Mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng là biểu mẫu được Chi ủy Chi bộ lập ra nhằm nhận xét đánh giá đảng viên dự bị.

Bạn đang xem: Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi công tác đối với người xin vào đảng


Bạn đang xem: Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào đảng

Tải Mẫu Tổng Hợp Tại Đây Nội dung trong mẫu 5-KNĐ cần trình bày đầy đủ các thông tin như: tên các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt, tên chi ủy nơi cư trú, những ưu khuyết điểm. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Căn cứ ý kiến nhận xét của ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú đối với.xin vào Đảng.


*

Mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng

Nội dung trong mẫu 5-KNĐ cần trình bày đầy đủ các thông tin như: tên các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt, tên chi ủy nơi cư trú, những ưu khuyết điểm. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Mẫu 1: Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng

ĐẢNG BỘ……………………..

CHI UỶ…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày…….tháng…….năm………..

Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng

Căn cứ ý kiến nhận xét của ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú đối với………………………………………………………………xin vào Đảng.

– Tên các tổ chức đoàn thể nơi công tác:…………………………………………….

…………………………………………………………….., tổng số có:…………đồng chí.

– Tên chi ủy nơi cư trú:………………………………………….có:…………đồng chí.

Chi uỷ chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số đồng chí trong Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú tán thành kết nạp………………………………………………………….vào Đảng là ………… đồng chí, trong tổng số……………đồng chí được hỏi ý kiến (đạt…….. %).

Số không tán thành…………..đồng chí (……….%) với lý do

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….


T/M CHI UỶ Bí thư (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2: Ý kiến nhận xét của BCH Công đoàn đối với người xin vào Đảng

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

……………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: …………….

………, ngày…tháng…năm…

Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của BCH Công đoàn đối với Người xin vào Đảng

Kính gửi: CHI BỘ……………………………..

Căn cứ đề nghị của Chi bộ ……………………………………………………, Ban chấp hành Công đoàn…………………………………………, có ý kiến nhận xét đối với quần chúng: …………………………………………, sinh ngày …/…/……, là Công đoàn viên ……………………………., Công đoàn ………….. như sau:

1. Về phẩm chất chính trị:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về đạo đức, lối sống:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Về năng lực công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Về mối quan hệ với quần chúng nơi công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Bullseye Là Gì, Nghĩa Của Từ Bull'S Eye

Số các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn tán thành đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………… vào đảng là ……/…… (đạt …… %) so với tổng số ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn.

Số không tán thành là … đồng chí với lý do ……………………………………………………….

TM.BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

Mẫu 3: Tổng hợp ý kiến nhận xét

ĐẢNG BỘ…………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

———————

CHI BỘ……………………………….. ………..…., ngày…tháng … năm 20..

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng


Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng ……………..

Tên các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt:……

…………………………………………, tổng số có: ……đồng chí.

Tên chi ủy nơi cư trú: ………………………………….. ………., có …… đồng chí.

Chi ủy Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng)

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị – xã hội nơi sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú tán thành kết nạp quần chúng …………………………………..vào Đảng là …… đồng chí, trong tổng số …… đồng chí được hỏi ý kiến (đạt ……%).

Số không tán thành …… đồng chí (chiếm ……%) với lý do…………………………

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..


Trước khi được kết nạp đảng viên chính thức thì cá nhân phải là đảng viên dự bị theo quy định của điều lệ đảng. Theo quy định của điều lệ đảng thì người xin vào đảng sẽ phải trải qua thời gian dự bị là 12 tháng. Thời gian này tính từ ngày chi bộ ký quyết định đảng viên dự bị cho người đó.

Bạn đang xem: Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc đối với đảng viên dự bị

Trong quá trình đảng viên dự bị rèn luyện tại địa phương thì ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị có vai trò rất quan trọng để có thể xem xét và thực hiện kết nạp đảng viên đó thành đảng viên chính thức.

Khái nhiệm đảng viên dự bị?

Theo quy định của điều lệ đảng thì người xin vào đảng sẽ phải trải qua thời gian dự bị là 12 tháng. Thời gian này tính từ ngày chi bộ ký quyết định đảng viên dự bị cho người đó.

