Similar road signs exists throughout Canada, but warnings sometimes appear without words khổng lồ comply to lớn bilingual requirements.

Bạn đang xem: Street signs là gì


Các dấu hiệu đường tựa như tồn tại mọi Canadomain authority, nhưng mà những chú ý đôi khi mở ra không có tự để tuân thủ các từng trải tuy nhiên ngữ.
A ROAD sign that is pointing in the wrong direction is not just misleading; it is potentially dangerous.
Sure enough, when we got there, we found a small road sign, noted in our instructions, that we had failed khổng lồ see.
Như đang hi vọng, lúc đến đó, Shop chúng tôi search thấy một tnóng bảng chỉ đường bé dại, được ghi trong số những hướng dẫn của Shop chúng tôi, mà Shop chúng tôi đang không thấy được.
9 At times, it may be easy to discern that a road sign has been tampered with and is pointing the wrong way.
About 75 percent of the population speaks và understands English to varying degrees of fluency, và road signs are mostly written in that language.
Khoảng 75% cư dân có thể nói với phát âm giờ Anh nghỉ ngơi gần như mức độ khác biệt, các hải dương hiệu giao thông được man-city.netết bởi ngữ điệu này.
Anderson has said that he was inspired by seeing a road sign for the Isle of Dogs in England while Fantastic Mr. Fox was in development.
Anderson ngày tiết lộ mối cung cấp cảm hứng của anh ý giành được sau thời điểm thấy một biển lớn hiệu của Isle of Dogs sống Anh vào thời gian cải tiến và phát triển Ngài cáo tuyệt đối.
4:13) Like a driver who obeys road signs, let us accept the counsel, apply it, và move sầu forward. —Prov. 4:26, 27; read Hebrews 12:12, 13.
Như người lái xe tuân theo sự lí giải của biển khơi chỉ đường, họ hãy đồng ý lời khuyên ổn, áp dụng cùng đi tiếp.—Châm 4:26, 27; hiểu Hê-bơ-rơ 12:12, 13.
Okay, well, let"s say you want lớn fly just a few meters above sầu the ground where you can still see the road signs and breath oxyren with ease.
Ok, Vâng, hãy cđọng nói rằng các bạn chỉ ao ước bay cách mặt đất một vài ba mét chỗ bạn vẫn rất có thể nhìn thấy những biển báo giao thông và thay đổi không khí một biện pháp dễ dãi.
The convention reman-city.netsed & substantially extended the earlier 1949 Geneva Protocol on Road Signs and Signals, itself based in turn on the 1931 Geneva Convention concerning the Unification of Road Signals.
Công ước sẽ sửa thay đổi và mở rộng đáng chú ý Nghị định thỏng Geneva 1949 trước đó về những Dấu hiệu với Tín hiệu Đường bộ, mà phiên bản thân nó dựa vào Công ước Geneva tương quan mang đến Thống tốt nhất Tín hiệu Đường cỗ năm 1931.

Xem thêm: Thông Tin Tiểu Sử Ca Sĩ Cẩm Ly Bao Nhiêu Tuổi, Tiểu Sử Ca Sĩ Cẩm Ly


The top 200 will allow you khổng lồ comprehkết thúc 40 percent of basic literature -- enough lớn read road signs, restaurant menus, to underst& the basic idea of the website pages or the newspapers.
200 tự đặc biệt quan trọng độc nhất sẽ giúp đỡ các bạn hiểu được 40% chữ man-city.netết cơ phiên bản - đầy đủ để các chúng ta cũng có thể gọi được biển khơi báo giao thông, thực đối kháng quán ăn, với hiểu được phần lớn ý cơ phiên bản bên trên những website hay vào sách báo.
"Superstore" is sometimes used, but with a slightly different meaning: on road signs it means "large supermarket"; in self-serman-city.netce shop names it denotes an outlet larger than that particular chain"s usual form size.
"Siêu cửa hàng" thỉnh thoảng được thực hiện, tuy nhiên với một ý nghĩa sâu sắc khá khác: trên bảng chỉ đường tức là "nhà hàng siêu thị lớn"; vào tên cửa hàng từ bỏ giao hàng, nó biểu thị một cửa hàng to hơn form size thường thì của chuỗi kia.
For example, the Ministry of Foreign Affairs requires the use of Hepburn on passports, và the Ministry of L&, Infrastructure and Transport requires the use of Hepburn on transport signs, including road signs và railway station signs.
Sở nước ngoài giao yêu cầu áp dụng Hepburn trong hộ chiếu, Sở khu đất đai, hạ tầng với giao thông vận tải vận tải đề xuất thực hiện Hepburn bên trên bảng hiệu giao thông vận tải, có tất cả bảng giao thông con đường bộ cùng đường sắt.
English was an official language during the Mandate period; it lost this status after the establishment of Israel, but retains a role comparable lớn that of an official language, as may be seen in road signs & official documents.
Tiếng Anh là một ngôn từ chấp nhận vào thời kỳ Ủy thác; nó mất vị nuốm này sau khi Israel sinh ra, tuy nhiên giữ được một mục đích tương đương một ngữ điệu chấp nhận, như hoàn toàn có thể thấy trong các bảng biển con đường bộ với văn uống kiện xác nhận.
In the United States, road warning signs with the adman-city.netsory Bridge May Be Icy indicate potentially dangerous roadways above sầu bridge structures.
Tại Hoa Kỳ, các biển cảnh báo cùng với "Bridge May Be Icy" cho biết thêm đó là gần như con đường nguy khốn tàng ẩn phía bên trên cấu tạo cầu.
In June 2011, a few months after it started operations, xuất hiện Road Films signed a pay-TV khuyến mãi with Netflix, which expired in năm 2016.
Tháng 6 năm 2011, một vài ba mon sau khoản thời gian xác nhận đi vào hoạt động, xuất hiện Road Films sẽ một đúng theo đồng truyền ảnh trả chi phí với Netflix, hợp đồng này hết thời gian sử dụng vào năm năm nhâm thìn.
The Convention on Road Signs & Signals, commonly known as the man-city.netenna Convention on Road Signs and Signals, is a multilateral treaty designed khổng lồ increase road safety & aid international road traffic by standardising the signing system for road traffic (road signs, traffic lights & road markings) in use internationally.
Công ước về Báo hiệu với Tín hiệu Đường cỗ, hay được Điện thoại tư vấn là Công ước man-city.netên về Báo hiệu và Tín hiệu Giao thông Đường bộ, là 1 hiệp ước nhiều phương được thiết kế theo phong cách nhằm bức tốc an toàn giao thông đường bộ và cung ứng giao thông vận tải đường đi bộ thế giới bằng cách tiêu chuẩn chỉnh hóa hệ thống ký hiệu cho giao thông vận tải con đường bộ (biển báo, đèn giao thông vận tải và đường bộ đánh dấu) vào thực hiện thế giới.
Both the man-city.netenmãng cầu Convention & the Geneva Protocol reflected a common consensus on road traffic signs that evolved primarily in Europe in the mid-20th century.
Cả Công ước man-city.netenmãng cầu và Nghị định thư Geneva những phản ảnh sự đồng thuận bình thường về những biển báo giao thông mặt đường bộ cải cách và phát triển hầu hết ở châu Âu vào giữa thế kỷ đôi mươi.