Đề thi Tin học 11 Học kì 2 gồm đáp án (4 đề)

Phần dưới là danh mục Đề thi Tin học 11 Học kì 2 bao gồm lời giải ( 4 đề ). Hi vọng cỗ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện với đạt điểm bên trên cao giữa những bài thi Tin học tập lớp 11 .

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 học kì 2 có đáp án

Quảng cáo

*

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tác …..

Đề thi Học kì 2

Môn: Tin Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Cho đoạn chương trình sau:

s1 := ‘bbaa’; s2: ‘abcd’;

if s1 > s2 then write(s1) else write(s2);

Kết quả in ra màn hình hiển thị là:

A. ‘ bbaa ’B. ‘ abcd ’C. ‘ bbaaabcd ’D. ‘ abcdbbaa ’

Câu 2: Cho s = ‘ABCDEF’, hàm copy (s, 2, 3) mang đến quý giá là:

A. ‘ ABC ’B. ‘ BCD ’C. ‘ CDE ’D. ‘ DEF ’

Câu 3: Cho s = ‘Turbo Pascal’, hàm length(s) mang lại quý giá bằng:

A. 10B. 11C. 12 chiều. 13

Câu 4: Cho đoạn công tác sau:

s1 := ‘abcd’; s2: ‘abab’;

if length(s1) > length(s2) then write(s1) else write(s2);

Kết quả in ra màn hình là:

A. ‘ abcd ’B. ‘ abab ’C. ‘ abcdabab ’D. ‘ abababcd ’

Câu 5: Cho xâu kí trường đoản cú sau: s:= ‘Truyen Kieu-Nguyen Du’

Lệnh làm sao tiếp sau đây cho công dụng ‘Truyen Kieu’

A. copy ( s, 1, 11 ) ;B. copy ( s, 1, 12 ) ;C. delete ( s, 1, 11 ) ;D. delete ( s, 1, 12 ) ;

Câu 6: Cho đoạn công tác sau:

s1 := ‘123d’; s2 := ‘abcd’;

delete(s1, 1, 3);

write(pos (s1, s2));

Kết quả in ra screen là:

A. 1B. 2C. 3D. 4

Câu 7: Knhì báo 2 đổi mới xâu a, b như thế nào sau đây là đúng:

A. var a, b : string < 275 > ;B. var a, b : string < 27 > ;C. var a, b = string ;D. var a. b : string ;

Câu 8: Trong PASCAL, để knhị báo hai đổi mới tệp văn uống bản f1, f2 ta viết:

A. Var f1. f2 : Text ;B. Var f1 ; f2 : Text ;C. Var f1, f2 : Text ;D. Var f1 : f2 : Text ;

Câu 9: Để thêm tệp KQ.TXT cho đổi mới tệp f2 ta áp dụng câu lệnh:

A. f2 : = ‘ KQ.TXT ’ ;B. ‘ KQ.TXT ’ : = f2 ;C. Assign ( ‘ KQ.TXT ’, f2 ) ;D. Assign ( f2, ‘ KQ.TXT ’ ) ;

Câu 10: Câu lệnh mở biến hóa tệp f1 nhằm hiểu dữ liệu gồm dạng:

A. remix ( f1 ) ;B. rewrite ( f1 ) ;C. read ( f1 ) ;D. write ( f1 ) ;

Câu 11: Để gọi tài liệu trường đoản cú biến tệp f1 đựng 2 phát triển thành a, b ta áp dụng câu lệnh:

A. read ( f1, a, b ) ;B. write ( f1, a, b ) ;C. readln ( a, b, f1 ) ;D. writeln ( a, b, f1 ) ;

Câu 12: Để biết nhỏ trỏ tệp sẽ ở cuối cái của tệp f tuyệt chưa, ta sử dụng hàm:

A. eof ( f )B. eoln ( f )C. Cả A, B các đúngD. Cả A, B phần nhiều sai

Câu 13: Tệp f1 bao gồm tài liệu

*
để hiểu 3 cực hiếm trên tương xứng với 3 vươn lên là x, y, z ta áp dụng câu lệnh:

A. Read ( f1, x, y, z ) ;B. Readln ( x, y, z, f1 ) ;C. write ( f1, x, y, z ) ;D. writeln ( x, y, z, f1 ) ;

Câu 14: Trong lời Hotline giấy tờ thủ tục, các tyêu thích số hình thức được cố kỉnh bởi những cực hiếm cụ thể được call là:

A. Ttê mê số giá trịB. Tham mê số hình thứcC. Tsi mê số biếnD. Tđắm đuối số thực sự

Câu 15: Cho đoạn chương trình sau:

Var g : text ;I : integer ;BeginAssign ( g, ‘ C : DLA.txt ’ ) ;Rewrite ( g ) ;For i : = 1 khổng lồ 10 doIf i gian lận 2 0 then write ( g, i ) ;Cchiến bại ( g ) ;ReadlnEnd .

Sau Khi tiến hành chương trình bên trên, văn bản của tệp ‘DLA.txt’ gồm đông đảo bộ phận nào?

A. 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10B. 1 ; 3 ; 5 ; 9C. 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9D. 4 ; 6 ; 8 ; 10

Câu 16: Các vươn lên là được khai báo sử dụng riêng rẽ mang lại lịch trình con được Call là:

A. Biến viên bộB. Biến toàn cụcC. Tđắm đuối số thực sựD. Tmê man số hình thức

Câu 17: Muốn khai báo x, y là tyêu thích số phát triển thành (x, y ở trong giao diện integer) trong giấy tờ thủ tục mang tên là “Hoan_doi” thì knhì báo nào sau đây là đúng:

A. Procedure Hoan_doi ( y : integer ; Var x : integer ) ;B. Procedure Hoan_doi ( x : integer ; Var y : integer ) ;C. Procedure Hoan_doi ( Var x, y : integer ) ;D. Procedure Hoan_doi ( x, y : integer ) ;

Câu 18: Để rành mạch giữa tsi biến đổi với tsay mê trị, trước tđê mê trở thành bạn ta cần sử dụng từ bỏ khoá:

A. VarB. TypeC. BeginD. Const

Câu 19: Giả sử ta có hàm max(A, B: integer) : integer; để kiếm tìm số to hơn trong nhì số A và

B. Cần sử dụng hàm max trên ra làm sao nhằm tìm được số lớn số 1 trong ba số A, B, C ?A. max ( A ; B ; C ) ;B. max ( A ; max ( B, C ) ;C. max ( A, B, C ) ;D. max ( max ( A, B ), C ) ;

Câu 20: Cho công tác sau:

procedure thutuc (a, b: integer);

 Begin

 …

 End;

Trong chương trình thiết yếu rất có thể hotline lại lịch trình nhỏ như thế nào:

A. thutuc ;B. thutuc ( 5, 10 ) ;C. thutuc ( 1, 2, 3 ) ;D. thutuc ( 5 ) ;

Quảng cáo

Phần II. Tự luận

Bài 1 . (2 điểm) Viết chương trình:

Đọc trường đoản cú tệp “ DULIEU.TXT ” 2 số nguim M và N ( M Bài 2. (3 điểm) Cho chương trình sau:

Program C_trinh_con;

Var d: char;

X1 : string ;

Procedure Xoa (a: char ; var Xt:string);

Var j : byte ;Beginj : = pos ( a, Xt ) ;while j 0 dobegindelete ( Xt, j, 1 ) ;j : = pos ( a, Xt ) ;over ;End ;

Begin

X1 : = ’ SUCCESSFUL ’ ;d : = ‘ S ’ ;Xoa ( d, X1 ) ;

End.

a / Hãy chạy tay đã cho ra công dụng theo bảng mẫu dưới đây :

*

b / Hãy đã cho thấy : đổi mới tổng thể, đổi mới tổng thể, tđam mê số hình thức, tsay mê số đích thực, tsay mê số trở thành, tđê mê số cực hiếm trong chương trình trên .

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

*

Phần II. Tự luận

Bài 1 .

Var f1, f2: text;

Tong, m, n, i : integer ;

Begin

assign ( f1, ‘ DULIEU.TXT ’ ) ;reset ( f1 ) ;assign ( f2, ‘ KETQUA ’ ) ;rewrite ( f2 ) ;Tong ; = 0 ;read ( f1, m, n ) ;for i : = m khổng lồ n doif i gian lận 2 = 0 then Tong : = Tong + i ;write ( f2, Tong ) ;cthua thảm ( f1 ) ;close ( f2 ) ;

End.