Theo đó trong thời gian 12 tháng dự bị đó đảng viên lúc này được coi là đảng viên dự bị và có đầy đủ các quyền như:

– Có quyền được tham gia thảo luận các vấn đề về cương lĩnh chính trị, về điều lệ đảng, biểu quyết các công việc của đảng.

– Được ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của ban chấp hành trung ương.

– Đảng viên dự bị có quyền phê bình, chất vấn các vấn đề về hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền.

– Có quyền trình bày ý kiến của mình khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Từ đó thấy được rằng đảng viên dự bị có đầy đủ các quyền như đảng viên chính thức trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của đảng.

Trong quá trình là đảng viên dự bị thì ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị là rất cần thiết, đây cũng chính là một cơ sở để xem xét chuyển đảng viên chính thức.

Hồ sơ để xét công nhận đảng viên chính thức

Khi đảng viên dự bị hết thời hạn 12 tháng thì chi bộ phải xem xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên trong thời gian là 30 ngày.


Trong thời hạn là 30 ngày làm việc kể từ khi chi bộ có nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức thì cấp ủy có thẩm quyền phải xem xét, quyết định; trường hợp đặc biệt có thể gia hạn nhưng đối đa là 30 ngày làm việc.

Nếu đã hết thời hạn theo quy định như trên nhưng không xét công nhận đảng viên chính thức và không có lý do chính đáng thì phải kiểm điểm trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên.

Đối với đảng viên dự bị không đáp ứng đầy đủ điều kiện để công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định xóa tên theo quy định.

Hồ sơ để xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức bao gồm:

– Có giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Để được xét công nhận là đảng viên chính thức thì đảng viên dự bị sẽ tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo quy định.

– Đảng viên dự bị có bản tự kiểm điểm bản thân

Đảng viên dự bị kết thúc thời gian là 12 tháng từ ngày chi bộ kết nạp thì đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm và khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên, các biện pháp để khắc phục những khuyết điểm đó; đề nghị chi bộ xem xét và công nhận đảng viên chính thức.

– Bản nhận xét của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị

Đảng viên được phân công giúp đỡ sẽ viết bản nhận xét về đảng viên dự bị trong đó có nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, lập trường về đảng,…

– Nhận xét của tổ chức đoàn thể với các đảng viên dự bị

Ở chi ủy có đảng viên dự bị sẽ tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị mà người đó là thành viên.

– Có quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền, nghị quyết của chi bộ theo quy định

Chi ủy công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất sau khi đã có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc công nhận đảng viên chính thức.

Như vậy nếu đảng viên dự bị đủ điều kiện theo quy định và được xét công nhận đảng viên chính thức thì cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên.


*

Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc đối với đảng viên dự bị

Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị là thành phần phải có trong hồ sơ xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức và gồm các nội thông tin dưới đây:

– Phía trên góc trái của văn bản là thông tin về đảng bộ, chi bộ;

– Phía trên góc phải là ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, dưới đó là ngày tháng năm;

– Tên: TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ NƠI LÀM VIỆC VÀ CHI ỦY NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

– Căn cứ ý vào kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể:

Tên tổ chức đoàn thể nơi công tác………, tổng số…..đồng chí; tên chi ủy nơi cứ trú….có…đồng chí.

Tổng hợp các ý kiến nhận xét về đảng viên dự bị như sau:

Những ưu điểm đã đạt được, khuyết điểm còn tồn tại của đảng viên dự bị như đạo đức, lối sống, mức độ hoàn thành công việc được giao,…

Tổng số đồng chí đề nghị chi bộ xét công nhận đảng, đảng viên dự bị….trở thành đảng biên chính thức là…đồng chí; trong đó tổng số….đồng chí được hỏi ý kiến đạt…%; số không tán thành…đồng chí, chiếm…% với lý do…..

-Tiếp đó thay mặt chi ủy bí thư sẽ ký và ghi rõ họ tên.

Như vậy bản tổng hợp ý kiến của tổ chức đoàn thể nơi đảng viên dự bị làm việc cần có đầy đủ những nội dung trên đây.

Trên đây là nội dung bài viết về vấn đề đảng viên dự bị, hồ sơ để xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức và ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị.