bày tỏ chiến thắng, phê duyệt, hoặc khuyến khích.

Bạn đang xem: Yay là gì


Nhiều cuốn sách đã có vào danh sách của tôi cho các lứa tuổi hoàn toàn, yay!


(với tính từ đo lường) như vậy; đến mức độ này.

Ví dụ: You're probably used to lớn seeing the American armadillo, sometimes called the midget armadillo, which only grows to lớn be about yay big.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Máy Chủ Quá Tải Server


Có lẽ bạn đã từng thấy armadillo của Mỹ, đôi Lúc được gọi là armadillo midget, chỉ phát triển thành khoảng lớn.


Ví dụ: There's a full blown thunderstorm going on outside. Considering that it hasn't rained in weeks, we've got major water restrictions going on, and worse ones being threatened… yay !

Có một cơn giông bão đầy đủ đang diễn ra bên ngoài. Xem xét rằng trời đã không mưa trong nhiều tuần, chúng tôi đã có những hạn chế lớn về nước và những điều tồi tệ hơn đang bị đe dọa bởi yay!


Ví dụ: Always rethành viên, Johnny - American lives and American tragedies (và American movies, yay !) are better, brighter and more vital than anyone else's.

Luôn nhớ rằng, Johnny - cuộc sống của Mỹ và bi kịch Mỹ (và phlặng Mỹ, yay!) Tốt hơn, sáng hơn và quan lại trọng hơn bất kỳ ai khác.


Ví dụ: Exercise more - Finally bachồng in this category after a few months off - I am thinking about exercise a lot & have started doing my little exercise routine again - yay !

Tập thể dục nhiều hơn - Cuối cùng trở lại hạng mục này sau một vài tháng nghỉ - Tôi đang suy nghĩ về việc tập thể dục rất nhiều và đã bắt đầu thực hiện lại thói thân quen tập thể dục nhỏ của mình - yay!


Ví dụ: Not on Monday cos tomorrow night is the Oscars, yay !

Không phải vào thứ nhì cos tối mai là giải Oscar, yay!


Ví dụ: My mum, attempting to lớn make me excited about learning, was lượt thích, ‘you'll get khổng lồ practice resuscitation on people và stuff, yay !’

Mẹ tôi, cố gắng làm mang lại tôi hứng thú với việc học, giống như, 'bạn sẽ thực hành hồi sức trên người và đồ đạc, yay!'


Ví dụ: You're probably used to lớn seeing the American armadillo, sometimes called the midget armadillo, which only grows to lớn be about yay big.

Có lẽ bạn đã từng thấy armadillo của Mỹ, đôi Lúc được gọi là armadillo midget, chỉ phát triển thành khoảng lớn.


Ví dụ: Finally, finally someone from my ‘family’ comes visit me in June, yay !

Cuối cùng, cuối cùng cũng có người vào 'gia đình' của tôi đến thăm tôi vào tháng 6, đúng không!


Ví dụ: Nai brought the GOB album she won so Jen burned a copy for me… yay !

Nai đã với album GOB mà cô ấy giành được để Jen đốt một bản sao cho tôi!


Ví dụ: I knew hlặng when he was yay big

Tôi biết anh ấy Lúc anh ấy lớn


Ví dụ: More books that have sầu been on my list for absolutely ages, yay !

Nhiều cuốn sách đã có trong danh sách của tôi mang lại các lứa tuổi hoàn toàn, yay!


Ví dụ: While waiting for hyên ổn I looked for something khổng lồ get Don… hehe… found something useful that he'd enjoy… yay !

Trong Lúc chờ đợi anh ấy, tôi đã tìm kiếm một cái gì đó để có được Don mộc hehe Sự tìm thấy thứ gì đó hữu ích mà anh ấy rất thích!


Ví dụ: I also got some early birthday presents including long purple stripey socks (yay yay yay !)

Tôi cũng nhận được một số món quà sinch nhật sớm bao gồm vớ ​​sọc dài màu tím (yay yay yay!)


Ví dụ: I think I have some good ones (and they're shorter than the last ones, yay !

Tôi nghĩ rằng tôi có một số cái tốt (và chúng ngắn hơn những cái cuối cùng, yay!


Ví dụ: I'm going out tonight, I have sầu a movie thing tomorrow, I have sầu a party next week… yay !

Tối nay tôi sẽ ra ngoài, tôi có một bộ phlặng vào ngày mai, tôi có một bữa tiệc vào tuần tới Khi yay!


Ví dụ: I've also been promised breakfast for the next ‘morning’ so yay !

Tôi cũng đã được hứa ăn sáng cho 'sáng' hôm sau vậy!


Ví dụ: In USA, we're going to Florida, New York & Los Angeles… yay !

Ở Mỹ, chúng tôi sẽ đến Florida, New York và Los Angeles, yay!


Ví dụ: This is an all-points bulletin: Lizz is baông xã online, yay !

Đây là một bản tin tất cả các điểm: Lizz đã trở lại trực tuyến, yay!


Ví dụ: Zoe came and got me và Chris we went to lớn Leas Club where we meet Annie, Ellie và Lauren (triple yay !) và Claire was also there… was still depressed…

Zoe đến và đưa tôi và Chris, chúng tôi đã đến Câu lạc bộ Leas nơi chúng tôi gặp Annie, Ellie và Lauren (tía yay!) Và Claire cũng ở đó.


Ví dụ: Seconds later… £10 arrived in my email box… yay !

Vài giây sau, £ 10 đến vào hộp thư điện tử của tôi!


Ví dụ: I shared excellent nighttime conversations with Peter Merholz (who just started up his blog again - yay !)

Tôi đã phân tách sẻ những cuộc trò chuyện tuyệt vời vào ban đêm với Peter Merholz (người vừa mới bắt đầu lại blog của mình - yay!)


Ví dụ: We went back khổng lồ the JXC và worked on our ethics essay and I ended up finalising it and printed it out. Yay !

Chúng tôi đã trở lại JXC và làm việc với bài tiểu luận về đạo đức của chúng tôi và cuối cùng tôi đã hoàn thiện nó và in nó ra. Yay!


yawp, yazoo, yazoo river, yb, ybit, year dot, year of grace, year-around, year-round, yearned-for, yearner, years, yeastlượt thích, yeats, yeatsian,
*

Nhập khẩu trường đoản cú ITALY Với chiết xuất thực đồ vật hữu cơ Loại bỏ nkhô hanh ráy tai Trẻ em và Người lớn. Mua tại: vimexcopharma.com
*

Nhập khẩu từ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nhanh hao, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma.com
*

Nhập khẩu trường đoản cú ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nhanh, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma.com