Bài 2a .

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Age Of Empires 2 Hay, Hướng Dẫn Chơi Aoe Chất Hơn Nước Cất Cho Tân Binh

*

Bài 2b .

*

Quảng cáo

Phòng Giáo dục với Đào tạo ra …..

Đề thi Học kì 2

Môn: Tin Học lớp 11

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 2)

*

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Cho đoạn chương trình sau:

s1 := ‘abcd’; s2: ‘acb’;

if s1 > s2 then write(s1) else write(s2);

Kết quả in ra màn hình hiển thị là:

A. ‘ abcd ’B. ‘ acb ’C. ‘ abcdacb ’D. ‘ acbabcd ’

Câu 2: Cho s = ‘ABCDEF’, hàm copy (s, 1, 3) cho giá trị là:

A. ‘ ABC ’B. ‘ BCD ’C. ‘ CDE ’D. ‘ DEF ’

Câu 3: Cho s = ‘Tien hoc le, hau hoc van’, hàm length(s) đến quý hiếm bằng:

A. 23B. 24C. 25D. 26

Câu 4: Cho đoạn chương trình sau:

s1 := ‘1234’; s2: ‘abcd’;

if length(s1) > length(s2) then write(s1) else write(s2);

Kết trái in ra màn hình là:

A. ‘ abcd ’B. ‘ 1234 ’C. ‘ abcd1234 ’D. ‘ 1234 abcd ’

Câu 5: Cho xâu kí trường đoản cú sau: s:= ‘Truyen Kieu-Nguyen Du’

Lệnh nào tiếp sau đây mang đến hiệu quả ‘Nguyen Du’

A. copy ( s, 1, 11 ) ;B. copy ( s, 1, 12 ) ;C. delete ( s, 1, 11 ) ;D. delete ( s, 1, 12 ) ;

Câu 6: Cho đoạn chương trình sau:

s1 := ‘123a’; s2 := ‘abcd’;

delete(s1, 1, 3);

write(pos (s1, s2));

Kết quả in ra màn hình là:

A. 1B. 2C. 3D. 4

Câu 7: Knhị báo 2 biến đổi xâu a, b như thế nào sau đó là sai:

A. var a, b : string ;B. var a, b : string < 15 > ;C. var a, b : string < 25 > ;D. var a. b : string ;

Câu 8: Trong PASCAL, nhằm khai báo hai phát triển thành tệp văn uống bản f1, f2 ta viết:

A. Var f1, f2 : Text ;B. Var f1. f2 : Text ;C. Var f1 ; f2 : Text ;D. Var f1 : f2 : Text ;

Câu 9: Để gắn tệp DL.TXT mang đến đổi thay tệp f1 ta thực hiện câu lệnh:

A. f1 : = ‘ DL.TXT ’ ;B. ‘ DL.TXT ’ : = f1 ;C. Assign ( f1, ‘ DL.TXT ’ ) ;D. Assign ( ‘ DL.TXT ’, f1 ) ;

Câu 10: Câu lệnh msống đổi thay tệp f2 để ghi tài liệu có dạng:

A. rephối ( f1 ) ;B. rewrite ( f1 ) ;C. read ( f1 ) ;D. write ( f1 ) ;

Câu 11: Để ghi 2 biến CV cùng DT vào biến chuyển tệp f2 ta áp dụng câu lệnh:

A. write ( f2, CV, DT ) ;B. read ( f2, CV, DT ) ;C. writeln ( CV, DT, f2 ) ;D. readln ( CV, DT, f2 ) ;

Câu 12: Để biết nhỏ trỏ tệp đã sinh hoạt cuối tệp f hay không, ta áp dụng hàm:

A. eof ( f )B. eoln ( f )C. Cả A, B các đúngD. Cả A, B phần đông sai

Câu 13: Giả sử a = 5; b = 9; c = 15; để ghi những quý hiếm bên trên vào tệp f2 gồm dạng là

*
ta thực hiện câu lệnh:

A. Read ( f1, x, y, z ) ;B. Readln ( x, y, z, f1 ) ;C. write ( f1, x, y, z ) ;D. writeln ( x, y, z, f1 ) ;

Câu 14: Trong lời call thủ tục, những tyêu thích số bề ngoài được cố gắng bởi những quý hiếm ví dụ được hotline là:

A. Tmê mẩn số giá chỉ trịB. Tđê mê số thực sựC. Tsay đắm số hình thứcD. Tham số biến

Câu 15: Cho đoạn lịch trình sau:

Var g : text ;I : integer ;BeginAssign ( g, ‘ C : DLA.txt ’ ) ;Rewrite ( g ) ;For i : = 1 khổng lồ 10 doIf i gian lận 2 = 0 then write ( g, i ) ;Cthua ( g ) ;ReadlnEnd .

Sau khi tiến hành công tác trên, ngôn từ của tệp ‘DLA.txt’ bao gồm đông đảo bộ phận nào?

A. 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10B. 1 ; 3 ; 5 ; 9C. 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9D. 4 ; 6 ; 8 ; 10

Câu 16: Các biến được khai trong lịch trình chính được Hotline là:

A. Biến cục bộB. Biến toàn cụcC. Ttê mê số thực sựD. Tđê mê số hình thức

Câu 17: Muốn nắn khai báo x là tham mê số quý giá, y là ttê mê số biến (x, y ở trong kiểu dáng integer) trong giấy tờ thủ tục có tên là “Hoan_doi” thì khai báo nào sau đây là đúng:

A. Procedure Hoan_doi ( y : integer ; Var x : integer ) ;B. Procedure Hoan_doi ( Var x, y : integer ) ;C. Procedure Hoan_doi ( x : integer ; Var y : integer ) ;D. Procedure Hoan_doi ( x, y : integer ) ;

Câu 18: Để biệt lập giữa tđắm say trở thành và tđam mê trị, trước tmê say đổi mới fan ta dùng từ bỏ khoá:

A. TypeB. VarC. BeginD. Const

Câu 19: Giả sử ta gồm hàm max(A, B: integer):integer; để kiếm tìm số to hơn vào nhị số A và

B. Cần thực hiện hàm max trên ra sao để tìm kiếm được số lớn nhất trong bố số A, B, C ?A. max ( max ( A, B ), C ) ;B. max ( A ; B ; c ) ;C. max ( A ; max ( B, C ) ;D. max ( A, B, C ) ;

Câu 20: Cho chương trình sau:

procedure thutuc (a, b: integer);

 Begin

 …

 End;

Trong công tác bao gồm có thể Điện thoại tư vấn lại chương trình con như vậy nào:

A. thutuc ;B. thutuc ( 1, 2, 3 ) ;C. thutuc ( 5 ) ;D. thutuc ( 5, 10 ) ;

Phần II. Tự luận

Bài 1 . (2 điểm) Viết chương trình:

Đọc từ tệp “ DULIEU.TXT ” 2 số nguyên ổn M và N ( M Bài 2. (3 điểm) Cho cmùi hương trình sau:

Program Baitap ;Var S1, S2 : string ;Procedure Xu_li_xau ( a : string ; var St : string ) ;Var i : byte ;Begini : = pos ( a, St ) ;while i 0 dobegindelete ( St, i, 4 ) ;i : = pos ( a, St ) ;kết thúc ;End ;BeginS1 : = ‘ sen trang, sen hong ;S2 : = ‘ sen ’ ;Xu_li_xau ( S2, S1 ) ;End .

a/ Hãy chạy tay đã cho ra kết quả theo bảng mẫu mã dưới đây:

*

b/ Hãy chỉ ra: biến toàn bộ, đổi mới tổng thể, tđắm đuối số hiệ tượng, tham mê số thực sự, tđê mê số biến đổi,tmê say số cực hiếm trong công tác bên trên.

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

*

Phần II. Tự luận

Bài 1 .

Var f1, f2 : text ;Tong, m, n, i : integer ;Beginassign ( f1, ‘ DULIEU.TXT ’ ) ;reset ( f1 ) ;assign ( f2, ‘ KETQUA ’ ) ;rewrite ( f2 ) ;Tong ; = 0 ;read ( f1, m, n ) ;for i : = m lớn n doif i mod 2 = 1 then Tong : = Tong + i ;write ( f2, Tong ) ;cthảm bại ( f1 ) ;