Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ man-city.net.

Bạn đang xem: Zookeeper là gì

Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.

Xem thêm: Phong Cách Tuổi 39 Của Hồng Diễm Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Diễm Viên Hồng Diễm


A zookeeper can defend himself against a dangerous animal, even if the zookeeper"s negligence caused the animal"s escape.
The zookeeper và the prison guard, after all, can certainly be faulted for having acted in such a way that an innocent life has lớn be taken.
Các ý kiến của những ví dụ ko miêu tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press hay của những công ty cấp phép.
I refer to lớn businessmen who have been made bankrupt, mortgagees who have sầu been dispossessed, zookeepers, businessmen & many others who have been put khổng lồ great inconvenience.
Animals that survived this had lớn also survive the end of the war, when all the remaining zookeepers fled the zoo.
Every day, a zookeeper leads an educational feeding tour around the wildlife park, during which the large cats, wolves, & primates are fed.
To help manage the expanding zoo, players can employ maintenance workers, zookeepers và tour guides.
There, three zookeepers will hand-rear hyên, providing 24-hour foster care lớn the tiny cub until he reaches a year old.
In the book, the author chronicles her insights gleaned as a zookeeper responsible for rehabilitating bears in crisis.
Zookeepers were cleaning her area when they realized she got out of her bedroom and wandered out inkhổng lồ a hallway.
Nowadays any cthua trận liên hệ with the animal is rare và restricted khổng lồ biologists, zookeepers and fishermen (who occasionally catch them in lines or nets).
*

*

*

*

Thêm đặc tính có ích của man-city.net man-city.net vào trang mạng của công ty sử dụng phầm mềm size tra cứu kiếm miễn giá thành của công ty chúng tôi.

Xem thêm: Đàm Vĩnh Hưng Ngày Sinh - Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Scandal Mr Đàm


Tìm tìm vận dụng tự điển của công ty chúng tôi tức thì từ bây giờ với chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất xuất phát từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn man-city.net English man-city.net University Press Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications