

v.

shift or move sầu by taking a step

step back

cause (a computer) to exedễ thương a single commandfurnish with steps

The architect wants to step the terrace

move sầu with one"s feet in a specific manner

step lively

walk a short distance khổng lồ a specified place or in a specified manner

step over to lớn the blackboard

place (a ship"s mast) in its stepmove or proceed as if by steps into a new situation

She stepped into lớn a life of luxury

he won"t step inlớn his father"s footsteps


File Extension Dictionary

ISO-10303 STEP Product DataPyDDRAP203 Step File

English Synonym và Antonym Dictionary

steps|stepped|steppingsyn.: pace tread walk