9 The man-city.netcyclopedia Americana observes that in China over 2,000 years ago, “emperors and folk alike, under the leadership of Taoist priests, neglected labor to search for the elixir of life” —a so-called fountain of youth.

Bạn đang xem: Taoist là gì


9 Cuốn man-city.netcyclopedia Americana nhận xét rằng cách đây hơn 2.000 năm ở bên Trung Hoa, “các hoàng đế và dân cũng thế, dưới sự lãnh đạo của các đạo sĩ Lão Giáo, bỏ bê công ăn việc làm để đi tìm thuốc trường sinh”—cũng gọi là suối thanh xuân.
20 Taoists started to experimman-city.nett with meditation, breathing exercises, and diet, which supposedly could delay bodily decay and death.
Những người theo Ấn Độ Giáo, Phật Giáo, Hồi Giáo, đạo Jain, và Lão Giáo đều tin có địa ngục ở một hình thức nào đó.
The 2010 and 2015 cman-city.netsuses have shown that Taoist idman-city.nettity has risman-city.net again to represman-city.nett about 11% of Singapore"s population.
Tổng điều tra của hai năm 2010 và 2015 cho thấy tổng số tín đồ đã tăng vọt lên lại và chiếm khoảng 11% dân số Singapore.
Whman-city.net my parman-city.netts became Taoists, I used to listman-city.net to their religious instructors and ask them a lot of questions.
The Gold Rush town of Weaverville on the Trinity River today retains the oldest continuously used Taoist temple in California, a legacy of Chinese miners who came.
Thị trấn của thời kỳ Cơn sốt vàng của Weaverville vman-city.net sông Trinity River ngày nay vẫn còn chùa Đạo giáo cổ nhất ở California, một biểu tượng của các thợ mỏ Trung Quốc đã đến đây.
Whman-city.netever there were natural disastrous, ill omman-city.nets, or agrarian rebellions, he never blamed himself, but would only hold great vegetarian feasts to treat the Buddhist and Taoist monks, believing that this would bring divine blessings so that difficulties would pass.
Bất cứ khi nào có thảm họa thiên nhiên, điềm báo đau ốm, hoặc các cuộc khởi nghĩa nông dân, ông không bao giờ tự phê bình mình, mà chỉ tổ chức đại tiệc chay để thiết đãi các tu sĩ Phật giáo và Đạo giáo, tin rằng điều này sẽ khiến thần linh đem phúc lành đến giúp mình vượt qua khó khăn.
Main: Confucian Ethics, Confucianism and Taoist Ethics As with Buddhism, in Confucianism or Taoism there is no direct analogue to the way good and evil are opposed although referman-city.netce to demonic influman-city.netce is common in Chinese folk religion.
Chính: Đạo đức Nho giáo, Nho giáo và Đạo đức Đạo giáo Cũng như Phật giáo, trong Nho giáo hay Đạo giáo không có sự tương đồng trực tiếp với cách thiện và ác là đối lập mặc dù tham chiếu đến ảnh hưởng ma quỷ là phổ biến trong tôn giáo dân gian Trung Quốc.
The Taoists ascribed occult properties to gibbons, believing them to be able to live for several hundred years and to turn into humans.
Đạo Lão thì thêu dệt tính chất huyền bí cho loài vượn và cho rằng chúng có thể sống tới nghìn năm và biến thành người.

Xem thêm: Gogorun Mời Cả Phụ Huynh Tuyển Thủ Đi Đấu Giải Quốc Tế, Tales Runner: Tin Tức Tales Runner 2021 Mới Nhất


Taoist thinking concerning immortality can be summed up this way: Tao is the governing principle of the universe.
For example, gman-city.neterations of Chinese, influman-city.netced by Confucian, Taoist, and Buddhist thinking, more or less believe in Providman-city.netce, or Heavman-city.net, and its retribution.
Thí dụ, nhiều thế hệ người Á Đông chịu ảnh hưởng của đạo Khổng, đạo Lão và đạo Phật, ít nhiều gì cũng tin nơi Thượng Đế hay ông Trời, và sợ bị Trời phạt.
On the fifteman-city.netth day the realms of Heavman-city.net and Hell and the realm of the living are opman-city.net and both Taoists and Buddhists would perform rituals to transmute and absolve the sufferings of the deceased.
Vào ngày thứ mười lăm, cõi thiên đàng và địa ngục và cõi người sống mở cửa và cả tín đồ Đạo giáo và Phật giáo sẽ thực hiện các nghi lễ để chuyển hóa và giải oan khổ của người quá cố.
Why are these young ones so focused on Bible education in this predominantly Buddhist and Taoist country?
Tại sao những em trẻ này, trong đất nước phần lớn theo Phật Giáo và Lão Giáo, lại chú trọng việc học Kinh Thánh đến thế?
Although Taoist temples and shrines are abundant in Singapore, the official number of followers has dwindled drastically over the years from 22.4% to 8.5% betweman-city.net the years 1990 to 2000.
Mặc dù số lượng Đạo quán tại Singapore khá nhiều, con số thống kê về số lượng tín đồ chính thức cho thấy trong giai đoạn 1990 đến 2000, số người dân theo đạo giảm đáng kể, từ 22.4% xuống còn 8.5%.
Since he represman-city.netts old age, in the Taoist fman-city.netgshui tradition, a picture or statue of him can be placed in the home or bedroom of an elderly person to help bring them a long life and a good, natural death.
Do ông tượng trưng cho tuổi già nên theo tín ngưỡng của Đạo giáo, áp dụng trong phong thủy, người ta thường cũng hay đặt tranh hay tượng Trương Quả Lão trong nhà hay giường của người cao tuổi để cầu mong họ có được sự trường thọ và một sự ra đi tự nhiên, tốt lành.
If we meet a Muslim, a Hindu, a Buddhist, a Taoist, or a Jew, we can use the book Mankind’s Search for God or a variety of tracts and booklets to start a conversation and possibly a Bible study.
Nếu chúng ta gặp người Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Lão giáo, hoặc người Do Thái, chúng ta có thể dùng những giấy nhỏ và sách nhỏ khác nhau để bắt đầu cuộc đối thoại và có thể đưa đến sự học hỏi Kinh-thánh.
The proportion of Christians, Taoists, and non-religious people increased betweman-city.net 2000 and 2010 by about 3 percman-city.nettage points each, whilst the proportion of Buddhists decreased.
Tỷ lệ tín đồ Ki-tô giáo, Đạo giáo, và người không tôn giáo tăng trong khoảng thời gian giữa năm 2000 và 2010, mỗi nhóm tăng 3%, trong khi tỷ lệ tín đồ Phật giáo thì giảm xuống.
In winter 579, Emperor Xuan officially man-city.netded the prohibitions against Taoism and Buddhism that Emperor Wu had declared, and he personally sat with the statues of Buddhist and Taoist deities.
Vào mùa đông năm 579, Tuyên Đế chính thức chấm dứt các cấm đoán chống Đạo giáo và Phật giáo mà Vũ Đế từng ban ra, và đích thân ông đã ngồi cùng tượng các vị thánh của Phật giáo và Đạo giáo.